Tiêu chuẩn 3 : Chương trình giáo dục
Tiêu chí 3.2 : Chương trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động

Từ khóa: Chương trình, mục tiêu, cấu trúc, thiết kế , đáp ứng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chương trình đào tạo của trường;
      Quy trình xây dựng chương trình của trường;
      Sổ tay sinh viên;
      Website của trường;
      Các đề cương chi tiết cho từng học phần/modun/môn học;
      Chương trình có miêu tả chi tiết các mục tiêu của trường (kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực chung của người tốt nghiệp) cho mỗi ngành học; triết lý và phương pháp giảng dạy mà chương
      trình học hướng đến. Các thông tin chi tiết cho người học về các khóa học, mục tiêu môn học, nội dung, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá cho mỗi học phần/modun/môn học;
      Các tài liệu lưu hành nội bộ của trường có liên quan đến chính sách phát triển chương trình, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập;
      Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ GD&ĐT…);
      Các quy trình giám sát hoặc lấy ý kiến phản hồi về việc thực hiện chương trình ở các cấp;
      Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của giảng viên và quản lý khoa về chương trình;
      Quy định về chương trình của Bộ GD&ĐT;
      Các đánh giá phản hồi của người học về chương trình;
      Các biên bản làm việc với các nhà tuyển dụng về chương trình;
      Các hợp đồng và chương trình đào tạo với các đối tác nước ngoài
      Các tài liệu lưu hành nội bộ của giảng viên có liên quan đến việc xây dựng và phát triển chương trình;
      Nội dung làm việc/biên bản làm việc với các đối tượng có liên quan ở các cấp độ địa phương/quốc gia/quốc tế về chương trình;
      Các chương trình nghiên cứu và mối liên quan của chúng với các quy định của nhà trường về xây dựng và phát triển chương trình;
      Biên bản các cuộc họp với đại diện giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình tương tự ở các trường đại học khác;
      Các quy định của nhà trường về việc xây dựng mục tiêu chương trình;
      Nội dung làm việc/biên bản của các cuộc họp có liên quan đến chương trình;
      Các tài liệu khác có liên quan đến xây dựng và phát triển chương trình;
      Các minh chứng khác liên quan đến nội dung và cấu trúc chương trình giáo dục của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đào tạo của trường đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được các chương trình đào tạo của trường đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu nhân lực của thị trường lao động không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Các mục tiêu chương trình, năng lực của người học tốt nghiệp có được mô tả rõ ràng và cụ thể không?
      Các mục tiêu của từng cấp độ đào tạo trong chương trình của nhà trường có được định nghĩa rõ ràng không?
      Chương trình có cho thấy có sự phân bố hợp lý giữa các kiến thức chung và các kiến thức chuyên ngành không?
      Chương trình có cho thấy được sự sắp xếp hợp lý giữa các học phần/modun/môn học không?
      Chương trình có đáp ứng được nhu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng trình độ đào tạo không? Cụ thể sự đáp ứng ấy như thế nào?
      Trong các học phần/modun/môn học các phương pháp giảng dạy và đánh giá có liên quan chặt chẽ đến mục tiêu đào tạo không? Có đáp ứng các yêu cầu của các chương trình đào tạo chuyên ngành tiếp theo không? Đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu học tập của người học không?
      Có minh chứng cho thấy rằng nhà trường đã tìm hiểu nhu cầu của người học và các nhu cầu này có được sử dụng trong phát triển chương trình không?
      Nhà trường có các minh chứng cho thấy rằng mình hiểu được các nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước không?
      Nhà trường có các biện pháp hay cách thức nào (các phương pháp đánh giá) để thăm dò mức độ hài lòng của các đối tượng có liên quan đến chương trình, đặc biệt là người học không?