Tiêu chuẩn 6 : Người học

Tiêu chí 6.1 : Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ khóa: Hướng dẫn đầy đủ, chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá, quy chế đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Quy định của nhà trường về việc cung cấp các văn bản hướng dẫn cho người học về chương trình đào tạo và các quy định liên quan;
       Lịch công tác hàng năm của trường;
       Văn bản về mục tiêu đào tạo được công bố đầu khoá học;
       Văn bản về chương trình đào tạo công bố đầu khoá học;
       Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT;
       Các hình thức tuyên truyền phổ biến quy chế đào tạo và hướng dẫn thực hiện;
       Văn bản nêu các chuẩn kiến thức và kỹ năng ở đầu vào và đầu ra của chương trình đào tạo;
       Văn bản quy định về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập;
       Các kết quả khảo sát hoặc phỏng vấn: người học, cán bộ đào tạo, cán bộ quản lý, giảng viên về các vấn đề trên;

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có thực hiện các biện pháp nhằm cung cấp thông tin về chương trình học và quy chế đào tạo đến người học hay không?
       Các hình thức phổ biến hoặc cung cấp các thông tin trên đến người học được trường thực hiện?
       Có các kết quả đánh giá hoặc nhận xét của người học về các tài liệu hướng dẫn và các hình thức phổ biến hướng dẫn cho người học không? Kết quả đánh giá như thế nào?
       Đánh giá của giảng viên/cán bộ quản lý về công tác hướng dẫn cho người học về các vấn đề trên như thế nào?
       Người học có được cung cấp đầy đủ thông tin để hiểu rõ về chương trình đào tạo, các quy định trong Quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, nội dung, mục tiêu của khóa học và những tiêu chuẩn để tốt
      
       nghiệp?
       Người học có được cung cấp các quy định về hình thức thi/kiểm tra của từng môn học không? Cách tính điểm về kết quả học tập? Điều kiện để được thi tốt nghiệp?
       Website của trường và các bảng tin có cung cấp các thông tin về chương trình đào tạo chung? Chương trình chi tiết của các môn học? Các quy định liên quan khác không? Các thông tin có được cập
      
       nhật không?
       Trường có Sổ tay sinh viên không?
       Trường có tờ gập/tờ quảng cáo không? Trên đó có các thông tin liên quan đến yêu cầu của tiêu chí này không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là việc nhà trường có thực sự cung cấp đầy đủ các thông tin nêu trên đến người học không? Và có các hoạt động hỗ trợ/giải thích kịp thời cho người học về các
      
       thông tin trên;
       Khi xem xét các tài liệu và hồ sơ minh chứng lưu trữ tại trường, cần lưu ý các vấn đề sau:
       Các thông tin trong các văn bản/tài liệu do nhà trường cung cấp đủ độ tin cậy (ngày tháng ban hành? không có sự khác nhau hoặc sai lệch giữa các văn bản về các con số thống kê);
       Chương trình đào tạo có ghi rõ mục tiêu đào tạo không? Có các quy định chung về kiểm tra/thi không?
       Chương trình chi tiết từng môn học có các quy định riêng của môn học về kiểm tra/thi và các yêu cầu đối với người học không? Có danh mục tham khảo không?
       Xem xét các số liệu thông kê về số người học vi phạm quy chế đào tạo (nghỉ học quá quy định, phạm quy thi/kiểm tra ....);
       Xem xét các báo cáo, các kết quả đánh giá của nhà trường, của các khoa và các đoàn thể (đặc biệt hội sinh viên, đoàn thanh niên) về công tác hướng dẫn cho người học về chương trình đào
      
       tạo và các quy định liên quan.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo và chuyên viên phòng đào tạo, phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, đại diện người học, các tổ chức đoàn thể.

Tiêu chí 6.2 : Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường.

