Tiêu chuẩn 7 : Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí)
Tiêu chí 7.2 : Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch.

Từ khóa: Thực hiện, nghiệm thu, kế hoạch.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Danh mục thống kê hàng năm số lượng và tỷ lệ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp triển khai và nghiệm thu theo đúng kế hoạch được phê duyệt;
       Các báo cáo nghiệm thu và biên bản họp các Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án khoa học công nghệ hàng năm của trường;
       Báo cáo thống kê hàng năm số lượng các đề tài, dự án không hoàn thành đúng thời hạn;
       Các văn bản quy định các chế tài đối với các đề tài/dự án không hoàn thành đúng thời hạn;
       Các hoạt động hỗ trợ và hạn chế việc chậm tiến độ triển khai các đề tài/dự án khoa học công nghệ.
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………………..

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường/khoa có chế tài hoặc hỗ trợ gì nhằm thúc đẩy các đề tài, dự án được triển khai và nghiệm thu đúng thời hạn?
       Những nguyên nhân/lý do của việc chậm tiến độ nghiên cứu của các đề tài/dự án khoa học công nghệ?
       Các biện pháp nhà trường đã thực hiện để hạn chế việc chậm tiến độ của các đề tài?
       Nhà trường có quy định gì về số lượng và tầm cỡ các đề tài, dự án mà một cá nhân hoặc một đơn vị có quyền đăng ký bảo vệ và được phê duyệt thực hiện không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét danh mục các đề tài/dự án của trường và tỷ lệ được nghiệm thu đúng hạn;
       Phân tích các báo cáo về nguyên nhân của sự chậm tiến độ của các đề tài/dự án;
       Xem xét các giải pháp hỗ trợ và ngăn ngừa việc chậm tiến độ của các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu và đại diện các giảng viên, nghiên cứu viên.