Tiêu chuẩn 10 : Tài chính và quản lý tài chính (3 tiêu chí)
Tiêu chí 10.1 : Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học.

Từ khóa: Giải pháp, kế hoạch, tự chủ, tạo, nguồn hợp pháp, đáp ứng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động khác.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản quy định của nhà trường về chiến lược tăng các nguồn thu sự nghiệp của trường;
       Các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường để khai thác các nguồn thu sự nghiệp;
       Quy định nội bộ về việc sử dụng các nguồn thu sự nghiệp;
       Kế hoạch dự toán phân bổ và sử dụng các nguồn thu cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường;
       Văn bản duyệt phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm cho các hoạt động và các đơn vị trong trường;
       Bảng cân đối thu chi hàng năm kinh phí ngân sách và các nguồn thu sự nghiệp cho các hoạt động của trường;
       Các số liệu thống kê tỷ lệ sử dụng các nguồn thu sự nghiệp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác;
       Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động và các định huớng cho các năm sau của trường.
       Các minh chứng liên quan khác: ………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có các quy định khuyến khích các đơn vị và cá nhân trong trường chủ động và sáng tạo khai thác các nguồn thu sự nghiệp hợp pháp cho trường không?
       Nhà trường có các quy định về tỷ lệ thu trong nguồn thu sự nghiệp phân bổ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác trong trường không?
       Những biện pháp nhà trường đã thực hiện có hiệu quả tăng được nguồn thu để đầu tư cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường là gì?
       Tỷ lệ kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp đầu tư cho hoạt động đào tạo là bao nhiêu so với kinh phí ngân sách? bao nhiêu cho nghiên cứu khoa học? và bao nhiêu cho các hoạt động khác?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này tổng thu từ các nguồn thu sự nghiệp đã được đầu tư thích hợp đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường;
       Phân tích báo cáo tự đánh giá và tìm kiếm thêm các thông tin để trả lời được các câu hỏi gợi ý trên làm cơ sở để xác định việc nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chí.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của trường, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ,
      
       Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các đơn vị trong trường.