Từ khóa: Chế độ chính sách xã hội, điều kiện hoạt động, khám sức khoẻ, văn nghệ, thể dục thể thao, an toàn.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản về chính sách xã hội liên quan đến người học phổ biến đầu khoá học;
       Phương thức phổ biến hoặc cập nhật các chính sách xã hội cho người học;
       Danh sách người học hưởng chế độ chính sách xã hội được công bố công khai;
       Văn bản về chủ trương, quy định của nhà trường để triển khai thực hiện các chính sách xã hội của các cấp;
       Nhân sự chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ, chính sách xã hội;
       Kế hoạch và báo cáo thực hiện quy định chăm sóc sức khoẻ cho người học;
       Báo cáo về hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao;
       Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai ở các cấp hàng năm;
       Số lượng các cuộc thi văn nghệ;
       Số lượng các cuộc thi đấu thể dục thể thao;
       Văn bản quy định thực hiện các biện pháp an ninh trong trường học;
       Văn bản/báo cáo về trách nhiệm của đội ngũ bảo vệ trong trường;
       Các kết quả khảo sát hoặc các ý kiến đánh giá của người học về các hoạt động/công tác trên;
       Báo cáo sơ kết/tổng kết về các hoạt động thực hiện chính sách xã hội và các khuyến nghị cải tiến các hoạt động này;
       Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về công tác thực hiện chính sách xã hội cho người học;
       Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về phong trào văn nghệ, thể dục thể thao;
       Văn bản nội quy, quy chế về an toàn trong phòng thí nghiệm/xưởng thực hành/ … và trong ký túc xá;
       Số vụ việc mất trật tự, không an toàn trong trường hàng năm;
       Phiếu khảo sát ý kiến, báo cáo tổng hợp ý kiến hoặc các đánh giá của người học về các hoạt động trên.;
       Kế hoạch công tác người học theo năm học;
       Quy định về an ninh, an toàn xã hội trong trường;
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Các nguồn thông tin liên quan đến tiêu chí này có thể được lưu trữ trong phòng công tác chính trị, học sinh-sinh viên, văn phòng của các đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên…), phòng y tế
      
       của trường (nếu có), các phòng/bộ phận hỗ trợ người học như ký túc xá, các câu lạc bộ.
       Nhà trường có các dịch vụ liên quan gì để phục vụ/hỗ trợ người học?
       Có dịch vụ chăm sóc sức khỏe không? Miễn phí hay mất tiền?
       Người học được khám sức khoẻ định kỳ không?
       Nhà trường có phòng y tế không? Có bác sỹ và y tá trong trường không? Số lượng?
       Các phong trào và các hoạt động xã hội trong trường có được tổ chức cho người học hàng năm không? Bao lâu một lần?
       Ký túc xá có đáp ứng nhu cầu nội trú của người học không? Đáp ứng bao nhiêu %?
       Cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ trong ký túc xá có đáp ứng nhu cầu của người học không?
       Mức độ các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của học viên như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các điều kiện của các cơ sở vật chất, các quy định và việc triển khai thực hiện các chính sách xã hội có đảm bảo các chế độ, chính sách xã hội, và các nhu
      
       cầu liên quan đến sức khỏe, sinh hoạt vật chất và tinh thần, an ninh an toàn của người học;
       Phân tích đánh giá các thông tin liên quan trong Hồ sơ minh chứng do nhà trường cung cấp để có các thông tin trả lời các câu hỏi được nêu ở phần trên;
       Tham quan các câu lạc bộ của trường (nếu có), sân thể thao, phòng Y tế và ký túc xá của trường.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên; ban quản lý ký túc xá, cán bộ phòng y tế, đại diện người học và cựu sinh viên.

Tiêu chí 6.3 : Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả.

Từ khóa: Rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức , lối sống , hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản về quy chế rèn luyện đối với người học;
       Minh chứng về việc phổ biến văn bản về quy chế rèn luyện đến người học;
       Các loại báo chí/tài liệu phục vụ nhu cầu rèn luyện của người học;
       Văn bản kế hoạch và báo cáo sơ kết/tổng kết hàng năm về công tác chính trị, học sinh - sinh viên;
       Văn bản kế hoạch/quy định về tổ chức ngoại khoá về thời sự, kinh tế, chính trị và xã hội trong nước và thế giới cho người học;
       Số liệu thống kê và các báo cáo về các buổi nói chuyện ngoại khoá trong năm;
       Các phong trào khuyến khích người học tìm hiểu học tập về chính trị, tư tưởng;
       Tỷ lệ người học tham gia các phong trào tìm hiểu học tập chính trị tư tưởng;
       Các phong trào hoạt động công ích xã hội;
       Tỷ lệ người học tham gia các phong trào hoạt động xã hội;
       Các giải thưởng/giấy khen về tham gia các phong trào trên;
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Các hoạt động và phong trào nào là minh chứng cho công tác rèn luyện chính trị , tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học trong trường?
       Việc thực hiện các chương trình, hoạt động đó có hiệu quả không? Các số liệu và minh chứng nào cho biết hiệu quả của các hoạt động trên?
       Ngoài các văn bản gợi ý trên, còn các minh chứng nào mô tả được các kết quả của công tác chính trị và học sinh-sinh viên của trường?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Phân tích và đánh giá các thông tin và các số liệu thống kê do trường cung cấp.
       Phỏng vấn: Đại diện người học, cựu sinh viên, lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, cán bộ và người học làm việc cho các đoàn thể, cựu sinh viên …

Tiêu chí 6.4 : Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.

Từ khóa: Công tác Đảng, đoàn thể, tác dụng tốt, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ nhà trường đối với công tác Đoàn thanh niên và công tác rèn luyện tư tưởng chính trị cho người học;
       Văn bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chuyên trách về Đoàn thanh niên, Hội sinh viên;
       Văn bản các kế hoạch hành động của Đoàn thanh niên trường/khoa;
       Kế hoạch triển khai hoạt động Đoàn trong các khoa, các chi đoàn;
       Văn bản mô tả cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội sinh viên trong trường;
       Văn bản, số liệu thống kê về việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên;
       Các minh chứng về sự phối kết hợp giữa Đảng bộ trường và chính quyền chỉ đạo các hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong trường;
       Văn bản kế hoạch của Đảng uỷ trường về việc tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng và các sinh hoạt tuyên truyền giác ngộ cho người học vào Đảng;
       Danh sách người học và tỷ lệ tham gia lớp cảm tình Đảng;
       Tỷ lệ người học là đoàn viên thanh niên được khen thưởng trong các phong trào rèn luyện tư tưởng/đạo đức và lối sống;
       Tỷ lệ người học mắc các sai phạm về lối sống bị phê bình/khiển trách;
       Tỷ lệ người học vi phạm quy chế rèn luyện tư tưởng và đạo đức;
       Tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm;
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Các đoàn thể trong trường đã có những hoạt động nào để hỗ trợ việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học?
       Người học có tham gia các hoạt động do Đoàn TNCS HCM và Hội sinh viên tổ chức không? Vì sao không/ hoặc vì sao có?
       Nhà trường có đánh giá giữa kỳ, cuối năm việc rèn luyện chính trị tư tưởng của người học không? Nếu có, có báo cáo tổng hợp các kết quả đạt được không? Nhà trường có các số liệu thống kê liên
      
       quan không?
       Tỷ lệ người học được kết nạp vào Đảng hàng năm tăng hay giảm? có văn bản báo cáo về các nguyên nhân và các hoạt động cải tiến không?
       Có các báo cáo hàng năm về các đánh giá của các cấp và các phòng/khoa và sinh viên về các hoạt động trên không? Những kết quả đạt được và các khó khăn là gì? Các giải pháp để tháo gỡ khó khăn
      
       đã thực hiện?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các số liệu thống kê về các kết quả đạt được của công tác chính trị học sinh-sinh viên;
       Phân tích đánh giá các báo cáo, và các số liệu thống kê được nêu ở phần trên để đánh giá mức độ và hiệu quả đạt được.
       Phỏng vấn (theo nhóm và cá nhân): Đại diện người học và đại diện cựu sinh viên, đại diện cán bộ quản lý phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, văn phòng Đảng uỷ, Đoàn thanh niên và Hội
      
       sinh viên.

Tiêu chí 6.5 : Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học.

Từ khóa: Biện pháp cụ thể, tác dụng tích cực, hỗ trợ học tập và sinh hoạt.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Câu lạc bộ hoạt động văn hoá nghệ thuật trong khuôn viên của trường cho người học;
       Sân vận động thể dục thể thao trong khuôn viên của trường cho người học;
       Chính quyền phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên có hoạt động hỗ trợ tìm kiếm nơi ở cho người học (nếu ký túc xá không đáp ứng đủ nhu cầu ở nội trú);
       Nhà trường có dịch vụ cho người học mượn hoặc thuê mướn các dụng cụ sinh hoạt với chi phí phù hợp điều kiện kinh tế của người học;
       Các hoạt động hỗ trợ tổ chức nhà ăn, cantin, tín dụng ... cho người học;
       Các hoạt động ngoại khoá cho người học hàng năm;
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường đã có những quy định và biện pháp gì để hỗ trợ sinh viên trong học tập và sinh hoạt?
       Các dịch vụ hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của sinh viên (chăm sóc sức khoẻ? hoạt động xã hội? nhà nghỉ, ký túc xá? sân thể thao? khu tự học...) được tổ chức như thế nào?
       Người học có được miễn phí khi tham gia hoạt động văn hoá nghệ thuật tại câu lạc bộ của trường không?
       Người học có được miễn phí khi chơi thể dục thể thao tại sân/khu thể thao của trường không?
       Tỷ lệ hoạt động ngoại khoá cho người học hàng năm;
       Nhà trường có định kỳ tổ chức khảo sát ý kiến người học về các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt để cải tiến đáp ứng nhu cầu của người học không?
       Kết quả khảo sát có được công bố không?
       Các báo cáo về kết quả khảo sát có đưa ra các khuyến nghị gì không?
       Các khuyến nghị của người học và của báo cáo đánh giá các hoạt động trên có được Nhà trường xem xét và thực hiện không?
       Tình hình trật tự an ninh trong trường,trong ký túc xá có những vấn đề gì đặc biệt cần lưu ý không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là xem xét các hoạt động dịch vụ mà trường đã tổ chức để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học có tác động tích cực không? Có đáp ứng nhu cầu của người
      
       học không? Nếu không, vì sao không đáp ứng?
       Hàng năm có đánh giá và cải tiến các hoạt động trên không? Nếu có đánh giá, ai tham gia đánh giá (người tổ chức? Người học? các đoàn thể?)?
       Các kết quả đánh giá và các khuyến nghị từ các đánh giá được nhà trường xử lý thế nào?
       Tham quan khảo sát: Ký túc xá, nhà ăn, sân vận động, các câu lạc bộ, thư viện, các khu hoạt động văn hoá nghệ thuật của trường (nếu có).
       Phỏng vấn: Đại diện người học các khoá khác nhau, đại diện lãnh đạo là người học trong các tổ chức đoàn thể, cán bộ Đoàn trường, nhân viên quản lý ký túc xá, nhân viên làm việc tại các căng tin
      
       và nhà ăn v.v…

Tiêu chí 6.6 : Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học.

Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục: đạo đức, lối sống, luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách, các nội quy.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy định của trường về chức trách và nhân sự về trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho người học;
       Văn bản các kế hoạch và các hoạt động đã triển khai việc học tập chính trị, học tập các chủ trường chính sách của Đảng và Nhà nước và các quy định của trường cho người học?
       Các báo cáo tổng kết đánh giá các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên hàng năm?
       Các giải thưởng, khen thưởng các cấp về các hoạt động trên;
       Các biện pháp của trường để ngăn ngừa người học vi phạm pháp luật và vi phạm các quy định chung;
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Các hoạt động tuyên truyền và học tập chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định chung được trường tổ chức như thế nào? Có quy định cho phòng/ban hoặc đoàn thể nào chịu trách
      
       nhiệm lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động đó không?
       Nhà trường có các tài liệu tuyên truyền hướng dẫn sinh viên về các hành vi đạo đức và các giá trị mong đợi không? Các tài liệu đó để ở đâu? Có được sử dụng miễn phí không?
       Trường có đánh giá về số lượng và mức độ người học hưởng ứng và tham gia các hoạt động không? Bộ phận nào tổ chức khảo sát đánh giá?
       Người học có được tham gia góp ý và đánh giá không?
       Kết quả đánh giá như thế nào? Có được công bố không?
       Nhà trường có các biện pháp cải tiến các hoạt động sau đánh giá không? Những cải tiến có được người học hưởng ứng không?
       Liệt kê các hoạt động chính có tác động tích cực?
       Các hoạt động nào không được người học hưởng ứng hoặc tham gia ít? Nếu có, nhà trường có tìm hiểu nguyên nhân không? và có các điều chỉnh, cải tiến các hoạt động đó không? (bình luận cụ thể)
       Người học có vi phạm quy định về luật pháp (luật giao thông, luật hôn nhân, luật bản quyền, luật sở hữu tài sản,…) không? Tỷ lệ bao nhiêu hàng năm? Tăng lên hay giảm đi và nguyên nhân của sự
      
       tăng giảm?
       Trường có thống kê tỷ lệ tham gia các phong trào tìm hiểu về pháp luật, tìm hiểu đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước không? Tỷ lệ hàng năm thế nào?
       Có các vụ việc về vi phạm quy chế học tập thi cử, bị kỷ luật về đạo đức, lối sống hoặc bị khiển trách/kỷ luật về tinh thần trách nhiệm học tập không? Tỷ lệ cụ thể hàng năm như thế nào? Nguyên
      
       nhân của sự tăng giảm các các tỷ lệ vi phạm? Và các biện pháp ngăn ngừa và giáo dục đã được thực hiện sau đó là gì?
       Số lượng sinh viên được khen thưởng về tinh thần trách nhiệm trong học tập và trong công tác và trong các hoạt động của các phong trào là bao nhiêu? Có giấy khen hoặc các giải thưởng của các
      
       cấp không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các hoạt động giáo dục tuyên truyền có tác động tích cực tới nhận thức và hành động của người học?
       Nhà trường có đánh giá và cải tiến hàng năm các hoạt động này không?
       Phỏng vấn: Đại diện người học các khoá, đại diện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên và thư viện, đại diện giảng viên, lãnh đạo
      
       nhà trường phụ trách công tác quản trị và phụ trách các đoàn thể.

Tiêu chí 6.7 : Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Từ khóa: Hỗ trợ, hiệu quả, tăng tỷ lệ, việc làm phù hợp ngành.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Báo cáo các năm về các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp/nhà tuyển dụng: cho người học thực tập tại doanh nghiệp/đơn vị, các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ có sử dụng người
      
       học làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức; tuyển chọn người học làm việc cho doanh nghiệp/tổ chức;
       Các báo cáo thống kê hàng năm về số lượng người học thực hành thực tế, nghiên cứu ứng dụng tại các cơ sở doanh nghiệp/cơ quan/nhà tuyển dụng;
       Văn bản thành lập và quy định chức năng và nhiệm vụ của phòng/bộ phận chuyên trách tư vấn hướng nghiệp cho người học;
       Văn bản hoặc tài liệu/hình ảnh về các hoạt động tổ chức hội chợ việc làm cho người đang học và người tốt nghiệp hàng năm;
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Trường có phòng/bộ phận tư vấn nghề nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp người học tìm việc làm không?
       Trường có các bản cam kết hoặc các liên kết với các nhà tuyển dụng/các doanh nghiệp không để cung cấp sinh viên/học viên tốt nghiệp cho họ không?
       Hằng năm trường có tổ chức hội chợ việc làm cho người học không?
       Nếu có, có các báo cáo về kết quả của các hội chợ việc làm đó không (số người học tìm được việc làm qua hội chợ? Có đúng ngành đào tạo không? bài học kinh nghiệm rút ra từ các hội chợ việc làm
      
