Tiêu chuẩn 4 : Hoạt động đào tạo (7 tiêu chí)
Tiêu chí 4.1 : Tiêu chí 4.1

Từ khóa: Đa dạng, hình thức đào tạo, đáp ứng, quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các quy định của nhà trường về các chương trình đào tạo và các hình thức đào tạo;
       Sổ tay sinh viên;
       Website của trường;
       Các hợp đồng, biên bản, chương trình làm việc với các trường mà người học theo học trước đây;
       Các minh chứng khác liên quan đến đa dạng hóa các loại hình đào tạo của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả các hình thức đào tạo đang có của trường?
       Báo cáo có khẳng định được các hình thức đào tạo mà trường đang có đã đáp ứng nhu cầu học tập của người học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có đánh giá được nhu cầu của người học không?
       Nhà trường có triển khai các loại hình đào tạo dựa trên kết quả đánh giá được như sau:
       Các kiến thức và kinh nghiệp trước đây của người học mới nhập học;
       Các chiến lược củng cố và hỗ trợ học tập cho người học;
       Có minh chứng nào cho thấy nhà trường/khoa/bộ môn có kế hoạch về thời gian, kinh phí, nhân sự để đánh giá, xem xét sự phù hợp và khả thi của các hình thức đào tạo khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu
      
       học tập không?
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng, chủ nhiệm khoa/bộ môn, các nhà giáo dục, giảng viên, người học và người học tốt nghiệp về:
       Các chương trình và hình thức đào tạo, về tính thích hợp của chúng với nhu cầu học tập của người học;
       Các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà các hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy còn chưa phù hợp với nhu cầu người học;
       Các kế hoạch/hoạt động về cải tiến các hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu người học.