Tiêu chuẩn 3 : Chương trình giáo dục
Tiêu chí 3.3 : Chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Từ khóa: Chương trình, chính quy, thường xuyên, thiết kế, theo quy định, chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chương trình đào tạo chính quy;
       Các chương trình đào tạo thường xuyên;
       Các quy định của Bộ GD&ĐT, các quy định của trường về chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
       Biên bản tổng kết/đánh giá chất lượng giáo dục chính quy và/hoặc giáo dục thường xuyên;
       Các minh chứng khác liên quan đến đảm bảo chất lượng của các chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên được thiết kế/xây dựng theo quy định không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên được thiết kế/xây dựng đảm bảo chất lượng bậc học?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường có dùng một chương trình đào tạo và một chuẩn đánh giá chung cho các chương trình đào tạo của giáo dục chính quy và thường xuyên không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét các chương trình đào tạo chính quy và các chương trình đào tạo thường xuyên;
      Có sự khác nhau giữa các chương trình đào tạo chính và thường xuyên không? Khác nhau như thế nào?
      Có sự khác nhau giữa các chuẩn đánh giá của các chương trình đào tạo chính quy và và thường xuyên không? Khác nhau như thế nào?
      Nhà trường có kế hoạch để một đơn vị nào quản lý chất lượng đào tạo chung cho cả các chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên không? Nếu có, hãy mô tả quy trình và cách thức làm việc của đơn vị này;
      Xem xét hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo của trường, nếu có;
      Xem xét mức độ khác biệt giữa các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
      Phỏng vấn:
      Cán bộ quản lý đào tạo về các quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định của trường về chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
      Giảng viên, người học về chất lượng các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên;
      Cán bộ quản lý đào tạo, chủ nhiệm khoa/bộ môn về kế hoạch của nhà trường trong việc đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo chính quy và thường xuyên.