Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý
Tiêu chí 2.2 : Hệ thống văn bản, tổ chức, quản lý, hiệu quả.

Từ khóa: Hệ thống văn bản, tổ chức, quản lý, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này
       Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn, quy chế tổ chức;
       Sách hướng dẫn và các quy định về chất lượng;
       Các quy định về quản lý chất lượng;
       Hệ thống tài liệu/văn bản của nhà trường về đào tạo, nhân sự, nghiên cứu, quản trị, tài chính, công tác sinh viên, thanh tra và các lĩnh vực khác;
       Biên bản các hội nghị/ Báo cáo tổng kết định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động của một tổ chức/ của trường;
       Website của trường;
       Các minh chứng khác liên quan hệ thống văn bản của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Có minh chứng nào cho thấy việc phổ biến các tài liệu và văn bản tổ chức đến tận các đơn vị của trường không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích mức độ hiệu quả của hệ thống văn bản chỉ đạo các hoạt động của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét tính hệ thống văn bản tổ chức và quản lý của trường;
       Xem xét tính hiệu quả của hệ thống quản lý, đặc biệt là việc phổ biến các văn bản và thực hiện;
       Xem xét các minh chứng khác : như Website, nội san, tài liệu nội bộ, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá mức độ hiệu quả của việc thực hiện….
       Có sự khác biệt nào giữa các văn bản/tài liệu và thực tế không?
       Phỏng vấn: Các đối tượng có liên quan, các nhà quản lý.