Tiêu chuẩn 7 : Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí)
Tiêu chí 7.3 : Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.

Từ khóa: Số lượng bài báo, tương ứng, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, phù hợp.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế;
       Thống kê hàng năm số lượng các công trình đề tài dự án đăng ký sẽ công bố;
       Tỷ lệ các bài báo thuộc các đề tài/dự án công bố trên số lượng các đề tài/dự án hàng năm;
       Cơ sở dữ liệu quản lý số lượng các bài báo, các công trình được xuất bản hoặc đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tạp chí khoa học cấp quốc gia và quốc tế hàng năm.
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………………….

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có quy định số lượng các bài báo mỗi đề tài/dự án nghiên cứu khoa học các cấp phải công bố không?
       Tỷ lệ các công trình công bố hàng năm trên số lượng cán bộ giảng viên cơ hữu của trường là bao nhiêu?
       Nhà trường có quy định và chế độ khuyến khích cán bộ và giảng viên viết bài cho các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố trên các tạp chí khoa học không?
       Số lượng các bài báo, công trình được công bố có trải đều giữa các khoa/trung tâm hay tập trung trong một số ngành/chuyên ngành nghiên cứu và đào tạo?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học có công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia và quốc tế.
       Phân tích danh mục, số liệu về các công trình/bài báo công bố của trường, mối tương quan giữa số lượng công bố với số lượng các đề tài/dự án thực hiện hàng năm.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, đại diện các giảng viên, nghiên cứu viên.