Tiêu chuẩn 4 : Hoạt động đào tạo (7 tiêu chí)
Tiêu chí 4.2 : Tiêu chí 4.2

Từ khóa: Kết quả học tập, niên chế, học phần, kế hoạch, quy trình đào tạo, học chế tín chỉ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết: của chương trình, của các môn học;
       Kế hoạch chuyển đổi từ quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ;
       Chương trình đào tạo theo tín chỉ của trường;
       Hệ thống đánh giá;
       Các nội dung/biên bản, chương trình làm việc với cán bộ quản lý chương trình và giảng viên;
       Kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình;
       Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới;
       Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến kết quả học tập và chương trình hoặc các quy định có liên quan đến khung chương trình (bao nhiêu tín chỉ/khóa học);
       Các minh chứng khác liên quan đến tổ chức đào tạo theo niên chế và theo tín chỉ .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có minh chứng cho thấy các quy trình và các quy định về việc công nhận kết quả của người học theo niên chế kết hợp với học phần? hay theo học
      
       chế tín chỉ không?
       Báo cáo có khẳng định nhà trường kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ? Hoặc các học chế khác có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
      
       người học?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có hệ thống lưu trữ kết quả học tập của người học theo học phần hay học chế tín chỉ không?
      Các giảng viên và người học có hiểu được cách vận hành của hệ thống này không?
      Các kế hoạch chuyển đổi có được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu đào tạo của các khóa học không?
      Nhà trường có xây dựng được một hệ thống các tín chỉ hoặc học chế khác có tính mềm dẻo, linh hoạt, rõ ràng, thích hợp và đáp ứng nhu cầu của người học không? Minh chứng?
      Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên và người học:
      về các học chế mà trường đang thực hiện, kế hoạch sắp đến của nhà trường
      về tính linh hoạt, thích hợp của học chế tín chỉ hoặc các học chế khác mà trường đang có kế hoạch thực hiện
      Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc công nhận kết quả người học còn chưa linh hoạt và phù hợp với nhu cầu người học, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người
      học.
      Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến việc công nhận kết quả người học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.