Tiêu chuẩn 7 : Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí)
Tiêu chí 7.4 : Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước

Từ khóa: Đóng góp mới, ứng dụng, giải quyết, kinh tế - xã hội, địa phương, cả nước.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Dạnh mục các đề tài/dự án khoa học công nghệ được phê duyệt hàng năm, đã nghiệm thu;
       Dạnh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ ký với các doanh nghiệp/tổ chức xã hội .... tại địa phương và cả nước;
       Các báo cáo tổng kết để nghiệm thu của các đề tài/dự án khoa học công nghệ;
       Văn bản nghiệm thu và đánh giá của các Hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học công nghệ;
       Các hợp đồng thanh lý các dịch vụ chuyển giao công nghệ phục vụ các doanh nghiệp/tổ chức xã hội ... tại địa phương và cả nước;
       Thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án khoa học công nghệ được chuyển thành các hợp đồng tư vấn chuyên môn/kỹ thuật/chuyển giao công nghệ ;
       Thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài, dự án khoa học công nghệ được xuất bản/in ấn dùng làm giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên môn, các chương trình giảng dạy phục vụ
      
       công tác đào tạo, bồi dưỡng hoặc nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội;
       Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học và sản phẩm công nghệ đạt các giải thưởng/bằng phát minh sáng chế;
       Tỷ lệ đạt giải thưởng trên tổng số đề tài/dự án hàng năm.
       Các minh chứng liên quan khác:………………………………….....

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có những quy định/chính sách khuyến khích các đề tài/dự án tạo ra được những đóng góp mới cho khoa học hoặc được ứng dụng vào thực tế kinh tế-xã hội không?
       Tỷ lệ hàng năm các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường được ứng dụng vào thực tế là bao nhiêu?
       Tỷ lệ hàng năm các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường tạo ra những đóng góp mới cho khoa học là bao nhiêu?
       Những đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ trong 5 năm vừa qua là những gì?
       Những kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật được ứng dụng vào thực tế kinh tế - xã hội của địa phương hoặc của cả nước trong 5 năm qua là những gì?
       Nhà trường/khoa và các đoàn thể có các hợp đồng hoặc các liên kết với các doanh nghiệp/tổ chức ... tại địa phương và trên cả nước để quảng cáo và triển khai thử nghiệm, ứng dụng các kết quả/sản
      
       phẩm nghiên cứu khoa học của trường không?
       Tỷ lệ các kết quả đề tài/dự án khoa học công nghệ hàng năm được ứng dụng vào đào tạo tại trường, các cơ sở đào tạo khác là bao nhiêu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là làm rõ tỷ lệ và giá trị của các kết quả nghiên cứu khoa học hàng năm của trường trong việc giải quyết các vấn đề trong khoa học, kinh tế-xã hội và đào tạo.
       Phỏng vấn: Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, Sở/Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ... về việc trường đã có các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc thí điểm ứng dụng các sản phẩm
      
       nghiên cứu khoa học; lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên.