Tiêu chuẩn 6 : Người học
Tiêu chí 6.3 : Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả.

Từ khóa: Rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức , lối sống , hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản về quy chế rèn luyện đối với người học;
       Minh chứng về việc phổ biến văn bản về quy chế rèn luyện đến người học;
       Các loại báo chí/tài liệu phục vụ nhu cầu rèn luyện của người học;
       Văn bản kế hoạch và báo cáo sơ kết/tổng kết hàng năm về công tác chính trị, học sinh - sinh viên;
       Văn bản kế hoạch/quy định về tổ chức ngoại khoá về thời sự, kinh tế, chính trị và xã hội trong nước và thế giới cho người học;
       Số liệu thống kê và các báo cáo về các buổi nói chuyện ngoại khoá trong năm;
       Các phong trào khuyến khích người học tìm hiểu học tập về chính trị, tư tưởng;
       Tỷ lệ người học tham gia các phong trào tìm hiểu học tập chính trị tư tưởng;
       Các phong trào hoạt động công ích xã hội;
       Tỷ lệ người học tham gia các phong trào hoạt động xã hội;
       Các giải thưởng/giấy khen về tham gia các phong trào trên;
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Các hoạt động và phong trào nào là minh chứng cho công tác rèn luyện chính trị , tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học trong trường?
       Việc thực hiện các chương trình, hoạt động đó có hiệu quả không? Các số liệu và minh chứng nào cho biết hiệu quả của các hoạt động trên?
       Ngoài các văn bản gợi ý trên, còn các minh chứng nào mô tả được các kết quả của công tác chính trị và học sinh-sinh viên của trường?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Phân tích và đánh giá các thông tin và các số liệu thống kê do trường cung cấp.
       Phỏng vấn: Đại diện người học, cựu sinh viên, lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, cán bộ và người học làm việc cho các đoàn thể, cựu sinh viên …