Tiêu chuẩn 7 : Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí)

Tiêu chí 7.1 : Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.

Từ khóa: Xây dựng, triển khai, kế hoạch khoa học công nghệ, phù hợp, sứ mạng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản chiến lược phát triển khoa học công nghệ trung hạn và dài hạn của trường;
       Văn bản kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của trường;
       Hệ thống văn bản quy định: quy trình xây dựng và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường; quy định các tiêu chuẩn xét duyệt/nghiệm thu các đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học của
      
       các cấp của trường và khoa;
       Bảng phân bổ kinh phí dành cho hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của trường;
       Biên bản xét duyệt các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường và các khoa hàng năm;
       Danh mục các đề tài/dự án khoa học công nghệ được duyệt hàng năm của trường và các khoa;
       Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ hàng năm và các báo cáo đánh giá các cấp hàng năm về việc lập kế hoạch khoa học công nghệ và sự phát triển về quy mô và hiệu quả hoạt động khoa học
      
       công nghệ của trường;
       Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn để năng cao năng lực lập kế hoạch khoa học công nghệ và năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trường; Văn bản về các quy định và
      
       các hoạt động triển khai việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học trong trường.
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Quy trình xây dựng kế hoạch cho các hoạt động khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của trường được thực hiện như thế nào?
       Lực lượng chính tham gia vào quy trình này là những ai?
       Vai trò của các phòng/khoa và các cá nhân trong việc xét duyệt các đề tài/dự án khoa học công nghệ hàng năm của trường như thế nào?
       Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học đăng ký hàng năm của trường là bao nhiêu? Tầm cỡ của các đề tài/dự án đăng ký?
       Tỷ lệ đề tài/dự án khoa học công nghệ được phê duyệt hàng năm trên số lượng đăng ký và bảo vệ?
       Số lượng các hội thảo khoa học được thực hiện trong khuôn khổ các đề tà/dự án nghiên cứu khoa học hàng năm là bao nhiêu?
       Tỷ lệ các đề tài/dự án nghiệm thu đúng hạn đăng ký hàng năm là bao nhiêu?
       Các đề tài, dự án khoa học công nghệ đã và đang thực hiện có phản ánh đúng tầm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng viên của trường không?
       Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học có phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của nhà trường hay không? Nếu không, vì sao sự đầu còn thấp? Vì sao nhà trường không có các đề tài/dự án
      
       khoa học công nghệ tầm cỡ lớn phù hợp sứ mạng của trường?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các kế hoạch khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của trường có phản ánh đúng sứ mạng của trường không? Có khai thác hết tiềm năng của cán bộ và
      
       giảng viên của trường không?
       Các kế hoạch khoa học công nghệ có được triển khai thực hiện không?
       Nhà trường có các đánh giá giữa kỳ để điều chỉnh kế hoạch khoa học công nghệ không? Hoặc điều chỉnh việc đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ?
       Các khoa và các giảng viên có gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo không?
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách khoa học công nghệ, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm các khoa, các trung tâm nghiên cứu, đại diện giảng viên và nghiên cứu viên
      
       của trường.

Tiêu chí 7.2 : Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch.

Từ khóa: Thực hiện, nghiệm thu, kế hoạch.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Danh mục thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp triển khai và nghiệm thu theo đúng kế hoạch được phê duyệt;
       Các báo cáo nghiệm thu và biên bản họp các Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án khoa học công nghệ hàng năm của trường;
       Báo cáo thống kê hàng năm số lượng các đề tài, dự án không hoàn thành đúng thời hạn;
       Các văn bản quy định các chế tài đối với các đề tài/dự án không hoàn thành đúng thời hạn;
       Các hoạt động hỗ trợ và hạn chế việc chậm tiến độ triển khai các đề tài/dự án khoa học công nghệ.
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………………..

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường/khoa có chế tài hoặc hỗ trợ gì nhằm thúc đẩy các đề tài, dự án được triển khai và nghiệm thu đúng thời hạn?
       Những nguyên nhân/lý do của việc chậm tiến độ nghiên cứu của các đề tài/dự án khoa học công nghệ?
       Các biện pháp nhà trường đã thực hiện để hạn chế việc chậm tiến độ của các đề tài?
       Nhà trường có quy định gì về số lượng và tầm cỡ các đề tài, dự án mà một cá nhân hoặc một đơn vị có quyền đăng ký bảo vệ và được phê duyệt thực hiện không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét danh mục các đề tài/dự án của trường và tỷ lệ được nghiệm thu đúng hạn;
       Phân tích các báo cáo về nguyên nhân của sự chậm tiến độ của các đề tài/dự án;
       Xem xét các giải pháp hỗ trợ và ngăn ngừa việc chậm tiến độ của các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu và đại diện các giảng viên, nghiên cứu viên.

