Tiêu chuẩn 9 : Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo.

Tiêu chí 9.1 : Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả.

Từ khóa: Đầy đủ, sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng yêu cầu, thư viện điện tử; phục vụ, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy định về việc sử dụng và thời gian phục vụ của thư viện;
       Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử và tra cứu các tài liệu điện tử;
       Sách, các tạp chí và tài liệu tham khảo được quản lý bằng phần mềm quản lý thư viện;
       Danh mục các loại sách, tạp chí và tài liệu tham khảo phục vụ các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
       Thống kê số lượng và tỷ lệ trên giảng viên, người học của các loại tài liệu tham khảo và sách báo theo từng chuyên ngành đào tạo;
       Văn bản cam kết với các trường đại học trong khu vực cho phép khai thác hệ thống thư viện điện tử của các trường đại học trong khu vực/trên thế giới;
       Thống kê số lượng các tạp chí khoa học trên thế giới trường được cung cấp hàng năm hoặc được khai thác trực tuyến;
       Thống kê hàng năm về lượng độc giả của thư viện (là giảng viên, cán bộ, người học, chuyên ngành đào tạo nào?
       Thống kê số lượng sách, tạp chí, báo … được mượn, sử dụng hàng năm theo từng chuyên ngành đào tạo;
       Số lượng sách, tài liệu được cập nhật hàng năm;
       Báo cáo khảo sát hằng năm về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
       Các minh chứng liên quan khác:……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Thư viện có hệ thống tự động thống kê số lượt độc giả truy cập và sử dụng các tài liệu điện tử của thư viện không?
       Thư viện có quản lý tự động việc mượn và trả sách, tài liệu của thư viện không? Có thể truy cập để biết được số lượng sách, tài liệu người học và cán bộ giảng viên mượn hàng năm không? Loại
      
       sách nào hay được mượn nhất?
       Thư viện có hệ thống cho độc giả đăng ký chờ đợi để mượn sách không?
       Thư viện có văn bản quy định số lượng đầu sách được mượn cho từng đối tượng người học, cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên không? Thời gian được mượn bao lâu?
       Nhà trường có quy trình và quy định về việc cập nhật và tăng số lượng đầu sách và mua thêm các sách, tài liệu mới không?
       Nhà trường có chiến lược để liên kết/hợp tác quốc tế để khai thác các tài liệu điện tử của các thư viện của các đối tác nước ngời không?
       Thư viện có các đợt khảo sát thu thập ý kiến của độc giả về nhu cầu sách báo tài liệu của họ và chất lượng phục vụ của thư viện không? Nếu có, có những cải tiến gì sau các đợt khảo sát đánh giá
      
       hàng năm
       Nhà trường đã có những nỗ lực gì để nâng cao năng lực phục vụ của thư viện?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là mức độ việc đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của thư viện;
       Xác định các thông tin do nhà trường cung cấp trong báo cáo tự đánh giá có trả lời được các câu hỏi gợi ý trên không? Nếu không xác định thông qua các câu hỏi phỏng vấn các đối tượng trong
      
       trường;
       Tham quan khảo sát: thư viện và các phòng tư liệu của trường,kiểm tra hệ thống nối mạng quản lý kho sách và tài liệu trong thư viện, kiểm tra hệ thống tài liệu điện tử của trường và việc nối
      
       mạng với các đối tác nước ngoài (nếu đã có quan hệ).
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, lãnh đạo và nhân viên thư viện, đại diện độc giả của thư viện là các cán bộ, giảng viên và người học.

Tiêu chí 9.2 : Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo.

