Tiêu chuẩn 7 : Tiêu chuẩn 7
Tiêu chí 7.2 : Tiêu chí 7.2

Từ khóa: Tiêu chí 7.2

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: