Tiêu chuẩn 5 : Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)
Tiêu chí 5.5 : Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên.

Từ khóa: Giảng viên, đủ số lượng, thực hiện, mục tiêu, tỉ lệ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Chiến lược phát triển giáo dục của trường;
       Danh sách toàn bộ giảng viên của trường;
       Tỉ lệ giảng viên/người học của từng ngành đào tạo;
       Các tài liệu lưu hành nội bộ của các khoa/bộ môn về tỉ lệ giảng viên/người học;
       Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học từng năm triển khai tại trường;
       Trang Website của trường;
       Số lượng chương trình đào tạo/số lượng giảng viên (có theo đúng quy định của nhà trường không? Nếu không, cho biết lý do.
       Các tài liệu quản lý nhân sự, trong đó gồm:
       Tỉ lệ vắng mặt/bệnh/bỏ việc (số lượng, mức độ thường xuyên, thời gian và chế độ…);
       Danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo các môn học;
       Số lượng giảng viên/từng môn học;
       Các minh chứng khác liên quan đến từng bước giảm tỷ lệ người học/giảng viên của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy nhà trường có đủ giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy tỷ lệ giảng viên/người học từng bước đạt chuẩn không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có minh chứng nào cho thấy quy trình/chính sách/quy định giám sát cơ cấu và mức độ thực hiện của đội ngũ giảng viên không?
       Tỉ lệ giảng viên/người học?
       Tỉ lệ nghiên cứu/giảng dạy của giảng viên?
       Nghiên cứu và xem xét toàn bộ các tài liệu/minh chứng đã đề cập trên
       Xem xét tỉ lệ giảng viên/người học, nghiên cứu/giảng dạy của giảng viên
       Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên, người học và cựu sinh viên với các câu hỏi sau:
       Số lượng trung bình của người học trong một lớp học? Số lượng này có làm cho việc giảng dạy và học tập trở nên kém hiệu quả không?
       Số lượng giảng viên/từng chương trình đào tạo có đủ không? Có tuân thủ các quy định của nhà trường không? Có đúng như nhà trường đã công bố với người học không?
       Nhà trường có các chức danh dành cho giảng viên không (trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính…)? Có các quy định và chính sách dành cho từng chức danh không?
       Có ngành đào tạo nào gặp khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ cho giảng viên không? Nếu có, làm thế nào để khắc phục khó khăn này?