Tiêu chí 7.3 : Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.

Từ khóa: Số lượng bài báo, tương ứng, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, phù hợp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế;
       Thống kê hàng năm số lượng các công trình đề tài dự án đăng ký sẽ công bố;
       Tỷ lệ các bài báo thuộc các đề tài/dự án công bố trên số lượng các đề tài/dự án hàng năm;
       Cơ sở dữ liệu quản lý số lượng các bài báo, các công trình được xuất bản hoặc đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học cấp quốc gia và quốc tế hàng năm.
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………………….

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có quy định số lượng các bài báo mỗi đề tài/dự án nghiên cứu khoa học các cấp phải công bố không?
       Tỷ lệ các công trình công bố hàng năm trên số lượng cán bộ giảng viên cơ hữu của trường là bao nhiêu?
       Nhà trường có quy định và chế độ khuyến khích cán bộ và giảng viên viết bài cho các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố trên các tạp chí khoa học không?
       Số lượng các bài báo, công trình được công bố có trải đều giữa các khoa/trung tâm hay tập trung trong một số ngành/chuyên ngành nghiên cứu và đào tạo?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học có công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế.
       Phân tích danh mục, số liệu về các công trình/bài báo công bố của trường, mối tương quan giữa số lượng công bố với số lượng các đề tài/dự án thực hiện hàng năm.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, đại diện các giảng viên, nghiên cứu viên.

Tiêu chí 7.4 : Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước

Từ khóa: Đóng góp mới, ứng dụng, giải quyết, kinh tế - xã hội, địa phương, cả nước.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Dạnh mục các đề tài/dự án khoa học công nghệ được phê duyệt hàng năm, đã nghiệm thu;
       Dạnh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ ký với các doanh nghiệp/tổ chức xã hội .... tại địa phương và cả nước;
       Các báo cáo tổng kết để nghiệm thu của các đề tài/dự án khoa học công nghệ;
       Văn bản nghiệm thu và đánh giá của các Hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học công nghệ;
       Các hợp đồng thanh lý các dịch vụ chuyển giao công nghệ phục vụ các doanh nghiệp/tổ chức xã hội ... tại địa phương và cả nước;
       Thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án khoa học công nghệ được chuyển thành các hợp đồng tư vấn chuyên môn/kỹ thuật/chuyển giao công nghệ ;
       Thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án khoa học công nghệ được xuất bản/in ấn dùng làm giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên môn, các chương trình giảng dạy phục vụ
      
       công tác đào tạo, bồi dưỡng hoặc nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội;
       Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học và sản phẩm công nghệ đạt các giải thưởng/bằng phát minh sáng chế;
       Tỷ lệ đạt giải thưởng trên tổng số đề tài/dự án hàng năm.
       Các minh chứng liên quan khác:………………………………….....

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có những quy định/chính sách khuyến khích các đề tài/dự án tạo ra được những đóng góp mới cho khoa học hoặc được ứng dụng vào thực tế kinh tế-xã hội không?
       Tỷ lệ hàng năm các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường được ứng dụng vào thực tế là bao nhiêu?
       Tỷ lệ hàng năm các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường tạo ra những đóng góp mới cho khoa học là bao nhiêu?
       Những đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ trong 5 năm vừa qua là những gì?
       Những kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật được ứng dụng vào thực tế kinh tế - xã hội của địa phương hoặc của cả nước trong 5 năm qua là những gì?
       Nhà trường/khoa và các đoàn thể có các hợp đồng hoặc các liên kết với các doanh nghiệp/tổ chức ... tại địa phương và trên cả nước để quảng cáo và triển khai thử nghiệm, ứng dụng các kết quả/sản
      
       phẩm nghiên cứu khoa học của trường không?
       Tỷ lệ các kết quả đề tài/dự án khoa học công nghệ hàng năm được ứng dụng vào đào tạo tại trường, các cơ sở đào tạo khác là bao nhiêu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là làm rõ tỷ lệ và giá trị của các kết quả nghiên cứu khoa học hàng năm của trường trong việc giải quyết các vấn đề trong khoa học, kinh tế-xã hội và đào tạo.
       Phỏng vấn: Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, Sở/Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ... về việc trường đã có các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thí điểm ứng dụng các sản phẩm
      
       nghiên cứu khoa học; lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên.

