Tiêu chuẩn 6 : Người học
Tiêu chí 6.5 : Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học.

Từ khóa: Biện pháp cụ thể, tác dụng tích cực, hỗ trợ học tập và sinh hoạt.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Câu lạc bộ hoạt động văn hoá nghệ thuật trong khuôn viên của trường cho người học;
       Sân vận động thể dục thể thao trong khuôn viên của trường cho người học;
       Chính quyền phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên có hoạt động hỗ trợ tìm kiếm nơi ở cho người học (nếu ký túc xá không đáp ứng đủ nhu cầu ở nội trú);
       Nhà trường có dịch vụ cho người học mượn hoặc thuê mướn các dụng cụ sinh hoạt với chi phí phù hợp điều kiện kinh tế của người học;
       Các hoạt động hỗ trợ tổ chức nhà ăn, cantin, tín dụng ... cho người học;
       Các hoạt động ngoại khoá cho người học hàng năm;
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường đã có những quy định và biện pháp gì để hỗ trợ sinh viên trong học tập và sinh hoạt?
       Các dịch vụ hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của sinh viên (chăm sóc sức khoẻ? hoạt động xã hội? nhà nghỉ, ký túc xá? sân thể thao? khu tự học...) được tổ chức như thế nào?
       Người học có được miễn phí khi tham gia hoạt động văn hoá nghệ thuật tại câu lạc bộ của trường không?
       Người học có được miễn phí khi chơi thể dục thể thao tại sân/khu thể thao của trường không?
       Tỷ lệ hoạt động ngoại khoá cho người học hàng năm;
       Nhà trường có định kỳ tổ chức khảo sát ý kiến người học về các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt để cải tiến đáp ứng nhu cầu của người học không?
       Kết quả khảo sát có được công bố không?
       Các báo cáo về kết quả khảo sát có đưa ra các khuyến nghị gì không?
       Các khuyến nghị của người học và của báo cáo đánh giá các hoạt động trên có được Nhà trường xem xét và thực hiện không?
       Tình hình trật tự an ninh trong trường,trong ký túc xá có những vấn đề gì đặc biệt cần lưu ý không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là xem xét các hoạt động dịch vụ mà trường đã tổ chức để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học có tác động tích cực không? Có đáp ứng nhu cầu của người
      
       học không? Nếu không, vì sao không đáp ứng?
       Hàng năm có đánh giá và cải tiến các hoạt động trên không? Nếu có đánh giá, ai tham gia đánh giá (người tổ chức? Người học? các đoàn thể?)?
       Các kết quả đánh giá và các khuyến nghị từ các đánh giá được nhà trường xử lý thế nào?
       Tham quan khảo sát: Ký túc xá, nhà ăn, sân vận động, các câu lạc bộ, thư viện, các khu hoạt động văn hoá nghệ thuật của trường (nếu có).
       Phỏng vấn: Đại diện người học các khoá khác nhau, đại diện lãnh đạo là người học trong các tổ chức đoàn thể, cán bộ Đoàn trường, nhân viên quản lý ký túc xá, nhân viên làm việc tại các căng tin
      
       và nhà ăn v.v…