Tiêu chuẩn 4 : Hoạt động đào tạo (7 tiêu chí)
Tiêu chí 4.3 : Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học.

Từ khóa: Kế hoạch, đánh giá, hoạt động giảng dạy, đổi mới, phương pháp dạy và học, đánh giá kết quả học tập.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết của các khóa học;
       Kế hoạch đảm bảo chất lượng có liên quan đến giảng viên, người học (Đánh giá cái gì? Ai đánh giá? Như thế nào? Bao lâu một lần? Đến thời điểm nào?);
       Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới;
       Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến phương pháp giảng dạy/đánh giá;
       Các tài liệu lưu hành nội bộ về phương pháp giảng dạy của giảng viên;
       Các tài liệu/hồ sơ về hoạt động nghiên cứu của trường/giảng viên;
       Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp về thực hiện và đổi mới phương pháp giảng dạy;
       Kinh phí dành cho các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên và tỉ lệ giảng viên tham gia các khóa học này. Các đánh giá về mức độ hiệu quả của các khóa học;
       Các tài liệu/hồ sơ đánh giá năng lực và việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của giảng viên;
       Các minh chứng liên quan khác: về đổi mới phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá, đánh giá giáo viên của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường có kế hoạch và có phương pháp đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ nhà trường đã triển khai các hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng khuyến khích tự học,
      
       tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có quy trình đánh giá giảng dạy không?
       Nhà trường có các kế hoạch đánh giá đội ngũ giảng viên không?
       Nhà trường có các chính sách/chế độ khuyến khích giảng viên trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy không? cung cấp cho giảng viên các điều kiện về kỹ thuật/công nghệ thông tin?
      
       (cung cấp văn bản nếu có).
       Việc đánh giá người học mà giảng viên đang áp dụng có được xem là một phương pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của người học không?
       Việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm có được giảng viên xem là một trong các phương pháp giảng dạy hiệu quả không? Giảng viên có thực hiện các phương pháp
      
       này không?
       Người học có nghĩ rằng họ có cơ hội để phản hồi về chất lượng giảng dạy không?
       Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, các nhà quản lý giáo dục, nhân viên và người học về các vấn đề trên, có thể thực hiện cùng với tiêu chí 4.1;
       Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc đánh giá chất lượng giảng dạy còn chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả;
       Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm còn chưa được lưu ý và thực hiện;
       Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến việc đánh giá chất lượng giảng dạy và việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm;
       Người học có được đánh giá, phản hồi về chất lượng giảng dạy của giảng viên không? phương pháp và quy trình như thế nào?
       Giảng viên có nhận được đóng góp đánh giá của cán bộ quản lý/đồng nghiệp không? phương pháp và quy trình như thế nào?
       Nhà trường có chương trình cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy không? Chương trình này có được dựa vào các đánh giá chất lượng giảng dạy kể trên không?