Tiêu chuẩn 6 : Tiêu chuẩn 6
Tiêu chí 6.7 : Tiêu chí 6.7

Từ khóa: Tiêu chí 6.7

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: