Tiêu chuẩn 5 : Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)
Tiêu chí 5.3 : Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

Từ khóa: Chính sách, biện pháp, tạo điều kiện, tham gia, chuyên môn, nghiệp vụ, trong và ngoài nước.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chính sách của nhà trường về phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ;
       Các quy định của nhà trường/khoa/bộ môn về kinh phí cũng như các chính sách, quy định tạo điều kiện cho giảng viên tìm kiếm các tài trợ cho việc phát triển năng lực chuyên môn của mình;
       Danh sách cán bộ và giảng viên tham gia các hội thảo/tập huấn khoa học trong và ngoài nước;
       Các quyết định nhân sự liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;
       Các minh chứng khác liên quan đến chính sách và biện pháp dành cho hoạt động chuyên môn của các cán bộ trường .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ các chính sách, biên pháp nhà trường đã triển khai nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu được các kết quả triển khai chính sách, biên pháp của nhà trường khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Có minh chứng nào cho thấy nhà trường khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?
      Có minh chứng nào cho thấy trường có các hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài thông qua các hoạt động chuyên môn của đội ngũ không (ví dụ: biên bản các cuộc họp, tham gia các hội thảo…);
      Xem xét khối lượng công việc của cán bộ quản lý và giảng viên: có đủ các cơ hội để có thể phát triển năng lực chuyên môn/kỹ năng nghê nghiệp không?
      Phỏng vấn: Các cán bộ quản lý cấp trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và nhân viên với các câu hỏi sau:
      Nhà trường có chương trình phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giảng viên không? Hiệu quả của các chương trình này?
      Cán bộ quản lý và giảng viên có cơ hội tham gia các hội thảo trong và ngoài nước không?
      Cán bộ quản lý và giảng viên có cơ hội lựa chọn các hội thảo trong và ngoài nước nào để tham gia không?
      Nhà trường có chính sách/chế độ để giảng viên có thời gian dành cho nghiên cứu không?