Tiêu chuẩn 8 : Hoạt động hợp tác quốc tế (3 tiêu chí)
Tiêu chí 8.1 : Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Từ khóa: Thực hiện theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản quy định và hướng dẫn của nhà trường về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế;
       Văn bản của nhà trường phân hạn rõ trách nhiệm và quyền hạn của các phòng/khoa và các đơn vị trong trường trong công tác quản lý hoạt động quan hệ quốc tế;
       Các biên bản họp thảo luận các chính sách, chủ trương, chiến lược về phát triển hoạt động hợp tác quốc tế;
       Báo cáo tổng kết và đánh giá hàng năm về hoạt động hợp tác quốc tế của trường;
       Danh mục các đối tác quốc tế có ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác với nhà trường;
       Danh sách cán bộ giảng viên, nguời học được cử đi học/công tác nước ngoài và trở về công tác, hoặc không trở về, hoặc về quá hạn;
       Danh sách các chuyên gia nước ngoài do nhà trường làm thủ tục visa vào làm việc với trường;
       Biên bản các buổi làm việc với các cơ quan chức năng các cấp về việc đảm bảo an ninh văn hoá liên quan đến các đối tác nước ngoài tại nhà trường (nếu có).
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có ban hành các quy định hoặc hướng dẫn thực hiện công tác quan hệ quốc tế trong trường theo quy định chung của Nhà nước không?
       Nhà trường có phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về các quy định chung và các tài liệu hướng dẫn về công tác hợp tác quốc tế không? Các hình thức phổ biến
      
       nhà trường đã thực hiện?
       Trong 5 năm gần đây nhất có vụ việc gì vi phạm quy định về công tác hợp tác quốc tế không?
       Ngoài phòng hợp tác quốc tế, các phòng và các khoa/trung tâm trong trường giữ vai trò gì trong việc các hoạt động hợp tác quốc tế?
       Các hoạt động hợp tác quốc tế của trường có được thực hiện theo đúng phân cấp chức năng và quyền hạn không?
       Nhà trường có đánh giá và điều chỉnh lại các quy định liên quan về hoạt động quốc tế để phù hợp tình hình phát triển mới không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là nhà trưòng không vi phạm quy định của Nhà nước trong hoạt động hợp tác quốc tế;
       Dựa theo các câu hỏi nêu trên, thẩm định các thông tin phù hợp trong báo cáo tự đánh giá và thông tin thu thập qua phỏng vấn để xác định việc nhà trường không vi phạm các quy định về hợp tác
      
       quốc tế.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo các khoa/ trung tâm nghiên cứu, và một số đại diện giảng viên và nghiên
      
       cứu viên của các khoa/trung tâm trong trường.