Từ khóa: Đủ, phòng học, giảng đường, phòng thực hành/thí nghiệm; đáp ứng, từng ngành đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Số lượng các phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm theo từng ngành đào tạo;
       Bình quân số mét vuông diện tích phòng học, giảng đường và phòng thí nghiệm/thực hành trên đầu người học;
       Báo cáo hàng năm đánh giá về mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, giảng đường lớn, phòng thí nghiệm, thực hành cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
       Các bản thiết kế xây dựng các phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;
       Sổ theo dõi tần xuất sử dụng các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm
       Các báo cáo đánh giá hàng năm về nhu cầu và hiệu quả sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm của các khoa/trung tâm trong trường;
       Văn bản quy hoạch về cơ sở phòng ốc của trường.
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Số lượng và diện tích phòng ốc (phòng nhỏ, giảng đương, phòng thí nghiệm …) của nhà trường có đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các khoa/trung tâm trong trường hay không?
       Nhà trường có phải tổ chức giảng dạy 3 ca không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là mặt bằng và số lượng phòng ốc dáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
       Sử dụng các câu hỏi gợi ý trên để đánh giá và kiểm tra các thông tin do trường cung cấp;
       Thăm quan các phòng học và giảng đường của một số khoa/trường.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất của trường, đại diện các giảng viên, nghiên cứu viên và người học các khoá khác nhau của các khoa/trung tâm của trường.

Tiêu chí 9.3 : Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo.

Từ khóa: Đủ, trang thiết bị, chất lượng; sử dụng, hiệu quả, đáp ứng, ngành đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Danh mục các trang thiết bị phục vụ dạy và học theo từng ngành đào tạo;
       Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm đánh giá chất lượng của các trang thiết bị của nhà trường;
       Sổ theo dõi tần suất khai thác các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học;
       Các kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng (cán bộ, giảng viên, học viên) về các trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy/học tập và nghiên cứu khoa học của họ;
       Danh mục và văn bản các thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng sử dụng để sử dụng chung các trang thiết bị dạy và học với các đối tác của trường;
       Các văn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng các trang thiết bị trong trường;
       Các văn bản quy định việc định kỳ bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị;
       Văn bản quy định quy trình và nguồn kinh phí để trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có hệ thống sổ sách hoặc phần mềm theo dõi và quản lý số lượng các trang thiết bị phục vụ việc dạy/học và nghiên cứu khoa học của nhà trường không?
       Nhà trường có quy định về việc khấu hao tài sản và trang thiết bị thêm để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học không?
       Phòng/bộ phận nào trong trường chịu trách nhiệm quản lý tổng thể các trang thiết bị của trường?
       Ai là người có thẩm quyền yêu cầu thay thế các thiết bị, máy móc khi bị hỏng?
       Khi máy móc thiết bị bị hỏng, các đề nghị sửa chữa của giảng viên và người học có được đáp ứng kịp thời không?
       Có quy trình quy định về việc sửa chữa hoặc hỗ trợ kỹ thuật kịp thời không?
       Phòng/bộ phận nào chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch thay thế hoặc mua mới các thiết bị cho các phòng học, phòng thực hành, các phòng thí nghiệm?
       Cơ sở để xây dựng các kế hoạch đó là gì?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
       Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này các trang thiết bị đáp ứng các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
       Thăm quan các phòng thí nghiệm, thực hành, giảng đường lớn có trang thiết bị;
       Sử dụng các câu hỏi trên để phỏng vấn các đối tượng sau.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, giảng viên, kỹ thuật viên và người học các khoa, các khoá.

Tiêu chí 9.4 : Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý.

Từ khóa: Đủ, thiết bị tin học; hỗ trợ, dạy, học, nghiên cứu khoa học, quản lý, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy định việc trang bị mới, khấu hao tài sản, thay thế máy tính và các thiết bị điện tử dùng cho tin học hoá việc dạy/học, nghiên cứu khoa học và quản lý của trường;
       Danh mục tài sản thuộc chủng loại trên theo từng đơn vị/bộ phận chức năng trong trường;
       Danh mục tài sản thuộc chủng loại trên cho các khoa/trung tâm trong trường;
       Bản mô tả hệ thống mạng máy tính của trường, các khoa (nếu có riêng);
       Văn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng máy tính và mạng intranet và Internet của trường;
       Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận quản trị mạng của trường;
       Công tác quản lý của trường được tin học hoá sử dụng các phần mềm quản lý chuyên dụng;
       Hệ thống các phòng máy tính, phòng thiết bị đa năng của trường;
       Báo cáo hàng năm về kiểm kê tài sản (mục các trang thiết bị điện tử phục vụ tin học hoá);
       Các báo cáo đánh giá việc tin học hoá trong dạy - học, nghiên cứu khoa học và quản lý.
       Các minh chứng liên quan khác:………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có mạng intranet không?
       Các máy tính trong trường có được kết nối mạng internet không? Tốc độ kết nối thế nào?
       Trong khuôn viên của trường có hệ thống mạng không dây không (wireless)?
       Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của trường có được sử dụng internet miễn phí không? Nếu có, có giới hạn không?
       Người học dùng máy tính kết nối mạng Internet có phải trả tiền không?
       Cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên và người học có được cung cấp miễn phí account thư điện tử của trường không?
       Tỷ lệ máy tính dùng cho công tác quản lý trên số lượng cán bộ quản lý các phòng ban chức năng.
       Tỷ lệ máy tính trung bình trang bị cho các khoa/trung tâm trên số lượng giảng viên/nghiên cứu viên cơ hữu.
       Tỷ lệ máy tính cho người học sử dụng trên tổng số lượng người học của trường.
       Các phòng/bộ phận nào trong trường chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt các kế hoạch thay thế hoặc mua mới các thiết bị tin học cho trường?
       Nhà trường có đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ và hướng dẫn việc sử dụng các thiết bị tin học cho cán bộ, giảng viên và người học không?
       Nhà trường có sử dụng các phân mềm chuyên dụng để quản lý các số liệu về người học (kết quả học tập, và thông tin chung), về cán bộ/giảng viên.
       Nhà trường có thống nhất chung một phần mềm kế toán cho tất cả các đơn vị có tài khoản riêng trong trường không?
       Nhà trường có hệ thống bảo đảm an toàn và an ninh cho các máy tính của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là hoạt động giảng day, học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý của nhà trường có được tin học hoá không vàmức độ tin học hoá và hiệu quả khai thác như thế nào?
       Chọn lọc các câu hỏi trên để sử dụng trong khi phỏng vấn và thẩm định các thông tin trong báo cáo tự đánh giá của nhà trường;
       Thăm quan các phòng máy tính, phòng đa năng, hệ thống máy tính trong thư viện và kiểm tra tốc độ kết nối internet, mạng intranet của trường.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, tài chính, lãnh đạo và kỹ thuật viên phòng/bộ phận quản trị mạng, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tin học, đại diện cán bộ và giảng viên
      
       của các đơn vị trong trường, đại diện người học các khoá của các khoa trong trường.

Tiêu chí 9.5 : Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định.

Từ khóa: Đủ, diện tích lớp học, ký túc xá, diện tích ở; trang thiết bị, sân bãi, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;
       Quy hoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);
       Văn bản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng học và sân bãi trong trường và phòng/bộ phận chức năng chịu trách nhiệm quản lý và giám sát công tác này;
       Sơ đồ các phòng học, phòng máy tính, phòng thực hành, thí nghiệm hiện tại của trường (có diện tích từng phòng và mô tả các thiết bị bên trong);
       Sơ đồ các phòng ở trong ký túc xá của trường (có mô tả các trang thiết bị bên trong và diện tích từng phòng);
       Sơ đồ sân bãi thể dục thê thao và vui chơi giải trí của trường;
       Thống kê tổng diện tích lớp học và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số người học theo từng chuyên ngành đào tạo;
       Thống kê tổng diện tích phòng trọ tại ký túc xá và tỷ lệ sinh viên có nhu cầu nội trú tại ký túc xá của trường;
       Thống kê tổng diện tích sân bãi phục vụ các hoạt động thể thao và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số người học;
       Danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao
       Báo cáo hàng năm tổng kết và đánh giá về điều kiện môi trường, an ninh, an toàn của ký túc xá;
       Kết quả khảo sát người học về sự hài lòng đối với điều kiện học tập, sinh hoạt và phục vụ các hoạt động thể dục thể thao văn nghệ;
       Kết quả khảo sát cán bộ, giảng viên và người học về công suất và hiệu quả khai thác các phòng học, giảng đường, sân bãi.
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có các quy định rõ ràng và công khai về việc bố trí và phân chia việc sử dụng các phòng học và sân bãi không?
       Nhà trường có quy định các tiêu chuẩn được xét vào ở trong ký túc xá không? Có tiêu chuẩn ưu tiên cho các đối tượng được hưởng các chế độ xã hội đặc biệt không?
       Các kế hoạch xây dựng phòng học, ký túc xá và sân bãi cho các hoạt động thể dục thể thao được thực hiện theo quy trình nào?
       Nhà trường hoặc các đoàn thể có khảo sát hàng năm các nhu cầu về sử dụng các phòng học, ở trong ký túc xã và nhu cầu về sân bãi thể dục thể thao và khu văn hoá văn nghệ cho người học không?
       Các khuyến nghị hoặc phản ảnh của người học được bộ phận nào xem xét và giải quyết?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là diện tích phòng học đủ cho quy mô đào tạo của trường theo quy định hiện hành; người học có nhu cầu nội trú được bố trí chỗ ở; sân chơi thể dục thể thao đáp
      
       ứng nhu cầu;
       Dựa vào các câu hỏi gợi ý trên để thẩm định các thông tin do nhà trường cung cấp;
       Thăm quan học đường, ký túc xá và khu văn hoá văn nghệ, sân bãi .
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, lãnh đạo các khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, đại diện người học các khoá, cựu sinh viên.

Tiêu chí 9.6 : Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.

Từ khóa: Đủ, phòng làm việc, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;
       Quy hoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);
       Văn bản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng làm việc trong trường cho các phòng chức năng và cho cán bộ các khoa/trung tâm;
       Văn bản quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận chức năng chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất (phòng làm việc);
       Các văn bản quy định về diện tích phòng làm việc, các điều kiện tối thiểu của một phòng làm việc, mua mới hoặc thay thế sửa chữa các thiết bị trong phòng làm việc;
       Sơ đồ các phòng làm việc (có diện tích và mô tả hệ thống thiết bị bên trong);
       Thống kê tổng diện tích, số lượng và tỷ lệ diện tích phòng làm việc trên tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo từng phòng, khoa, trung tâm trong trường;
       Danh mục các trang thiết bị được lắp đặt trong các phòng làm việc .
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
       Nhà trường có quy định rõ diện tích và điều kiện thiết bị làm việc tối thiểu trên một cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên không?
       Thực tế cơ sở vật chất của trường có đảm bảo được theo quy định tối thiểu của trường không?
       Nhà trường có quy hoạch để xây mới hoặc mở rộng phòng làm việc cho cán bộ và giảng viên không?
       Nhà trường có quy định về việc sửa chữa và nâng cấp các phòng làm việc của trường không? Nếu có, thực tế có cho phép triển khai việc nâng cấp và sửa chữa không?
       Nhà trường có định kỳ lấy ý kiến cán bộ, công nhân viên chức về nhu cầu và điều kiện của các phòng làm việc không? Nếu có, các ý kiến có được xem xét và giải quyết kịp thời không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là bố trí đủ diện tích phòng làm việc và trang thiết bị cho cán bộ, giảng viên, và nhân viên cơ hữu của trường;
       Sử dụng các câu hỏi gợi ý trên để phỏng vấn các đối tượng như ghi bên dưới;
       Thăm quan một số nơi làm việc trong trường.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng/khoa/trung tâm, đại diện cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng viên và nhân viên cơ hữu của trường.

Tiêu chí 9.7 : Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định.

Từ khóa: Đủ, diện tích sử dụng đất, tiêu chuẩn TCVN 3981 - 85, diện tích mặt bằng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các quyết định giao đất của các đơn vị quản lý cấp trên cho nhà trường sử dụng;
       Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;
       Quy hoạch đất đai cho quy hoạch phát triển dài hạn được Nhà nước phê chuẩn cho trường;
       Các văn bản quy định về việc sử dụng đất trong phạm vi quản lý của nhà trường;
       Các văn bản kế hoạch sử dụng diện tích đất được cấp;
       Các quyết định phân bổ diện tích sử dụng đất cho các đơn vị trong trường (nếu có);
       Các văn bản trường ký kết thỏa thuận thuê, mượn mặt bằng của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp để sử dụng cho các hoạt động của trường (nếu có).
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Diện tích đất hiện tại của trường đã đạt yêu cầu tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước chưa?
       Nếu chưa, trường đã giải quyết khó khăn về diện tích đất như thế nào?
       Trường có kế hoạch chiến lược gì để mở rộng diện tích đất sử dụng?
       Nhà trường có chiến lược và kế hoạch như thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng diện tích đất trong phạm vi quản lý của mình phục vụ mục tiêu giáo dục của nhà trường?
       Các quyết định về kế hoạch sử dụng đất được cấp của trường, trước khi ban hành, có các hội nghị tham khảo ý kiến của cán bộ công nhân viên giảng viên trong trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là trường làm thế nào để đạt được đủ diện tích đất sử dụng theo quy định của Nhà nước.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường, lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm, đại diện các cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu.

