Tiêu chuẩn 10 : Tài chính và quản lý tài chính (3 tiêu chí)
Tiêu chí 10.3 : Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học

Từ khóa: Phân bố, sử dụng, hợp lý, minh bạch, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy định về các nguyên tắc phân bổ kinh phí cho các đơn vị/bộ phận trong trong trường;
       Văn bản quy định về các nguyên tắc sử dụng các nguồn kinh phí đã được phân bổ;
       Bảng dự toán kinh phí năm của các đơn vị trong trường và tổng hợp dự toán của toàn trường;
       Văn bản chính thức phân bổ kinh phí của trường hàng năm;
       Bảng cân đối thu chi các nguồn thu hàng năm;
       Quyết toán năm;
       Các báo cáo về việc sử dụng kinh phí hàng năm của các đơn vị/bộ phận trong trường;
       Báo cáo thẩm định tài chính của các đơn vị trong trường;
       Báo cáo kiểm toán hàng năm;
       Các số liệu thống kê về tỷ lệ kinh phí dành cho các mảng hoạt động khác nhau (đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, khác) trong trường;
       Các báo cáo tổng kết đánh giá việc sử dụng kinh phí trong các hoạt động của trường;
       Những thay đổi hoặc điều chỉnh sau các đánh giá về việc phân bổ và sử dụng kinh phí.
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………….

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có quy định về việc phân bổ tài chính hành năm không? Nếu không, dựa trên cơ sở nào để nào trường phân bổ tài chính cho các hoạt động và cho các đơn vị trong trường?
       Nhà trường có quy định về việc sử dụng các nguồn kinh phí không?
       Khi phân bổ và sử dụng kinh phí có tuân thủ theo các quy định đó không?
       Các quy định đó có được điều chỉnh không? Nếu có, cơ sở để điều chỉnh? và bao lâu được điều chỉnh lại?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là tài chính được phân bổ sử dụng hiệu quả;
       Dựa vào các câu hỏi trên, thẩm định các thông tin của trường cung cấp và thu thập thêm các thông tin trong các cuộc phỏng vấn. Các câu hỏi đó có thể được sử dụng trong phỏng vấn.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của trường, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ,
      
       Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các đơn vị trong trường./.