Tiêu chuẩn 6 : Người học
Tiêu chí 6.1 : Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ khóa: Hướng dẫn đầy đủ, chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá, quy chế đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Quy định của nhà trường về việc cung cấp các văn bản hướng dẫn cho người học về chương trình đào tạo và các quy định liên quan;
       Lịch công tác hàng năm của trường;
       Văn bản về mục tiêu đào tạo được công bố đầu khoá học;
       Văn bản về chương trình đào tạo công bố đầu khoá học;
       Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT;
       Các hình thức tuyên truyền phổ biến quy chế đào tạo và hướng dẫn thực hiện;
       Văn bản nêu các chuẩn kiến thức và kỹ năng ở đầu vào và đầu ra của chương trình đào tạo;
       Văn bản quy định về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập;
       Các kết quả khảo sát hoặc phỏng vấn: người học, cán bộ đào tạo, cán bộ quản lý, giảng viên về các vấn đề trên;

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có thực hiện các biện pháp nhằm cung cấp thông tin về chương trình học và quy chế đào tạo đến người học hay không?
       Các hình thức phổ biến hoặc cung cấp các thông tin trên đến người học được trường thực hiện?
       Có các kết quả đánh giá hoặc nhận xét của người học về các tài liệu hướng dẫn và các hình thức phổ biến hướng dẫn cho người học không? Kết quả đánh giá như thế nào?
       Đánh giá của giảng viên/cán bộ quản lý về công tác hướng dẫn cho người học về các vấn đề trên như thế nào?
       Người học có được cung cấp đầy đủ thông tin để hiểu rõ về chương trình đào tạo, các quy định trong Quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, nội dung, mục tiêu của khóa học và những tiêu chuẩn để tốt
      
       nghiệp?
       Người học có được cung cấp các quy định về hình thức thi/kiểm tra của từng môn học không? Cách tính điểm về kết quả học tập? Điều kiện để được thi tốt nghiệp?
       Website của trường và các bảng tin có cung cấp các thông tin về chương trình đào tạo chung? Chương trình chi tiết của các môn học? Các quy định liên quan khác không? Các thông tin có được cập
      
       nhật không?
       Trường có Sổ tay sinh viên không?
       Trường có tờ gập/tờ quảng cáo không? Trên đó có các thông tin liên quan đến yêu cầu của tiêu chí này không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là việc nhà trường có thực sự cung cấp đầy đủ các thông tin nêu trên đến người học không? Và có các hoạt động hỗ trợ/giải thích kịp thời cho người học về các
      
       thông tin trên;
       Khi xem xét các tài liệu và hồ sơ minh chứng lưu trữ tại trường, cần lưu ý các vấn đề sau:
       Các thông tin trong các văn bản/tài liệu do nhà trường cung cấp đủ độ tin cậy (ngày tháng ban hành? không có sự khác nhau hoặc sai lệch giữa các văn bản về các con số thống kê);
       Chương trình đào tạo có ghi rõ mục tiêu đào tạo không? Có các quy định chung về kiểm tra/thi không?
       Chương trình chi tiết từng môn học có các quy định riêng của môn học về kiểm tra/thi và các yêu cầu đối với người học không? Có danh mục tham khảo không?
       Xem xét các số liệu thông kê về số người học vi phạm quy chế đào tạo (nghỉ học quá quy định, phạm quy thi/kiểm tra ....);
       Xem xét các báo cáo, các kết quả đánh giá của nhà trường, của các khoa và các đoàn thể (đặc biệt hội sinh viên, đoàn thanh niên) về công tác hướng dẫn cho người học về chương trình đào
      
       tạo và các quy định liên quan.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo và chuyên viên phòng đào tạo, phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên, đại diện người học, các tổ chức đoàn thể.