Tiêu chuẩn 11 : Tiêu chuẩn 11
Tiêu chí 11.2 : Tiêu chí 11.2

Từ khóa: Tiêu chí 11.2

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: