Tiêu chuẩn 8 : Hoạt động hợp tác quốc tế (3 tiêu chí)
Tiêu chí 8.3 : Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.

Từ khóa: Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, hiệu quả, dự án, đề án, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo, công bố công trình.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản tài liệu về các hội thảo, hội nghị, seminar đồng tổ chức với các đối tác nước ngoài, hoặc có các đối tác nước ngoài tham dự.
       Thống kê số lượng các hội nghị/hội thảo khoa học hoặc seminar có sự tham gia của đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;
       Danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ có phối hợp với đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất.
       Danh sách các giảng viên/nghiên cứu viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học/dự án/đề án với đối tác nước ngoài ở trong nước hoặc tại cơ sở của đối tác ở nước ngoài trong 5 năm gần đây
      
       nhất;
       Danh mục các công trình công bố trong nước và tại nước ngoài từ các liên kết nghiên cứu khoa học /dự án/đề án với đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;
       Báo cáo hàng năm tổng kết và đánh giá kết quả liên kết quốc tế trong hoạt động khoa học công nghệ của trường;
       Thống kê các đề tài/dự án/đề án hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ đoạt các giải thưởng trong 5 năm gần đây nhất;
       Các hợp đồng chuyển giao công nghệ từ các sản phẩm của các đề tài/dự án liên kết quốc tế;
       Các nguồn thu được từ các liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án khoa học công nghệ;
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có các quy định khuyến khích các liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án khoa học công nghệ không?
       Nhà trường có kế hoạch và phân bổ ngân sách hàng năm cho các hội nghị hội thảo liên kết tổ chức với các đối tác nước ngoài không?
       Số lượng các đề tài/dự án khoa học công nghệ đã được triển khai và nghiệm thu trong 5 năm gần đây nhất là bao nhiêu?
       Nhà trường có cơ sở dữ liệu để quản lý các đề tài/dự án và các sản phẩm/kết quả nghiên cứu liên kết với đối tác nước ngoài không?
       Nhà trường có đánh giá rút kinh nghiệm về các liên kết nghiên cứu khoa học với đối tác nước ngoài không và những kinh nghiệm đúc rút lại là gì?
       Những thay đổi về các nguồn lực của trường nhờ các hoạt động liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học là những gì?
       Nhà trường có kế hoạch chiến lược đầu tư khai thác các khả năng liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là những thay đổi tích cực về các nguồn lực của trường thông qua liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm
      
       nghiên cứu, và một số đại diện giảng viên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong trường.