Tiêu chuẩn 3 : Chương trình giáo dục

Tiêu chí 3.1 : Chương trình giáo dục của trường đại học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình giáo dục được xây dựng với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo quy định -

Từ khóa: Chương trình, xây dựng, tham khảo, tham gia.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chương trình đào tạo của trường;
      Sổ tay sinh viên;
      Website của trường;
      Các miêu tả chi tiết (đề cương chi tiết) về các khóa học;
      Các tài liệu lưu hành nội bộ của trường có liên quan đến chính sách về phát triển chương trình, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập;
      Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ GD&ĐT,…);
      Các quy trình giám sát việc thực hiện ở cấp khoa hoặc các quy trình lấy ý kiến phản hồi về các lý do không thực hiện được;
      Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các nhà tuyển dụng, người đã tốt nghiệp… khi xây dựng và phát triển chương trình;
      Các minh chứng khác liên quan đến chương trình đào tạo của trường:…

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ quy trình xây dựng và phát triển các chương trình của trường là theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc trên thế giới và có đủ các thành phần tham gia như yêu cầu của tiêu chí không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy nhà trường có định kỳ điều chỉnh, bổ sung và phát triển hệ thống các chương trình đào tạo không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Khảo sát các chương trình hiện có và quy trình phát triển chương trình của nhà trường về mức độ hoàn chỉnh của chúng;
      Xem các minh chứng (như biên bản các cuộc họp) về sự tham gia của các thành phần có liên quan (như các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, nhà tuyển dụng, người học đã tốt nghiệp) vào việc xây dựng chương trình. Kết quả của các cuộc họp này như thế nào? Các đóng góp và ý kiến của các đối tượng này có được lưu ý và thực hiện không? Có minh chứng nào cho thấy các chương trình được xây dựng dựa theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT?
      Các minh chứng cho thấy các đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng có tham gia vào việc xây dựng các mục tiêu chương trình.
      Phỏng vấn: Người học và giảng viên để tìm hiểu xem các chương trình giáo dục/đào tạo đã được hoàn chỉnh chưa và luôn có sẵn để người học và giảng viên tham khảo không; hội đồng trường (hoặc hội
      đồng quản trị đối với các trường ngoài công lập) và đặc biệt là các chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và những người có trách nhiệm, đại diện các nhà tuyển dụng, người đã tốt nghiệp tham gia xây dựng và phát triển chương trình như thế nào.

Tiêu chí 3.2 : Chương trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động

Từ khóa: Chương trình, mục tiêu, cấu trúc, thiết kế , đáp ứng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chương trình đào tạo của trường;
      Quy trình xây dựng chương trình của trường;
      Sổ tay sinh viên;
      Website của trường;
      Các đề cương chi tiết cho từng học phần/modun/môn học;
      Chương trình có miêu tả chi tiết các mục tiêu của trường (kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực chung của người tốt nghiệp) cho mỗi ngành học; triết lý và phương pháp giảng dạy mà chương
      trình học hướng đến. Các thông tin chi tiết cho người học về các khóa học, mục tiêu môn học, nội dung, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá cho mỗi học phần/modun/môn học;
      Các tài liệu lưu hành nội bộ của trường có liên quan đến chính sách phát triển chương trình, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập;
      Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ GD&ĐT…);
      Các quy trình giám sát hoặc lấy ý kiến phản hồi về việc thực hiện chương trình ở các cấp;
      Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của giảng viên và quản lý khoa về chương trình;
      Quy định về chương trình của Bộ GD&ĐT;
      Các đánh giá phản hồi của người học về chương trình;
      Các biên bản làm việc với các nhà tuyển dụng về chương trình;
      Các hợp đồng và chương trình đào tạo với các đối tác nước ngoài
      Các tài liệu lưu hành nội bộ của giảng viên có liên quan đến việc xây dựng và phát triển chương trình;
      Nội dung làm việc/biên bản làm việc với các đối tượng có liên quan ở các cấp độ địa phương/quốc gia/quốc tế về chương trình;
      Các chương trình nghiên cứu và mối liên quan của chúng với các quy định của nhà trường về xây dựng và phát triển chương trình;
      Biên bản các cuộc họp với đại diện giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình tương tự ở các trường đại học khác;
      Các quy định của nhà trường về việc xây dựng mục tiêu chương trình;
      Nội dung làm việc/biên bản của các cuộc họp có liên quan đến chương trình;
      Các tài liệu khác có liên quan đến xây dựng và phát triển chương trình;
      Các minh chứng khác liên quan đến nội dung và cấu trúc chương trình giáo dục của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đào tạo của trường đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được các chương trình đào tạo của trường đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu nhân lực của thị trường lao động không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Các mục tiêu chương trình, năng lực của người học tốt nghiệp có được mô tả rõ ràng và cụ thể không?
      Các mục tiêu của từng cấp độ đào tạo trong chương trình của nhà trường có được định nghĩa rõ ràng không?
      Chương trình có cho thấy có sự phân bố hợp lý giữa các kiến thức chung và các kiến thức chuyên ngành không?
      Chương trình có cho thấy được sự sắp xếp hợp lý giữa các học phần/modun/môn học không?
      Chương trình có đáp ứng được nhu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng trình độ đào tạo không? Cụ thể sự đáp ứng ấy như thế nào?
      Trong các học phần/modun/môn học các phương pháp giảng dạy và đánh giá có liên quan chặt chẽ đến mục tiêu đào tạo không? Có đáp ứng các yêu cầu của các chương trình đào tạo chuyên ngành tiếp theo không? Đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng và nhu cầu học tập của người học không?
      Có minh chứng cho thấy rằng nhà trường đã tìm hiểu nhu cầu của người học và các nhu cầu này có được sử dụng trong phát triển chương trình không?
      Nhà trường có các minh chứng cho thấy rằng mình hiểu được các nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước không?
      Nhà trường có các biện pháp hay cách thức nào (các phương pháp đánh giá) để thăm dò mức độ hài lòng của các đối tượng có liên quan đến chương trình, đặc biệt là người học không?

Tiêu chí 3.3 : Chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Từ khóa: Chương trình, chính quy, thường xuyên, thiết kế, theo quy định, chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chương trình đào tạo chính quy;
       Các chương trình đào tạo thường xuyên;
       Các quy định của Bộ GD&ĐT, các quy định của trường về chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
       Biên bản tổng kết/đánh giá chất lượng giáo dục chính quy và/hoặc giáo dục thường xuyên;
       Các minh chứng khác liên quan đến đảm bảo chất lượng của các chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên được thiết kế/xây dựng theo quy định không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên được thiết kế/xây dựng đảm bảo chất lượng bậc học?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường có dùng một chương trình đào tạo và một chuẩn đánh giá chung cho các chương trình đào tạo của giáo dục chính quy và thường xuyên không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét các chương trình đào tạo chính quy và các chương trình đào tạo thường xuyên;
      Có sự khác nhau giữa các chương trình đào tạo chính và thường xuyên không? Khác nhau như thế nào?
      Có sự khác nhau giữa các chuẩn đánh giá của các chương trình đào tạo chính quy và và thường xuyên không? Khác nhau như thế nào?
      Nhà trường có kế hoạch để một đơn vị nào quản lý chất lượng đào tạo chung cho cả các chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên không? Nếu có, hãy mô tả quy trình và cách thức làm việc của đơn vị này;
      Xem xét hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo của trường, nếu có;
      Xem xét mức độ khác biệt giữa các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
      Phỏng vấn:
      Cán bộ quản lý đào tạo về các quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định của trường về chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
      Giảng viên, người học về chất lượng các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
      Cán bộ quản lý đào tạo, chủ nhiệm khoa/bộ môn về kế hoạch của nhà trường trong việc đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên.

Tiêu chí 3.4 : Chương trình giáo dục được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc cả nước.

Từ khóa: Chương trình, bổ sung, điểu chỉnh, tham khảo, phản hồi, đáp ứng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Xem tiêu chí 3.1;
       Biên bản của các cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục với cán bộ, giảng viên, ý kiến phản hồi của người học;
       Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình;
       Các chương trình, chương trình khung và các mục tiêu của chương trình trong vòng 5 năm gần nhất;
       Biên bản của các cuộc họp với các tổ chức chuyên môn/nghề nghiệp, nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về chương trình giáo dục;
       Các minh chứng khác liên quan đến việc bổ sung điều chỉnh chương trình giáo dục của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bày rõ trường định kỳ tổ chức bổ sung, điều chỉnh (chính thức hoặc không chính thức) các chương trình đào tạo không? Có minh chứng nào cho thấy có chương trình đào tạo/khóa học/môn học nào được thay đổi như là kết quả của quá trình bổ sung, điều chỉnh đó không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, ý kiến các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức liên quan và nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kinh tế-xã hội cần, đặc biệt là của địa phương không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét tính cập nhật của các chương trình đào tạo;
      Xem xét trong bao lâu thì các chương trình đào tạo được bổ sung, điều chỉnh?
      Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) nào cần phải xem xét lại các chương trình đào tạo;
      Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh chương trình có được xây dựng dựa trên thực tế của nhà trường và có tham khảo các trường khác không? (đặc biệt là các trường có các chương trình đào tạo cạnh tranh);
      Các chương trình đào tạo có được cập nhật theo thực tế chuyên môn của ngành đào tạo không? Các nhà tuyển dụng có tham gia vào quá trình cập nhật chương trình đào tạo của nhà trường không? Nhà trường có các quy trình định kì xem xét tính thích hợp và cập nhật của các chương trình đào tạo không? Có các minh chứng cho thấy nhà trường có các quy trình bổ sung, điều chỉnh các chương trình đào tạo như là kết quả của việc xem xét đó không?
      Nhà trường có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế và các chương trình của các nước khác (đặc biệt là các chương trình đào tạo có tính cạnh tranh) không?
      Nhà trường có lấy ý kiến phản hồi của các cựu sinh viên khi xem xét lại các chương trình đào tạo không?
      Phỏng vấn: Giảng viên và cán bộ quản lý các chương trình đào tạo, một số thành viên trong Hội đồng trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên.

Tiêu chí 3.5 : Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác. -

Từ khóa: Chương trình, thiết kế, liên thông.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng liên thông dọc và liên thông ngang, liên thông trong và liên thông ngoài;
       Biên bản các cuộc hội hop về thiết kế chương trình liên thông;
       Biên bản làm việc với các trường đại học/cao đẳng khác về đào tạo liên thông;
       Đề cương chi tiết các học phần/modun/môn học trong chương trình liên thông;
       Các thỏa thuận đào tạo liên thông với các trường đại học/cao đẳng khác;
       Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình đào tạo liên thông hoặc các thỏa thuận giữa các trường/chương trình đào tạo khi người học kết thúc một trình độ đào tạo/chương trình
      
       và chuyển lên một trình độ đào tạo/chương trình cao hơn;
       Các minh chứng khác liên quan đến tính liên thông trong chương trình giáo dục của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ trường có thiết kế các chương trình giáo dục liên thông dọc và liên thông ngang không, kết quả thế nào?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ các chương trình đào tạo thiết kế có đảm bảo tính liên thông theo trình độ và các quy định chuyển đổi trong liên thông không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Các chương trình đào tạo của trường có cho thấy sự gắn kết giữa các trình độ đào tạo khác nhau không?
      Các phương pháp giảng dạy có thay đổi ở các trình độ đào tạo khác nhau không?
      Việc chuyển đổi từ một trình độ đào tạo thấp hơn lên một trình độ đào tạo cao hơn của người học có dễ dàng không?
      Việc chuyển đổi từ hình thức học tập toàn thời gian sang bán thời gian hoặc ngược lại có dễ dàng không?
      Việc chuyển đổi từ một trường đại học này sang một trường đại học khác có dễ dàng không?
      Mức độ tự học của người học theo thời gian học tại trường hoặc khi chuyển lên một trình độ đào tạo khác cao hơn có tăng hay không? Mức độ này có được xác định trong mục tiêu giảng dạy của các giảng viên không?
      Khi tốt nghiệp, chất lượng (kiến thức, kỹ năng…) của người học có thực sự đạt được theo yêu cầu của trình độ đào tạo.
      Phỏng vấn:
      Giảng viên và cán bộ quản lý, một số thành viên hội đồng trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn và cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về xây dựng, thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo và
      các đối tượng có liên quan khác về chương trình liên thông;
      Các giảng viên về các quy trình thiết kế chương trình đào tạo và làm thế nào để có sự kết hợp với các trường đại học/cao đẳng khác;
      Người học các trình độ đào tạo cao hơn về các vấn dề chuyển đổi từ trình độ đào tạo này sang trình độ đào tạo khác;
      Có minh chứng nào cho thấy có các thỏa thuận chuyển đổi liên thông và kế hoạch thực hiện không?
      Chương trình đào tạo có phải là một cản trở cho người học khi chuyển từ trường này sang trường khác không? Hoặc từ trình độ học này sang trình độ học khác không?
      Xác định các chương trình đào tạo nào cần được xây dựng lại để có thể tạo điều kiện cho người học chuyển đổi từ trình độ đào tạo này sang trình độ đào tạo khác, từ trường này sang trường khác dễ dàng;
      Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến chất lượng chương trình đào tạo liên thông.

Tiêu chí 3.6 : Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá

Từ khóa: Chương trình, đánh giá, cải tiến, chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các tài liệu/minh chứng miêu tả các nguyên tắc, quy định và quy trình đánh giá chương trình đào tạo;
       Các tài liệu/minh chứng miêu tả các hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường;
       Các tài liệu/minh chứng về các chương trình, nội dung/biên bản của các cuộc họp về đánh giá và cải tiến chương trình;
       Các cơ chế quản lý, nguồn lực (nhân sự, tài chính) dành cho đánh giá và cải tiến chương trình;
       Các khảo sát giảng viên và người học về chất lượng chương trình;
       Các minh chứng khác liên quan đến đánh giá và cải tiến chất lượng của các chương trình giáo dục trong trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ các chương trình trong trường có được định kì xem xét đánh giá không? Nếu có, có bao nhiêu chương trình đã được xem xét trong thời gian qua?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ kết quả đánh giá có được dùng để cải tiến chất lượng chương trình không? Có minh chứng nào không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có thành lập hội đồng xem xét việc đánh giá và xem xét các chương trình đã được cải tiến không?
       Các ý kiến của cán bộ quản lý và giảng viên về kết quả đánh giá các chương trình? Các chương trình đã được cải tiến?
       Các kế hoạch định kì đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo có được áp dụng cho tất cả các chương trình của trường không?
       Có chương trình nào chưa được định kì đánh giá và cải tiến chất lượng không?
       Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về đánh giá và cải tiến chất lượng chương trình.