Tiêu chuẩn 3 : Chương trình giáo dục
Tiêu chí 3.1 : Chương trình giáo dục của trường đại học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình giáo dục được xây dựng với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo quy định -

Từ khóa: Chương trình, xây dựng, tham khảo, tham gia.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chương trình đào tạo của trường;
      Sổ tay sinh viên;
      Website của trường;
      Các miêu tả chi tiết (đề cương chi tiết) về các khóa học;
      Các tài liệu lưu hành nội bộ của trường có liên quan đến chính sách về phát triển chương trình, các phương pháp giảng dạy và mục tiêu học tập;
      Các tài liệu về chính sách ở các cấp khác (Nhà nước, Bộ GD&ĐT,…);
      Các quy trình giám sát việc thực hiện ở cấp khoa hoặc các quy trình lấy ý kiến phản hồi về các lý do không thực hiện được;
      Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các nhà tuyển dụng, người đã tốt nghiệp… khi xây dựng và phát triển chương trình;
      Các minh chứng khác liên quan đến chương trình đào tạo của trường:…

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ quy trình xây dựng và phát triển các chương trình của trường là theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc trên thế giới và có đủ các thành phần tham gia như yêu cầu của tiêu chí không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy nhà trường có định kỳ điều chỉnh, bổ sung và phát triển hệ thống các chương trình đào tạo không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Khảo sát các chương trình hiện có và quy trình phát triển chương trình của nhà trường về mức độ hoàn chỉnh của chúng;
      Xem các minh chứng (như biên bản các cuộc họp) về sự tham gia của các thành phần có liên quan (như các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, nhà tuyển dụng, người học đã tốt nghiệp) vào việc xây dựng chương trình. Kết quả của các cuộc họp này như thế nào? Các đóng góp và ý kiến của các đối tượng này có được lưu ý và thực hiện không? Có minh chứng nào cho thấy các chương trình được xây dựng dựa theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT?
      Các minh chứng cho thấy các đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng có tham gia vào việc xây dựng các mục tiêu chương trình.
      Phỏng vấn: Người học và giảng viên để tìm hiểu xem các chương trình giáo dục/đào tạo đã được hoàn chỉnh chưa và luôn có sẵn để người học và giảng viên tham khảo không; hội đồng trường (hoặc hội
      đồng quản trị đối với các trường ngoài công lập) và đặc biệt là các chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và những người có trách nhiệm, đại diện các nhà tuyển dụng, người đã tốt nghiệp tham gia xây dựng và phát triển chương trình như thế nào.