Khách, login,
1
KIỂM ĐỊNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG NĂM 2022
TIÊU CHUẨN/ TIÊU CHÍ File Minh chứng .2 .3 .4 Tham khảo In
  Tiêu chuẩn 1          
   Tiêu chí 1.1              
   Tiêu chí 1.2              
   Tiêu chí 1.3              
   Tiêu chí 1.4              
   Tiêu chí 1.5              
  Tiêu chuẩn 2          
   Tiêu chí 2.1              
   Tiêu chí 2.2              
   Tiêu chí 2.3              
   Tiêu chí 2.4              
  Tiêu chuẩn 3          
   Tiêu chí 3.1              
   Tiêu chí 3.2              
   Tiêu chí 3.3              
   Tiêu chí 3.4              
  Tiêu chuẩn 4          
   Tiêu chí 4.1              
   Tiêu chí 4.2              
   Tiêu chí 4.3              
   Tiêu chí 4.4              
  Tiêu chuẩn 5          
   Tiêu chí 5.1              
   Tiêu chí 5.2              
   Tiêu chí 5.3              
   Tiêu chí 5.4              
  Tiêu chuẩn 6          
   Tiêu chí 6.1              
   Tiêu chí 6.2              
   Tiêu chí 6.3              
   Tiêu chí 6.4              
   Tiêu chí 6.5              
   Tiêu chí 6.6              
   Tiêu chí 6.7              
  Tiêu chuẩn 7          
   Tiêu chí 7.1              
   Tiêu chí 7.2              
   Tiêu chí 7.3              
   Tiêu chí 7.4              
   Tiêu chí 7.5              
  Tiêu chuẩn 8          
   Tiêu chí 8.1              
   Tiêu chí 8.2              
   Tiêu chí 8.3              
   Tiêu chí 8.4              
  Tiêu chuẩn 9          
   Tiêu chí 9.1              
   Tiêu chí 9.2              
   Tiêu chí 9.3              
   Tiêu chí 9.4              
   Tiêu chí 9.5              
   Tiêu chí 9.6              
  Tiêu chuẩn 10          
   Tiêu chí 10.1              
   Tiêu chí 10.2              
   Tiêu chí 10.3              
   Tiêu chí 10.4              
  Tiêu chuẩn 11          
   Tiêu chí 11.1              
   Tiêu chí 11.2              
   Tiêu chí 11.3              
   Tiêu chí 11.4              
  Tiêu chuẩn 12          
   Tiêu chí 12.1              
   Tiêu chí 12.2              
   Tiêu chí 12.3              
   Tiêu chí 12.4              
   Tiêu chí 12.5              
  Tiêu chuẩn 13          
   Tiêu chí 13.1              
   Tiêu chí 13.2              
   Tiêu chí 13.3              
   Tiêu chí 13.4              
   Tiêu chí 13.5              
  Tiêu chuẩn 14          
   Tiêu chí 14.1              
   Tiêu chí 14.2              
   Tiêu chí 14.3              
   Tiêu chí 14.4              
   Tiêu chí 14.5              
  Tiêu chuẩn 15          
   Tiêu chí 15.1              
   Tiêu chí 15.2              
   Tiêu chí 15.3              
   Tiêu chí 15.4              
   Tiêu chí 15.5              
  Tiêu chuẩn 16          
   Tiêu chí 16.1              
   Tiêu chí 16.2              
   Tiêu chí 16.3              
   Tiêu chí 16.4              
  Tiêu chuẩn 17          
   Tiêu chí 17.1              
   Tiêu chí 17.2              
   Tiêu chí 17.3              
   Tiêu chí 17.4              
  Tiêu chuẩn 18          
   Tiêu chí 18.1              
   Tiêu chí 18.2              
   Tiêu chí 18.3              
   Tiêu chí 18.4              
  Tiêu chuẩn 19          
   Tiêu chí 19.1              
   Tiêu chí 19.2              
   Tiêu chí 19.3              
   Tiêu chí 19.4              
  Tiêu chuẩn 20          
   Tiêu chí 20.1              
   Tiêu chí 20.2              
   Tiêu chí 20.3              
   Tiêu chí 20.4              
  Tiêu chuẩn 21          
   Tiêu chí 21.1              
   Tiêu chí 21.2              
   Tiêu chí 21.3              
   Tiêu chí 21.4              
  Tiêu chuẩn 22          
   Tiêu chí 22.1              
   Tiêu chí 22.2              
   Tiêu chí 22.3              
   Tiêu chí 22.4              
  Tiêu chuẩn 23          
   Tiêu chí 23.1              
   Tiêu chí 23.2              
   Tiêu chí 23.3              
   Tiêu chí 23.4              
   Tiêu chí 23.5              
   Tiêu chí 23.6              
  Tiêu chuẩn 24          
   Tiêu chí 24.1              
   Tiêu chí 24.2              
   Tiêu chí 24.3              
   Tiêu chí 24.4              
  Tiêu chuẩn 25          
   Tiêu chí 25.1              
   Tiêu chí 25.2              
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC