Tiêu chuẩn 8 : Tiêu chuẩn 8
Tiêu chí 8.4 : Tiêu chí 8.4

Từ khóa: Tiêu chí 8.4

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: