Tiêu chuẩn 7 : Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí)
Tiêu chí 7.5 : Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt động này.

Từ khóa: Nguồn thu nghiên cứu khoa học không ít hơn, kinh phí trường.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản trường quy định về việc sử dụng kinh phí và các nguồn thu từ các đề tài, dự án khoa học công nghệ, các hợp đồng chuyển giao công nghệ, các dịch vụ khoa học công nghệ;
       Thống kê tổng kinh phí của nhà trường dành cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm;
       Thống kê tổng kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm;
       Thống kê hàng năm về tỷ lệ thu và chi của các đề tài, dự án khoa học công nghệ và các hợp đồng chuyển giao công nghệ/dịch vụ khoa học công nghệ;
       Danh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ và doanh thu hàng năm.
       Các minh chứng liên quan khác:…………………………………..............

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có những quy định hoặc chính sách khuyến khích gì để tăng nguồn thu từ các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học công nghệ của trường?
       Nhà trường có quy định về trích nguồn thu sự nghiệp từ hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ để tái đầu tư cho các hoạt động của trường không? Nếu có, tổng trích để tái đầu tư
      
       hàng năm là bao nhiêu? Tỷ lệ so với nguồn ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học là bao nhiêu?
       Nhà trường có thống kê và so sánh tổng thu sự nghiệp về hoạt động khoa học công nghệ giữa các khoa/trung tâm nghiên cứu trong trường hàng năm không?
       Nhà trường có các đánh giá và rút kinh nghiệm để điều chỉnh hoặc ra các quy định mới nhằm khuyến khích tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các hoạt động nghiên cứu khoa học phải mang về các nguồn thu cho trường;
       Tìm hiểu và thu thập các thông tin trả lời các câu hỏi bên trên, nếu trong báo cáo tự đánh giá của nhà trường không đề cập đến các nội dung như đã gợi ý ở trên.
       Phỏng vấn: Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, Sở/Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ..... về kinh phí các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thí điểm ứng dụng các sản phẩm nghiên
      
       cứu khoa học; lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo trường phụ trách kế hoạch - tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo phòng tài vụ, lãnh đạo
      
       các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên.