Tiêu chuẩn 1 : Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học

Tiêu chí 1.1 : Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. -

Từ khóa: Sứ mạng, phù hợp, chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, định hướng phát triển, gắn kết.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản, nghị quyết của Đảng bộ, của các Hội đồng (quản trị, khoa học đào tạo, …) của nhà trường có liên quan đến sứ mạng;
       Kế hoạch chiến lược và các chính sách ngắn hạn của trường;
       Kế hoạch chiến lược và các chính sách dài hạn của trường;
       Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia;
       Kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
       Quy chế tổ chức và hoạt động của trường;
       Website của trường;
       Các minh chứng liên quan khác: biên bản các cuộc họp, tập san giới thiệu có liên quan đến sứ mạng của trường . . .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có ghi rõ và mô tả phát biểu sứ mạng của trường không?
       Nếu có, văn bản nào của trường ghi rõ sứ mạng đó?
       Trong báo cáo tự đánh giá có khẳng định sứ mạng của trường là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường không?
       Nội dung sứ mạng có phù hợp với nguồn lực của trường và định hướng phát triển của trường không?
       Báo cáo tự đánh giá có phân tích sứ mạng và khẳng định sự phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước không?
       Báo cáo tự đánh giá có chỉ ra sứ mạng của trường được phổ biến và quán triệt cho tất cả các giảng viên, nhân viên và người học không?
       Sứ mạng có được phổ biến rộng rãi cho các đối tượng có liên quan ngoài trường không? Bằng cách nào?
       Sứ mạng có được hiểu biết và chấp nhận rộng rãi trong tập thể nhà trường không?
       Báo cáo tự đánh giá có cho thấy quy trình lấy ý kiến phản hồi, góp ý của các đối tượng có liên quan về sứ mạng của nhà trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét tính phù hợp của mục tiêu với sứ mạng của trường theo văn bản trường cung cấp;
       Xem xét trường có định kỳ rà soát, bổ sung và triển khai thực hiên mục tiêu không?
       Phỏng vấn: Các lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên về 02 điều gợi ý ở trên.

Tiêu chí 1.2 : Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện

Từ khóa: Mục tiêu, phù hợp, định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh, triển khai.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      So sánh mục tiêu của trường với mục tiêu đã quy định trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học 2012;
       Kế hoạch chiến lược và các dự án của trường;
       Kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm của trường;
       Kế hoạch của khoa/trường thành viên;
       Việc công bố chương trình học/chương trình đào tạo;
       Các minh chứng liên quan khác: các biên bản hội nghị rà soát, đánh giá, điều chỉnh mục tiêu…; các bản tổng kết, đánh giá triển khai và các tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp giữa mục tiêu của trường và mục tiêu đào tạo của cấp học và trình độ đào tạo được quy định trong Luật Giáo dục không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp giữa mục tiêu và sứ mạng của trường không?
       Mục tiêu của trường có được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh không?
       Mục tiêu có được phổ biến và được triển khai thực hiện không?
       Mục tiêu có được các thành viên trong trường hiểu và chấp nhận rộng rãi không?
       Mục tiêu có được các đối tượng có liên quan ngoài trường biết đến không?
       Báo cáo tự đánh giá có ghi đầy đủ các minh chứng không? Có đưa các minh chứng vào phụ lục không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét tính phù hợp của mục tiêu với sứ mạng của trường theo văn bản trường cung cấp;
       Xem xét trường có định kỳ rà soát, bổ sung và triển khai thực hiên mục tiêu không?
       Phỏng vấn: Các lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên về 02 điều gợi ý ở trên.