       là gì?
       Ngoài hội chợ, nhà trường có mở các seminar để doanh nghiệp/cơ quan/nhà tuyển dụng sinh hoạt chuyên đề hoặc đàm thoại với người học, giảng viên hàng năm không?
       Nhà trường hàng năm có khảo sát các nhà tuyển dụng về các kiến thức/kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp của nhà trường không? Trên cơ sở đó nhà trường có cập nhật các kiến thức và kỹ năng nghiệp
      
       vụ chuyên ngành vào chương trình đào tạo những năm cuối khoá không?
       Nguời học đã nhận được sự hỗ trợ gì từ khoa/trường/các đoàn thể cho việc chuẩn bị tìm việc khi tốt nghiệp?
       Người học có được tư vấn về kỹ năng viết đơn xin việc, viết lý lịch không? Kỹ năng trả lời phỏng vấn?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này các hoạt động hỗ trợ thực sự làm tăng tỷ lệ người học có việc làm phù hợp ngành nghề làm sau khi tốt nghiệp;
       Phân tích các báo cáo thống kê về số lượng người học có việc làm thông qua các hội chợ việc làm? Tỷ lệ tăng hay giảm?
       Tìm hiểu xem có các hoạt động ngoại khoá hoặc chính khoá cập nhật các kiến thức về xã hội và kỹ năng tìm việc làm cho người học hàng năm không? Người học và giảng viên nhận xét thế nào về các
      
       hoạt động đó?
       Nhà trường có mối liên hệ với cựu sinh viên để khai thác nguồn việc làm cho người học không?
       Phỏng vấn: Đại diện người học vào các năm cuối khoá, đại diện đoàn thanh niên, hội sinh viên, đại diện phòng/bộ phận hỗ trợ việc làm của trường (nếu có) hoặc phòng công tác chính trị học sinh-
      
       sinh viên, đại diện các doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng lao động mà nhà trường có các hoạt động liên kết.

Tiêu chí 6.8 : Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo.

Từ khóa: Khả năng tìm việc, tự tạo việc làm, năm đầu, trên 50%, làm đúng ngành.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Hoạt động của ban liên lạc hội cựu sinh viên;
       Danh sách và địa chỉ liên hệ với cựu sinh viên của trường;
       Báo cáo hằng năm về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
       Các hoạt động của phòng/bộ phận hỗ trợ việc làm của trường giúp người học tự tạo việc làm cho bản thân hoặc cho người khác;
       Các minh chứng liên quan khác: ………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có phòng/bộ phận chịu trách nhiệm liên lạc và quản lý các số liệu về người học đã tốt nghiệp không? Nếu có, các hoạt động hàng năm là gì?
       Nhà trường có các hoạt động hàng năm để gặp gỡ hoặc liên lạc với người học đã tốt nghiệp không?
       Nhà trường có hỗ trợ hoặc cựu sinh viên tự tổ chức ban liên lạc của cựu sinh viên không? Nếu có, ban liên lạc có cung cấp các số liệu hoặc phối hợp cùng trường khảo sát về việc làm của người
      
       học mới tốt nghiệp và tốt nghiệp sau 1 năm không?
       Nhà trường đã sử dụng những phương pháp gì để khảo sát thu thập số liệu về việc làm của người tốt nghiệp?
       Nhà trường có tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa nhà trường với cựu sinh viên và sinh viên năm cuối khoá để toạ đàm về các kỹ năng tìm việc làm, tự tạo việc làm và giữ liên lạc với trường và với các
      
       cựu sinh viên để có sự hỗ trợ lẫn nhau không?
       Tỷ lệ người tốt nghiệp tự tạo việc làm cho mình là bao nhiêu hàng năm?
       Tỷ lệ người tốt nghiệp tạo được việc làm cho người khác hàng năm là bao nhiêu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là hiệu quả thu thập các số liệu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp và việc cập nhật cơ sở dữ liệu (database) của trường.
       Phân tích tỷ lệ có việc làm biến đổi qua các năm;
       Xem các phiếu khảo sát và phương pháp thu thập số liệu để khẳng định các số liệu thu thập có độ tin cậy cao? các số liệu cũ hay đã được cập nhật?
       Phỏng vấn: Phòng/bộ phận liên lạc với cựu sinh viên hoặc phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, quản lý sinh viên, đại diện người học các năm cuối khoá, các cự sinh viên, các nhà tuyển
      
       dụng lao động, đại diện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lãnh đạo nhà trường phụ trách công tác chính trị và các đoàn thể, đại diện lãnh đạo các khoa và giảng viên.

Tiêu chí 6.9 : Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường đại học trước khi tốt nghiệp.

Từ khóa: tham gia đánh giá, chất lượng giảng dạy, kết thúc môn học, chất lượng đào tạo, trước khi tốt nghiệp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản của trường quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học;
       Văn bản của trường quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường trước khi tốt nghiệp;
       Văn bản của trường quy định chức năng và nhiệm vụ cho phòng/bộ phận lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào
      
       tạo;
       Văn bản của trường quy định quy trình người học đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo, quy trình xử lý số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả đánh giá và các hoạt động
      
       sau đánh giá;
       Báo cáo cuối học kỳ 1 và cuối năm về việc người học đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
       Báo cáo hằng năm về việc người học đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường trước khi tốt nghiệp, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường đã ra văn bản quy định việc người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo tháng/năm nào?
       Các quy định có đưa ra quy trình đánh giá và phản hồi kết quả đánh giá không?
       Phòng/bộ phận nào được giao chức năng nhiệm vụ quản lý và tổ chức công tác này?
       Bộ phận nào chịu trách nhiệm thiết kế và điều chỉnh các mẫu phiếu khảo sát đánh giá?
       Bộ phận nào chịu trách nhiệm xử lý số liệu khảo sát và lưu giữ số liệu khảo sát?
       Nhà trường/các đoàn thể có tuyên truyền để người học hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia đánh giá không?
       Thái độ tham gia đánh giá của người học như thế nào?
       Việc tổ chức cho người học đánh giá có được tiến hành theo quy định chung (của Bộ GD&ĐT, của trường/khoa không?)
       Hàng năm nhà trường có tổ chức rút kinh nghiệm về việc đánh giá cảu người học và cải tiến các quy trình không?
       Kết quả đánh giá của người học có được xem xét và sử dụng để cải tiến phương pháp giảng dạy, điều chỉnh chương trình đào tạo, cải tiến các hoạt động hỗ trợ đào tạo cho người học … không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là người học đã được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo bằng các phiếu đánh giá được thiết kế chuẩn mực; Việc đánh giá
      
       tạo được tác động tích cực;
       Phân tích các quy định và quy trình thực hiện đánh giá: có quy định rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn và thời điểm tổ chức triển khai đánh giá, thu thập và xử lý số liệu đánh giá của trường;
       Xem các báo cáo phân tích kết quả đánh giá các môn học, đánh giá chương trình đào tạo của trường hàng năm;
       Xem báo cáo tổng kết đánh giá về công tác tổ chức cho người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo của trường;0
       Xem nhà trường có quy trình xử lý các khuyến nghị hoặc sử dụng các kết quả đánh giá để có các cải tiến về chất lượng giảng dạy và đào tạo không?
       Phỏng vấn: Đại diện người học tất cả các khoá, đại diện bộ môn và giảng viên, lãnh đạo các khoa, lãnh đạo nhà trường, phòng/bộ phận được giao trách nhiệm tổ chức đánh giá, tổ chức xử lý và lưu
      
       giữ số liệu, đại diện cựu sinh viên mới tốt nghiệp.