Tiêu chuẩn 6 : Người học
Tiêu chí 6.7 : Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Từ khóa: Hỗ trợ, hiệu quả, tăng tỷ lệ, việc làm phù hợp ngành.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Báo cáo các năm về các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp/nhà tuyển dụng: cho người học thực tập tại doanh nghiệp/đơn vị, các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ có sử dụng người
      
       học làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức; tuyển chọn người học làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức;
       Các báo cáo thống kê hàng năm về số lượng người học thực hành thực tế, nghiên cứu ứng dụng tại các cơ sở doanh nghiệp/cơ quan/nhà tuyển dụng;
       Văn bản thành lập và quy định chức năng và nhiệm vụ của phòng/bộ phận chuyên trách tư vấn hướng nghiệp cho người học;
       Văn bản hoặc tài liệu/hình ảnh về các hoạt động tổ chức hội chợ việc làm cho người đang học và người tốt nghiệp hàng năm;
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Trường có phòng/bộ phận tư vấn nghề nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp người học tìm việc làm không?
       Trường có các bản cam kết hoặc các liên kết với các nhà tuyển dụng/các doanh nghiệp không để cung cấp sinh viên/học viên tốt nghiệp cho họ không?
       Hằng năm trường có tổ chức hội chợ việc làm cho người học không?
       Nếu có, có các báo cáo về kết quả của các hội chợ việc làm đó không (số người học tìm được việc làm qua hội chợ? Có đúng ngành đào tạo không? bài học kinh nghiệm rút ra từ các hội chợ việc làm
      
       là gì?
       Ngoài hội chợ, nhà trường có mở các seminar để doanh nghiệp/cơ quan/nhà tuyển dụng sinh hoạt chuyên đề hoặc đàm thoại với người học, giảng viên hàng năm không?
       Nhà trường hàng năm có khảo sát các nhà tuyển dụng về các kiến thức/kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp của nhà trường không? Trên cơ sở đó nhà trường có cập nhật các kiến thức và kỹ năng nghiệp
      
       vụ chuyên ngành vào chương trình đào tạo những năm cuối khoá không?
       Nguời học đã nhận được sự hỗ trợ gì từ khoa/trường/các đoàn thể cho việc chuẩn bị tìm việc khi tốt nghiệp?
       Người học có được tư vấn về kỹ năng viết đơn xin việc, viết lý lịch không? Kỹ năng trả lời phỏng vấn?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này các hoạt động hỗ trợ thực sự làm tăng tỷ lệ người học có việc làm phù hợp ngành nghề làm sau khi tốt nghiệp;
       Phân tích các báo cáo thống kê về số lượng người học có việc làm thông qua các hội chợ việc làm? Tỷ lệ tăng hay giảm?
       Tìm hiểu xem có các hoạt động ngoại khoá hoặc chính khoá cập nhật các kiến thức về xã hội và kỹ năng tìm việc làm cho người học hàng năm không? Người học và giảng viên nhận xét thế nào về các
      
       hoạt động đó?
       Nhà trường có mối liên hệ với cựu sinh viên để khai thác nguồn việc làm cho người học không?
       Phỏng vấn: Đại diện người học vào các năm cuối khoá, đại diện đoàn thanh niên, hội sinh viên, đại diện phòng/bộ phận hỗ trợ việc làm của trường (nếu có) hoặc phòng công tác chính trị học sinh-
      
       sinh viên, đại diện các doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng lao động mà nhà trường có các hoạt động liên kết.