Tiêu chí 9.8 : Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của trường.

Từ khóa: Quy hoạch tổng thể, sử dụng, phát triển, cơ sở vật chất

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của nhà trường;
       Văn bản quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường;
       Sơ đồ quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền;
       Báo cáo định kỳ đánh giá việc thực hiện quy hoạch tổng thể;
       Các báo cáo về nhu cầu điều chỉnh quy hoạch tổng thể và điều chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở vật chất của trường (nếu có điều chỉnh);
       Các văn bản phê chuẩn của các cấp về quy hoạch , kế hoạch chiến lược và cấp phát kinh phí, mặt băng liên quan.
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở vật chất của trường có tham khảo các ý kiên tư vấn của các bên chuyên môn và của cán bộ giảng viên trong trường không?
       Quy hoạch tổng thể về việc sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường đã được các cấp liên quan phê duyệt chưa?
       Việc sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường có được đánh giá định kỳ không? Nếu có, sau đánh giá có các điều chỉnh không?
       Nhà trường có quy định và quy trình quản lý và giám sát việc triển khai quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là nhà trường có quy hoạch tổng thể hợp lý về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất đã được phê duyệt và được triển khai.
       Xem xét các thông tin theo các câu hỏi gợi ý trên.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường, Đảng, các đoàn thể, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm và đại diện cán bộ quản lý, giảng viên cơ hữu của trường.

Tiêu chí 9.9 : Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.

Từ khóa: Biện pháp, hữu hiệu; bảo vệ, tài sản, trật tự, an toàn.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy định chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của bộ phận chuyên trách công tác bảo vệ, trật tự, an toàn và an ninh của trường;
       Các văn bản quy định các tiêu chuẩn nghiệp vụ và yêu cầu khác đối với đội bảo vệ;
       Văn bản định biên số lượng nhân viên bảo vệ của trường và các trang thiết bị cần thiết cung cấp cho đội bảo vệ;
       Danh mục, hướng dẫn và sơ đồ thiết bị hiện đại phòng chống cháy nổ, trộm cắp trong đơn vị;
       Các báo cáo định kỳ về việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng bảo vệ của trường;
       Các văn bản quy định về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn trong trường;
       Văn bản phối hợp hoặc liên kết với các lực lượng vũ trang của Nhà nước để bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ của trường;
       Các báo cáo năm đánh giá công tác an toàn, an ninh trong trường.
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
       Nhà trường có định biên cho đội ngũ nhân viên bảo vệ của trường không?
       Số lượng nhân viên bảo vệ hiện tại có đủ đảm trách nhiệm vụ được giao không?
       Trong năm vừa qua nhà trường có xảy ra vụ việc gì về an ninh trật tự trong trường không?
       Nhà trường đã thực hiện những biện pháp gì để đảm bảo sự an toàn về tài sản và con người trong phạm vi nhà trường?
       Việc báo cáo và đánh giá các công tác bảo vệ tài sản, an ninh, an toàn trật tự trong nhà trường được thực hiện ra sao?
       Đội ngũ bảo vệ có được đào tạo và trang bị các thiết bị phù hợp không?
       Nhà trường có liên kết và phối hợp với các lực lượng vũ trang của Nhà nước trong địa bàn của trường để đảm bảo an ninh an toàn chung không? Và để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân viên bảo vệ
      
       của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các quy định về an toàn và an ninh của Nhà nước và của riêng trường được thực hiện nghiêm túc;
       Sử dụng các câu hỏi và các gợi ý về minh chứng để thẩm định các thông tin nhà trường cung cấp.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo nhà trường phụ trách cơ sở vật chất, các đoàn thể, đại diện cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên và nhân viên cơ hữu của trường.