Tiêu chuẩn 5 : Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)
Tiêu chí 5.1 : Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch.

Từ khóa: Kế hoạch, tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển, quy hoạch, bổ nhiệm, đáp ứng, phù hợp, quy trình, tiêu chí, rõ ràng, minh bạch.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Quy định của nhà trường hoặc sách hướng dẫn về quản lý nhân sự;
       Quy định của nhà trường hoặc sách hướng dẫn về tuyển dụng và quản lý nhân sự;
       Website của trường;
       Tự đánh giá của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên;
       Các tài liệu có liên quan đến quản lý nhân sự ở cấp độ trường/khoa/bộ môn như kế hoạch phát triển đội ngũ ở các năm trước, năm hiện tại và những năm sau;
       Danh sách các khóa học, bồi dưỡng, hội thảo mà cán bộ trường tham gia trong thời gian qua;
       Các minh chứng khác liên quan đến phát triển đội ngũ giảng viên và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trương .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường hàng năm đều có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên nhân viên không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường đã có quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác định được nhà trường có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có các minh chứng về kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ không?
      Nếu có, kế hoạch đó có cho thấy rõ các quy trình đào tạo, phát triển năng lực và chuyên môn không?
      Có minh chứng cho thấy kế hoạch này đang được thực hiện, các minh chứng cho thấy các nhân sự đang được đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch này không?
      Có minh chứng nào cho thấy nhà trường có định kỳ đánh giá, xem xét lại kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ của mình không?
      Xem xét các tài liệu/minh chứng kể ở trên và kế hoạch phát triển nhân sự của nhà trường
      Phỏng vấn: Giảng viên và nhân viên để xác định tính xác thực của các minh chứng tìm được theo yêu cầu của Tiêu chí
      Nếu như chưa có đủ các minh chứng bằng tài liệu, cần có kế hoạch để phỏng vấn thêm: cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học để xác định mức độ đạt được của nhà trường về tiêu chí này.