Tiêu chuẩn 9 : Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
Tiêu chí 9.5 : Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định.

Từ khóa: Đủ, diện tích lớp học, ký túc xá, diện tích ở; trang thiết bị, sân bãi, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy hoạch tổng thể của trường đã được xây dựng và sử dụng;
       Quy hoạch xây dựng các năm tiếp theo (nếu có);
       Văn bản quy định việc bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng học và sân bãi trong trường và phòng/bộ phận chức năng chịu trách nhiệm quản lý và giám sát công tác này;
       Sơ đồ các phòng học, phòng máy tính, phòng thực hành, thí nghiệm hiện tại của trường (có diện tích từng phòng và mô tả các thiết bị bên trong);
       Sơ đồ các phòng ở trong ký túc xá của trường (có mô tả các trang thiết bị bên trong và diện tích từng phòng);
       Sơ đồ sân bãi thể dục thê thao và vui chơi giải trí của trường;
       Thống kê tổng diện tích lớp học và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số người học theo từng chuyên ngành đào tạo;
       Thống kê tổng diện tích phòng trọ tại ký túc xá và tỷ lệ sinh viên có nhu cầu nội trú tại ký túc xá của trường;
       Thống kê tổng diện tích sân bãi phục vụ các hoạt động thể thao và tỷ lệ bình quân diện tích trên tổng số người học;
       Danh mục các trang thiết bị phục vụ hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao
       Báo cáo hàng năm tổng kết và đánh giá về điều kiện môi trường, an ninh, an toàn của ký túc xá;
       Kết quả khảo sát người học về sự hài lòng đối với điều kiện học tập, sinh hoạt và phục vụ các hoạt động thể dục thể thao văn nghệ;
       Kết quả khảo sát cán bộ, giảng viên và người học về công suất và hiệu quả khai thác các phòng học, giảng đường, sân bãi.
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có các quy định rõ ràng và công khai về việc bố trí và phân chia việc sử dụng các phòng học và sân bãi không?
       Nhà trường có quy định các tiêu chuẩn được xét vào ở trong ký túc xá không? Có tiêu chuẩn ưu tiên cho các đối tượng được hưởng các chế độ xã hội đặc biệt không?
       Các kế hoạch xây dựng phòng học, ký túc xá và sân bãi cho các hoạt động thể dục thể thao được thực hiện theo quy trình nào?
       Nhà trường hoặc các đoàn thể có khảo sát hàng năm các nhu cầu về sử dụng các phòng học, ở trong ký túc xã và nhu cầu về sân bãi thể dục thể thao và khu văn hoá văn nghệ cho người học không?
       Các khuyến nghị hoặc phản ảnh của người học được bộ phận nào xem xét và giải quyết?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là diện tích phòng học đủ cho quy mô đào tạo của trường theo quy định hiện hành; người học có nhu cầu nội trú được bố trí chỗ ở; sân chơi thể dục thể thao đáp
      
       ứng nhu cầu;
       Dựa vào các câu hỏi gợi ý trên để thẩm định các thông tin do nhà trường cung cấp;
       Thăm quan học đường, ký túc xá và khu văn hoá văn nghệ, sân bãi .
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, lãnh đạo các khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, đại diện người học các khoá, cựu sinh viên.