Tiêu chí 7.5 : Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt động này.

Từ khóa: Nguồn thu nghiên cứu khoa học không ít hơn, kinh phí trường.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản trường quy định về việc sử dụng kinh phí và các nguồn thu từ các đề tài, dự án khoa học công nghệ, các hợp đồng chuyển giao công nghệ, các dịch vụ khoa học công nghệ;
       Thống kê tổng kinh phí của nhà trường dành cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm;
       Thống kê tổng kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm;
       Thống kê hàng năm về tỷ lệ thu và chi của các đề tài, dự án khoa học công nghệ và các hợp đồng chuyển giao công nghệ/dịch vụ khoa học công nghệ;
       Danh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ và doanh thu hàng năm.
       Các minh chứng liên quan khác:…………………………………..............

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có những quy định hoặc chính sách khuyến khích gì để tăng nguồn thu từ các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học công nghệ của trường?
       Nhà trường có quy định về trích nguồn thu sự nghiệp từ hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ để tái đầu tư cho các hoạt động của trường không? Nếu có, tổng trích để tái đầu tư
      
       hàng năm là bao nhiêu? Tỷ lệ so với nguồn ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học là bao nhiêu?
       Nhà trường có thống kê và so sánh tổng thu sự nghiệp về hoạt động khoa học công nghệ giữa các khoa/trung tâm nghiên cứu trong trường hàng năm không?
       Nhà trường có các đánh giá và rút kinh nghiệm để điều chỉnh hoặc ra các quy định mới nhằm khuyến khích tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các hoạt động nghiên cứu khoa học phải mang về các nguồn thu cho trường;
       Tìm hiểu và thu thập các thông tin trả lời các câu hỏi bên trên, nếu trong báo cáo tự đánh giá của nhà trường không đề cập đến các nội dung như đã gợi ý ở trên.
       Phỏng vấn: Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, Sở/Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ..... về kinh phí các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thí điểm ứng dụng các sản phẩm nghiên
      
       cứu khoa học; lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo trường phụ trách kế hoạch - tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo phòng tài vụ, lãnh đạo
      
       các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên.

Tiêu chí 7.6 : Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trường.

Từ khóa: Gắn kết, đào tạo, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, phát triển các nguồn lực.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này====================
       Văn bản của trường quy định về việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và yêu cầu đối với các đề tài/dự án khoa học công nghệ các cấp; quy định về tiêu chuẩn xét chọn các đề tài/dự án;
       Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được phê duyệt hàng năm? Tỷ lệ gắn kết với các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của trường?
       Danh mục người học tham gia nghiên cứu khoa học hàng năm tại các khoa/trung tâm nghiên cứu và tổng toàn trường;
       Danh mục các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ hàng năm của trường có liên kết với các cơ quan, viện, trường khác trong nước và quốc tế;
       Danh mục các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ cán bộ và giảng viên của trường tham gia cùng với các trường, viện khác trong nước và quốc tế;
       Danh mục và tỷ lệ các luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ hàng năm được triển khai hoặc gắn kết với các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của trường;
       Danh mục và tổng giá trị quy ra tiền các thiết bị khoa học công nghệ, các phòng thí nghiệm, các thiết bị phục vụ giảng dạy do các đề tài, dự án nghiên cứu trong đơn vị mang lại từ các hoạt khoa
      
       học công nghệ trong vòng 5 năm vừa qua;
       Danh sách học viên cán bộ, giảng viên được đào tạo trong và ngoài nước thông qua việc tham gia các đề tài, dự án khoa học công nghệ.
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có ban hành quy định hoặc tiêu chuẩn bắt buộc đối với các đề tài/dự án với tổng kinh phí bao nhiêu phải có đóng góp tham gia đào tạo sau đại học không? Nếu có, tỷ lệ chiếm bao nhiêu
      
