Tiêu chuẩn 6 : Người học
Tiêu chí 6.4 : Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.

Từ khóa: Công tác Đảng, đoàn thể, tác dụng tốt, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ nhà trường đối với công tác Đoàn thanh niên và công tác rèn luyện tư tưởng chính trị cho người học;
       Văn bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chuyên trách về Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;
       Văn bản các kế hoạch hành động của Đoàn thanh niên trường/khoa;
       Kế hoạch triển khai hoạt động Đoàn trong các khoa, các chi đoàn;
       Văn bản mô tả cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội sinh viên trong trường;
       Văn bản, số liệu thống kê về việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên;
       Các minh chứng về sự phối kết hợp giữa Đảng bộ trường và chính quyền chỉ đạo các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong trường;
       Văn bản kế hoạch của Đảng uỷ trường về việc tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng và các sinh hoạt tuyên truyền giác ngộ cho người học vào Đảng;
       Danh sách người học và tỷ lệ tham gia lớp cảm tình Đảng;
       Tỷ lệ người học là đoàn viên thanh niên được khen thưởng trong các phong trào rèn luyện tư tưởng/đạo đức và lối sống;
       Tỷ lệ người học mắc các sai phạm về lối sống bị phê bình/khiển trách;
       Tỷ lệ người học vi phạm quy chế rèn luyện tư tưởng và đạo đức;
       Tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm;
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Các đoàn thể trong trường đã có những hoạt động nào để hỗ trợ việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học?
       Người học có tham gia các hoạt động do Đoàn TNCS HCM và Hội sinh viên tổ chức không? Vì sao không/ hoặc vì sao có?
       Nhà trường có đánh giá giữa kỳ, cuối năm việc rèn luyện chính trị tư tưởng của người học không? Nếu có, có báo cáo tổng hợp các kết quả đạt được không? Nhà trường có các số liệu thống kê liên
      
       quan không?
       Tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm tăng hay giảm? có văn bản báo cáo về các nguyên nhân và các hoạt động cải tiến không?
       Có các báo cáo hàng năm về các đánh giá của các cấp và các phòng/khoa và sinh viên về các hoạt động trên không? Những kết quả đạt được và các khó khăn là gì? Các giải pháp để tháo gỡ khó khăn
      
       đã thực hiện?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các số liệu thống kê về các kết quả đạt được của công tác chính trị học sinh-sinh viên;
       Phân tích đánh giá các báo cáo, và các số liệu thống kê được nêu ở phần trên để đánh giá mức độ và hiệu quả đạt được.
       Phỏng vấn (theo nhóm và cá nhân): Đại diện người học và đại diện cựu sinh viên, đại diện cán bộ quản lý phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, văn phòng Đảng uỷ, Đoàn thanh niên và Hội
      
       sinh viên.