Tiêu chuẩn 8 : Hoạt động hợp tác quốc tế (3 tiêu chí)
Tiêu chí 8.2 : Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học.

Từ khóa: Hiệu quả, hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, người học, tham quan khảo sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản ký kết liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài;
       Các kết quả đạt được thông qua các hoạt động triển khai các văn bản hợp tác quốc tế trên trong lĩnh vực đào tạo;
       Danh mục các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam và tại khuôn viên của đối tác;
       Danh mục các chương trình trao đổi học bổng và danh sách cán bộ giảng viên và người học của trường sang học tập/làm việc/nghiên cứu tại cơ sở của đối tác nước ngoài trong vòng 5 năm gần đây
      
       nhất;
       Danh sách các giảng viên/người học nước ngoài sang làm việc/học tập/nghiên cứu tại trường trong vòng 5 năm gần đây nhất;
       Thống kê về số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các đợt tham quan khảo sát nước ngoài;
       Danh sách các chương trình hợp tác đào tạo với đối tác nước ngoài có nhận được sự tài trợ hoặc hỗ trợ cơ sở vật chất ;
       Thống kê số sinh viên được gửi đi học nước ngoài hàng năm;
       Thống kê số sinh viên nước ngoài đến học tại trường hàng năm;
       Các báo cáo thu hoạch sau các đợt khảo sát học tập nước ngoài;
       Các báo cáo đánh giá về những triển khai áp dụng hoặc các tác động tích cực đối với việc quản lý đào tạo và triển khai các hoạt động đào tạo (thay đổi trong chương trình đào tạo, phương pháp
      
       giảng dạy, học, kiểm tra đánh giá, phương pháp quản lý đào tạo) sau các đợt tham quan khảo sát nước ngoài của cán bộ giảng viên của trường hoặc của các chuyên gia sang làm việc với trường;
       Thống kê số lượng trang thiết bị, tài liệu, sách, các phần mềm thu được thông qua các chương trình liên kết hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài;
       Báo cáo tổng kết hàng năm về các kết quả thu được từ các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật, học bổng, tham quan khảo sát với các đối tác nước ngoài.
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có các quy định động viên khuyến khích phát triển các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài không?
       Nhà trường đã ký kết được bao nhiêu văn bản hợp tác, liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài?
       Các văn bản ký kết có được triển khai không? Nếu không, vì sao không được triển khai? Nhà trường đã có các giải pháp gì để thúc đẩy việc triển khai các liên kết đó?
       Những thay đổi tích cực trong trường về trình độ học vấn, năng lực quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, cải tiến và cập nhật chương trình đào tạo, hiện đại hoá các thiết bị giảng
      
       dạy và quản lý nhờ các hợp tác liên kết đào tạo với nước ngoài là những gì?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là những thay đổi tích cực về nguồn lực của trường thông qua liên kết quốc tế về đào tạo và học thuật;
       Các câu hỏi gợi ý trên là cơ sở để thẩm định sự phù hợp của các thông tin trong báo cáo tự đánh giá và đồng thời là các câu hỏi có thể sử dụng khi phỏng vấn.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng đào tạo, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, đại
      
       diện giảng viên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong trường, đại diện người học và các tổ chức đoàn thể của trường.