Tiêu chuẩn 4 : Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề.

Tiêu chí 4.1 :

Từ khóa: Đa dạng, hình thức đào tạo, đáp ứng, quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các quy định của nhà trường về các chương trình đào tạo và các hình thức đào tạo;
       Sổ tay sinh viên;
       Website của trường;
       Các hợp đồng, biên bản, chương trình làm việc với các trường mà người học theo học trước đây;
       Các minh chứng khác liên quan đến đa dạng hóa các loại hình đào tạo của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả các hình thức đào tạo đang có của trường?
       Báo cáo có khẳng định được các hình thức đào tạo mà trường đang có đã đáp ứng nhu cầu học tập của người học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có đánh giá được nhu cầu của người học không?
       Nhà trường có triển khai các loại hình đào tạo dựa trên kết quả đánh giá được như sau:
       Các kiến thức và kinh nghiệp trước đây của người học mới nhập học;
       Các chiến lược củng cố và hỗ trợ học tập cho người học;
       Có minh chứng nào cho thấy nhà trường/khoa/bộ môn có kế hoạch về thời gian, kinh phí, nhân sự để đánh giá, xem xét sự phù hợp và khả thi của các hình thức đào tạo khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu
      
       học tập không?
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng, chủ nhiệm khoa/bộ môn, các nhà giáo dục, giảng viên, người học và người học tốt nghiệp về:
       Các chương trình và hình thức đào tạo, về tính thích hợp của chúng với nhu cầu học tập của người học;
       Các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà các hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy còn chưa phù hợp với nhu cầu người học;
       Các kế hoạch/hoạt động về cải tiến các hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu người học.

Tiêu chí 4.2 :

Từ khóa: Kết quả học tập, niên chế, học phần, kế hoạch, quy trình đào tạo, học chế tín chỉ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết: của chương trình, của các môn học;
       Kế hoạch chuyển đổi từ quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ;
       Chương trình đào tạo theo tín chỉ của trường;
       Hệ thống đánh giá;
       Các nội dung/biên bản, chương trình làm việc với cán bộ quản lý chương trình và giảng viên;
       Kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình;
       Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới;
       Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến kết quả học tập và chương trình hoặc các quy định có liên quan đến khung chương trình (bao nhiêu tín chỉ/khóa học);
       Các minh chứng khác liên quan đến tổ chức đào tạo theo niên chế và theo tín chỉ .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có minh chứng cho thấy các quy trình và các quy định về việc công nhận kết quả của người học theo niên chế kết hợp với học phần? hay theo học
      
       chế tín chỉ không?
       Báo cáo có khẳng định nhà trường kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ? Hoặc các học chế khác có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho
      
       người học?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có hệ thống lưu trữ kết quả học tập của người học theo học phần hay học chế tín chỉ không?
      Các giảng viên và người học có hiểu được cách vận hành của hệ thống này không?
      Các kế hoạch chuyển đổi có được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu đào tạo của các khóa học không?
      Nhà trường có xây dựng được một hệ thống các tín chỉ hoặc học chế khác có tính mềm dẻo, linh hoạt, rõ ràng, thích hợp và đáp ứng nhu cầu của người học không? Minh chứng?
      Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên và người học:
      về các học chế mà trường đang thực hiện, kế hoạch sắp đến của nhà trường
      về tính linh hoạt, thích hợp của học chế tín chỉ hoặc các học chế khác mà trường đang có kế hoạch thực hiện
      Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc công nhận kết quả người học còn chưa linh hoạt và phù hợp với nhu cầu người học, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người
      học.
      Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến việc công nhận kết quả người học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

Tiêu chí 4.3 : Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học.

Từ khóa: Kế hoạch, đánh giá, hoạt động giảng dạy, đổi mới, phương pháp dạy và học, đánh giá kết quả học tập.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết của các khóa học;
       Kế hoạch đảm bảo chất lượng có liên quan đến giảng viên, người học (Đánh giá cái gì? Ai đánh giá? Như thế nào? Bao lâu một lần? Đến thời điểm nào?);
       Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới;
       Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến phương pháp giảng dạy/đánh giá;
       Các tài liệu lưu hành nội bộ về phương pháp giảng dạy của giảng viên;
       Các tài liệu/hồ sơ về hoạt động nghiên cứu của trường/giảng viên;
       Nội dung làm việc/biên bản các cuộc họp về thực hiện và đổi mới phương pháp giảng dạy;
       Kinh phí dành cho các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên và tỉ lệ giảng viên tham gia các khóa học này. Các đánh giá về mức độ hiệu quả của các khóa học;
       Các tài liệu/hồ sơ đánh giá năng lực và việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của giảng viên;
       Các minh chứng liên quan khác: về đổi mới phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá, đánh giá giáo viên của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường có kế hoạch và có phương pháp đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ nhà trường đã triển khai các hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng khuyến khích tự học,
      
       tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có quy trình đánh giá giảng dạy không?
       Nhà trường có các kế hoạch đánh giá đội ngũ giảng viên không?
       Nhà trường có các chính sách/chế độ khuyến khích giảng viên trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy không? cung cấp cho giảng viên các điều kiện về kỹ thuật/công nghệ thông tin?
      
       (cung cấp văn bản nếu có).
       Việc đánh giá người học mà giảng viên đang áp dụng có được xem là một phương pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của người học không?
       Việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm có được giảng viên xem là một trong các phương pháp giảng dạy hiệu quả không? Giảng viên có thực hiện các phương pháp
      
       này không?
       Người học có nghĩ rằng họ có cơ hội để phản hồi về chất lượng giảng dạy không?
       Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, các nhà quản lý giáo dục, nhân viên và người học về các vấn đề trên, có thể thực hiện cùng với tiêu chí 4.1;
       Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc đánh giá chất lượng giảng dạy còn chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả;
       Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo nào mà việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm còn chưa được lưu ý và thực hiện;
       Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến việc đánh giá chất lượng giảng dạy và việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm;
       Người học có được đánh giá, phản hồi về chất lượng giảng dạy của giảng viên không? phương pháp và quy trình như thế nào?
       Giảng viên có nhận được đóng góp đánh giá của cán bộ quản lý/đồng nghiệp không? phương pháp và quy trình như thế nào?
       Nhà trường có chương trình cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy không? Chương trình này có được dựa vào các đánh giá chất lượng giảng dạy kể trên không?

Tiêu chí 4.4 : Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề.

Từ khóa: Phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá, đa dạng, nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng, phù hợp hình thức đào tạo, đảm bảo chất lượng, đánh giá mức độ tích lũy.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết môn học;
       Các kế hoạch đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo;
       Các tài liệu về kiểm tra đánh giá: quy chế, quy định về kiểm tra đánh giá như ra đề và chấm bài, các tài liệu phổ biến phương pháp kiểm tra đánh giá, các quyết định thành lập hội đồng thi -
      
       kiểm tra đánh giá, các biên bản chấm thi, các đơn thư khiếu nại … ;
       Các minh chứng khác liên quan đến kiểm tra đánh giá kết quả học tập của nhà trường .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ trường đã triển khai phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá: đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và
      
       phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu ra được các các phương pháp và tổ chức kiểm tra đánh giá mà trường sử dụng, nhờ nó đã đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về
      
       kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề không?.

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Đánh giá các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường?
       Các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường có đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo hay không? có đảm bảo mặt bằng chất lượng
      
       giữa các hình thức đào tạo hay không?
       Các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường có đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề
      
       không?
       Kể tên các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo sử dụng các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá còn chưa công bằng, chính xác hoặc chưa phù hợp với mục tiêu đào tạo;
       Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá;
       Xem xét các bài làm/bài luận về nhà/bài khóa luận trong các năm trước;
       Xem xét các minh chứng về hệ thống kiểm tra có thể đánh giá được các khả năng thực hành và và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề của người học;
       Phỏng vấn: Các chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, các nhà giáo dục, giảng viên, người học và cựu sinh viên về hoạt động kiểm tra đánh giá của nhà trường có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí nêu
      
       ra không?

Tiêu chí 4.5 : Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Từ khóa: Kết quả học tập, thông báo, lưu trữ, chính xác, an toàn, Văn bằng chứng chỉ, đúng quy định, công bố.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Hồ sơ quản lý kết quả học tập của người học ở các đơn vị đào tạo trong vòng một/hai năm gần đây:
       Kết quả học tập được lưu giữ trên máy tính một cách an toàn, rõ ràng và có thể tiếp cận được đối với các thành phần có trách nhiệm và có quyền tiếp cận;
       Hệ thống ICT của trường là chính xác và đáng tin cậy;
       Hệ thống lưu trữ của trường có đủ các khả năng lưu trữ tất cả các thông tin không?
       Các hồ sơ ký nhận và lưu trữ văn bằng, chứng chỉ;
       Trang Website của trường;
       Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến kết quả học tập của người học;
       Các minh chứng khác liên quan đến công bố và lưu trữ kết quả học tập của người học . . .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được và cung cấp minh chứng về kết quả học tập được thông báo kịp thời, lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định và được công bố trên mạng của trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có các chính sách về kiểm tra đánh giá không?
       Hồ sơ về kết quả học tập của người học được cất giữ ở đâu (sổ sách, các file máy tính) và có an toàn không (địa điểm lưu trữ, các quy định về việc vào điểm, mật mã, an toàn cháy nổ, an toàn về
      
       dữ liệu (back-ups)?
       Nhà trường có các biện pháp phòng chống các tiêu cực trong việc sửa điểm, cấp bằng và lưu trữ hồ sơ điểm không? (con dấu của trường, chữ ký, các biện pháp về lưu giữ phôi bằng, in ấn…);
       Kết quả học tập của người học được công bố như thế nào?
       Việc thực hiện có tuân thủ theo các quy định không? (hệ thống thông tin của nhà trường, ICT và sổ sách); hệ thống ghi chép và vào điểm (ICT và sổ sách);
       Có nhiều sai sót xảy ra không? Mức độ nghiêm trọng? Nhà trường giải quyết như thế nào?
       Xem xét hệ thống quản lý kết quả học tập của trường. Xem xét mức độ kịp thời trong việc thông báo điểm cho người học, về mức độ đầy đủ, an toàn của các hồ sơ, về việc cấp bằng/chứng chỉ;
       Kết quả học tập có được công bố cho người học qua mạng không?
       Xác định quy trình quản lý kết quả học tập của người học và cấp bằng/chứng chỉ nhằm tránh các sai sót có thể xảy ra. Lưu ý việc tránh các sai sót được tiến hành như thế nào;
       Xem xét các trường hợp kiện cáo hay phản ánh về việc sai sót, mức độ an toàn của việc lưu trữ hồ sơ;
       Xác định các trường hợp sai sót về an toàn dữ liệu hoặc trong việc cấp bằng;
       Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến hệ thống vào điểm, lưu trữ và cấp bằng.
       Phỏng vấn: Các chủ nhiệm khoa/bộ môn, các nhà quản lý, giảng viên, nhân viên, người học và người học tốt nghiệp. Đặc biệt lưu ý các ý kiến của các giảng viên và người học về nhà trường đã đáp
      
       ứng yêu cầu của tiêu chí như thế nào?

Tiêu chí 4.6 : Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu, tốt nghiệp, việc làm, thu nhập.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường (hồ sơ, hệ thống ICT);
       Cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp;
       Các đề tài nghiên cứu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp, trong đó có người học của trường hoặc ở các trường khác;
       Các minh chứng khác liên quan đến cơ sở dữ liệu của trường .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả trường có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của trường không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được trường có cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp, việc làm và thu nhập của họ không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có tiến hành khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp không? Nếu có, định kì là bao lâu/lần?
       Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm của trường là bao nhiêu?
       Có bao nhiêu người học tìm được việc làm sau 3 tháng, 6 tháng và một năm sau khi tốt nghiệp?
       Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp?
       Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp cảm thấy hài lòng với công việc của mình?
       Xem xét các cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của trường
       Tìm hiểu nhà trường có khảo sát về thu nhập của sinh viên tốt nghiệp. Các khảo sát này là chính thức hay không chính thức? Có đáng tin cậy không?
       Nhà trường có tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên tốt nghiệp với việc làm của mình;
       Phỏng vấn: Các đối tượng có liên quan như cán bộ quản lý đào tạo/khoa/bộ môn về cơ sở dữ liệu của trường.

Tiêu chí 4.7 : Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.

Từ khóa: Kế hoạch, đánh giá, chất lượng, điều chỉnh, hoạt động đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của trường;
       Kế hoạch hàng năm của trường, trong đó có kế hoạch đào tạo;
       Kế hoạch theo dõi sinh viên tốt nghiệp;
       Các khảo sát sinh viên tốt nghiệp;
       Các đánh giá phản hồi của người học về chất lượng đào tạo;
       Các điều tra xã hội về chất lượng đào tạo, trong đó có điều tra lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng;
       Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo dựa vào các phản hồi, trong đó có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp;
       Các minh chứng khác liên quan đến đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp và điều chỉnh hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo minh chứng có sự cân bằng về kinh nghiệm và trẻ hóa của đội ngũ giảng viên của nhà trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường được xây dựng như thế nào?
       Việc thực hiện kế hoạch đào tạo được tiến hành như thế nào?
       Nhà trường có kế hoạch theo dõi sinh viên tốt nghiệp không? Như thế nào?
       Nhà trường có thực hiện các khảo sát sinh viên tốt nghiệp không? Như thế nào? Nếu có, xin cho biết các đánh giá phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của trường?
       Nhà trường có thực hiện các điều tra xã hội về chất lượng đào tạo, trong đó có điều tra lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng không? Kết quả như thế nào?
       Nhà trường có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo dựa vào các phản hồi, trong đó có phản hồi của sinh viên tốt nghiệp không? đề nghị cung cấp minh chứng.
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý đào tạo, giảng viên và sinh viên tốt nghiệp theo các câu hỏi trên.