Tiêu chuẩn 9 : Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
Tiêu chí 9.3 : Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo.

Từ khóa: Đủ, trang thiết bị, chất lượng; sử dụng, hiệu quả, đáp ứng, ngành đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Danh mục các trang thiết bị phục vụ dạy và học theo từng ngành đào tạo;
       Báo cáo kiểm kê tài sản hàng năm đánh giá chất lượng của các trang thiết bị của nhà trường;
       Sổ theo dõi tần suất khai thác các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học;
       Các kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng (cán bộ, giảng viên, học viên) về các trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy/học tập và nghiên cứu khoa học của họ;
       Danh mục và văn bản các thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng sử dụng để sử dụng chung các trang thiết bị dạy và học với các đối tác của trường;
       Các văn bản quy định và hướng dẫn việc sử dụng các trang thiết bị trong trường;
       Các văn bản quy định việc định kỳ bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị;
       Văn bản quy định quy trình và nguồn kinh phí để trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có hệ thống sổ sách hoặc phần mềm theo dõi và quản lý số lượng các trang thiết bị phục vụ việc dạy/học và nghiên cứu khoa học của nhà trường không?
       Nhà trường có quy định về việc khấu hao tài sản và trang thiết bị thêm để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học không?
       Phòng/bộ phận nào trong trường chịu trách nhiệm quản lý tổng thể các trang thiết bị của trường?
       Ai là người có thẩm quyền yêu cầu thay thế các thiết bị, máy móc khi bị hỏng?
       Khi máy móc thiết bị bị hỏng, các đề nghị sửa chữa của giảng viên và người học có được đáp ứng kịp thời không?
       Có quy trình quy định về việc sửa chữa hoặc hỗ trợ kỹ thuật kịp thời không?
       Phòng/bộ phận nào chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch thay thế hoặc mua mới các thiết bị cho các phòng học, phòng thực hành, các phòng thí nghiệm?
       Cơ sở để xây dựng các kế hoạch đó là gì?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
       Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này các trang thiết bị đáp ứng các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
       Thăm quan các phòng thí nghiệm, thực hành, giảng đường lớn có trang thiết bị;
       Sử dụng các câu hỏi trên để phỏng vấn các đối tượng sau.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, giảng viên, kỹ thuật viên và người học các khoa, các khoá.