Tiêu chuẩn 10 : Tài chính và quản lý tài chính (3 tiêu chí)
Tiêu chí 10.2 : Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường đại học được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch và theo quy định.

Từ khóa: Lập kế hoạch, quản lý, chuẩn hóa, công khai, minh bạch, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Biên bản các hội nghị thảo luận xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của các đơn vị trong trường;
       Văn bản kế hoạch tài chính hàng năm của trường;
       Các văn bản về kế hoạch tài chính cho các mục tiêu trong quy hoạch phát triển của trường;
       Báo cáo đánh giá tính khả thi của các kế hoạch (nguồn đầu tư, thời gian thực hiện, sự đáp ứng so với quy hoạch của trường);
       Báo cáo tổng kết công tác tài chính hàng năm của trường;
       Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý tài chính của trường;
       Báo cáo quyết toán tài chính và biên bản thẩm định hàng năm;
       Báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm;
       Báo cáo đánh giá về hiệu quả của việc phân bổ và quản lý tài chính;
       Kết quả khảo sát/phỏng vấn cán bộ, giảng viên về và tính hợp lý và các vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch, phân bổ tài chính, quản lý tài chính trong trường (nếu có);
       Báo cáo tổng kết trong các hội nghị tài chính hàng năm và hội nghị công nhân viên chức hàng năm của trường.
       Các minh chứng liên quan khác: …….…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có ban hành các quy định và quy trình lập kế hoạch tài chính hàng năm không?
       Nếu có, các đơn vị trong trường có tuân thủ theo quy định và quy trình lập kế hoạch tài chính không?
       Các quy định và quy trình đó có được công khai hoá không?
       Có các hội nghị tài chính hàng năm của trường không?
       Công tác tài chính có được báo cáo trong các hội nghị công nhân viên chức toàn trường hàng năm không?
       Nếu không có Quy định ban hành, quy trình và công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính ở trường được thực hiện như thế nào?
       Các kế hoạch tài chính sau khi được các cấp thông qua có được công bố công khai trong các đơn vị trong trường không?
       Nhà trường có định kỳ đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch tài chính không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là sự chuẩn hoá của công tác kế hoạch tài chính.
       Dựa vào các câu hỏi gợi ý ở trên, xác định các thông tin phù hợp trả lời được các câu hỏi đó để xác định nhà trường có đạt các yêu cầu của tiêu chí không?
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của trường, đại diên các đoàn thể (Đảng uỷ,
      
       Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các đơn vị trong trường.