Tiêu chuẩn 6 : Người học
Tiêu chí 6.6 : Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học.

Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục: đạo đức, lối sống, luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách, các nội quy.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy định của trường về chức trách và nhân sự về trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho người học;
       Văn bản các kế hoạch và các hoạt động đã triển khai việc học tập chính trị, học tập các chủ trường chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của trường cho người học?
       Các báo cáo tổng kết đánh giá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên hàng năm?
       Các giải thưởng, khen thưởng các cấp về các hoạt động trên;
       Các biện pháp của trường để ngăn ngừa người học vi phạm pháp luật và vi phạm các quy định chung;
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Các hoạt động tuyên truyền và học tập chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định chung được trường tổ chức như thế nào? Có quy định cho phòng/ban hoặc đoàn thể nào chịu trách
      
       nhiệm lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động đó không?
       Nhà trường có các tài liệu tuyên truyền hướng dẫn sinh viên về các hành vi đạo đức và các giá trị mong đợi không? Các tài liệu đó để ở đâu? Có được sử dụng miễn phí không?
       Trường có đánh giá về số lượng và mức độ người học hưởng ứng và tham gia các hoạt động không? Bộ phận nào tổ chức khảo sát đánh giá?
       Người học có được tham gia góp ý và đánh giá không?
       Kết quả đánh giá như thế nào? Có được công bố không?
       Nhà trường có các biện pháp cải tiến các hoạt động sau đánh giá không? Những cải tiến có được người học hưởng ứng không?
       Liệt kê các hoạt động chính có tác động tích cực?
       Các hoạt động nào không được người học hưởng ứng hoặc tham gia ít? Nếu có, nhà trường có tìm hiểu nguyên nhân không? và có các điều chỉnh, cải tiến các hoạt động đó không? (bình luận cụ thể)
       Người học có vi phạm quy định về luật pháp (luật giao thông, luật hôn nhân, luật bản quyền, luật sở hữu tài sản,…) không? Tỷ lệ bao nhiêu hàng năm? Tăng lên hay giảm đi và nguyên nhân của sự
      
       tăng giảm?
       Trường có thống kê tỷ lệ tham gia các phong trào tìm hiểu về pháp luật, tìm hiểu đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước không? Tỷ lệ hàng năm thế nào?
       Có các vụ việc về vi phạm quy chế học tập thi cử, bị kỷ luật về đạo đức, lối sống hoặc bị khiển trách/kỷ luật về tinh thần trách nhiệm học tập không? Tỷ lệ cụ thể hàng năm như thế nào? Nguyên
      
       nhân của sự tăng giảm các các tỷ lệ vi phạm? Và các biện pháp ngăn ngừa và giáo dục đã được thực hiện sau đó là gì?
       Số lượng sinh viên được khen thưởng về tinh thần trách nhiệm trong học tập và trong công tác và trong các hoạt động của các phong trào là bao nhiêu? Có giấy khen hoặc các giải thưởng của các
      
       cấp không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các hoạt động giáo dục tuyên truyền có tác động tích cực tới nhận thức và hành động của người học?
       Nhà trường có đánh giá và cải tiến hàng năm các hoạt động này không?
       Phỏng vấn: Đại diện người học các khoá, đại diện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên và thư viện, đại diện giảng viên, lãnh đạo
      
       nhà trường phụ trách công tác quản trị và phụ trách các đoàn thể.