Tiêu chuẩn 1 : Tiêu chuẩn 1
Tiêu chí 1.3 : Tiêu chí 1.3

Từ khóa: Tiêu chí 1.3

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: