Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý
Tiêu chí 2.1 : Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường

Từ khóa: Cơ cấu tổ chức, đúng quy định, cụ thể hóa, quy chế.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Cơ cấu tổ chức, quy chế và quy định của trường;
       Cơ cấu, danh sách, tiêu chuẩn nhân sự của trường;
       Cơ chế quản lý và chiến lược của trường;
       Kế hoạch hàng năm, bản miêu tả/phân công các chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị/bộ phận trong tổ chức của nhà trường;
       Bản tổng kết/báo cáo công tác định kỳ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị/bộ phận của trường;
       Các minh chứng liên quan khác: cơ cấu tổ chức của nhà trường, biên bản khảo sát thực tế tại trường …

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có miêu tả cơ cấu tổ chức của nhà trường không?
       Cơ cấu tổ chức của nhà trường có gì khác so với quy định trong Điều lệ trường đại học?
       Cơ cấu tổ chức của nhà trường có tuân theo các quy định nào khác của pháp luật không?
       Có bằng chứng chứng tỏ các thành viên của nhà trường đều hiểu được cơ cấu tổ chức và quy trình ra quyết định của nhà trường không?
       Có minh chứng cho thấy cơ cấu tổ chức của trường đang hoạt động có hiệu quả không?
       Có minh chứng cho thấy trường định kỳ xem xét đánh giá cơ cấu tổ chức của mình và trên cơ sở đó cải tiến cơ cấu tổ chức nhằm đạt hiệu quả cao hơn? Bao nhiêu lâu làm 1 lần?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Tìm hiểu quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Xem xét tính rõ ràng và chặt chẽ của các quy định so với Điều lệ trường đại học, các quy định pháp luật khác (nếu có);
       Tìm hiểu các minh chứng cho thấy các thành viên trong trường đều hiểu và tuân thủ các quy định;
       Tìm hiểu các minh chứng cho thấy nhà trường có tìm hiểu nhu cầu và xu hướng phát triển xã hội làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự và kế hoạch hành động của trường;
       Xem xét các biên bản của các cuộc họp về cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia và kết quả của các cuộc họp đó;
       Đoàn đánh giá ngoài cần xem xét các tài liệu về tài chính của trường: có đủ nguồn lực cho việc thực hiện các thay đổi về cơ cấu tổ chức không?
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý các cấp, giảng viên, nhân viên về cơ cấu tổ chức và các quy định: có rõ ràng và minh bạch, có hợp lý và hiệu quả, có được sự đồng thuận và ủng hộ không?