       hàng năm trên tổng các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của trường?
       Số lượng học viên, cán bộ và giảng viên của trường được đào tạo thông qua các đề tài/dự án khoa học công nghệ là bao nhiêu tính trong vòng 5 năm gần đây nhất.
       Nhà trường có quy định hoặc chính sách gì để khuyến khích việc mở rông và liên kết thực hiện các đề tài/dự án khoa học công nghệ cùng với các đối tác trong và ngoài nước không?
       Tổng số các đề tài/dự án liên kết cùng các đối tác trong nước là bao nhiêu? Cùng đối tác ngoài nước là bao nhiêu? Tỷ lệ trên tổng các đề tài/dự án hàng năm là bao nhiêu?
       Tổng số và tỷ lệ các công trình đã công bố, các kết quả/sản phẩm của các đề tài/dự án trong 5 năm qua được xuất bản thành sách tham khảo,tài liệu giảng dạy/nghiên cứu là bao nhiêu?
       Nhà trường đã có những quy định và chính sách gì để khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia cùng làm đề tài nghiên cứu khoa học với các giảng viên/nghiên cứu viên của
      
       trường?
       Nhà trường hoặc các khoa có quy định học viên cao học và nghiên cứu sinh phải tham gia trong các đề tài nghiên cứu khoa học của bộ môn/khoa hoặc của trường không?
       Tỷ lệ học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia trong các đề tài nghiên cứu khoa học cùng với các giảng viên của trường là bao nhiêu?
       Các thành phẩm/kết quả từ hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ mang lại để tăng tiềm lực vật chất và hiện đại hoá cho hoạt động khoa học công nghệ của trường bao gồm những gì?
      
       (thiết bị máy móc, các phần mềm, các quy trình sản xuất/dịch vụ, đào tạo, quản lý ... được chuẩn hoá, tối ưu hoá ...)

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các đề tài/dự án khoa học công nghệ đã khai thác được các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực của người học để phát triển các nguồn lực của trường chưa?
       Phân tích các thông tin trong báo có tự đánh giá và các nguồn thông tin trong phỏng vấn để xác định nhà trường làm được bao nhiêu so với các yêu cầu gợi ý trong các câu hỏi bên trên.
       Phỏng vấn: Các đối tác trong các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học, lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo trường phụ trách kế hoạch -
      
       tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo phòng tài vụ, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên, đại diện học viên cao học, nghiên cứu sinh
      
       và cựu nghiên cứu sinh, cựu học viên cao học.

Tiêu chí 7.7 : Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ.

Từ khóa: Tiêu chuẩn, năng lực, đạo đức, biện pháp, quyền sở hữu trí tuệ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản nhà trường quy định và hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ của trường và quyền sở hữu trí tuệ;
       Các văn bản nhà trường quy định về việc tham gia các hoạt động khoa học công nghệ đối với các chức danh và học vị khác nhau trong trường;
       Các tài liệu phổ biến thông tin và hướng dẫn về việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ;
       Các biên bản xử lý vi phạm các tiêu chuẩn về năng lực, đạo đức, quyền sở hữu trí tuệ (nếu có vi phạm).

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có ban hành quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ không (đối với cán bộ, giảng viên? đối với người học?) hoặc các quy định cho các chức
      
       danh/học vị phải tham gia hoạt động khoa học công nghệ? Nếu có, trong quy định có ghi rõ các yêu cầu cần đạt được không?
       Nếu nhà trường không ban hành các quy định trên, cơ sở nào để đánh giá mức độ hoàn thành chức năng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trường?
       Nhà trường có tuyên truyền phổ biến trong toàn trường (cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học) về quyền sở hữu trí tuệ nói chung không?
       Các văn bản quy định nói trên (nếu có) có được tuân thủ triển khai áp dụng trong trường không?
       Trong 5 năm gần đây nhất trong trường có vụ việc gì vi phạm tiêu chuẩn đạo đức về nghiên cứu khoa học hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không? Nếu có, đã được nhà trưởng xử lý thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là việc ban hành các quy định về tiêu chuẩn năng lực, đạo đức trong hoạt động khoa học công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ được nhà trường tuân thủ;
       Dựa theo các câu hỏi gợi ý bên trên, phân tích báo cáo tự đánh giá của trường và phỏng vấn các đối tượng sau.
       Phỏng vấn: Đại diện các đối tác trong hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ, lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo trường phụ trách công tác chính trị tư
      
       tưởng, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên, đại diện người học.