Tiêu chuẩn 6 : Người học
Tiêu chí 6.2 : Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường.

Từ khóa: Chế độ chính sách xã hội, điều kiện hoạt động, khám sức khoẻ, văn nghệ, thể dục thể thao, an toàn.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản về chính sách xã hội liên quan đến người học phổ biến đầu khoá học;
       Phương thức phổ biến hoặc cập nhật các chính sách xã hội cho người học;
       Danh sách người học hưởng chế độ chính sách xã hội được công bố công khai;
       Văn bản về chủ trương, quy định của nhà trường để triển khai thực hiện các chính sách xã hội của các cấp;
       Nhân sự chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ, chính sách xã hội;
       Kế hoạch và báo cáo thực hiện quy định chăm sóc sức khoẻ cho người học;
       Báo cáo về hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao;
       Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai ở các cấp hàng năm;
       Số lượng các cuộc thi văn nghệ;
       Số lượng các cuộc thi đấu thể dục thể thao;
       Văn bản quy định thực hiện các biện pháp an ninh trong trường học;
       Văn bản/báo cáo về trách nhiệm của đội ngũ bảo vệ trong trường;
       Các kết quả khảo sát hoặc các ý kiến đánh giá của người học về các hoạt động/công tác trên;
       Báo cáo sơ kết/tổng kết về các hoạt động thực hiện chính sách xã hội và các khuyến nghị cải tiến các hoạt động này;
       Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về công tác thực hiện chính sách xã hội cho người học;
       Các thống kê theo các mức độ khen thưởng về phong trào văn nghệ, thể dục thể thao;
       Văn bản nội quy, quy chế về an toàn trong phòng thí nghiệm/xưởng thực hành/ … và trong ký túc xá;
       Số vụ việc mất trật tự, không an toàn trong trường hàng năm;
       Phiếu khảo sát ý kiến, báo cáo tổng hợp ý kiến hoặc các đánh giá của người học về các hoạt động trên.;
       Kế hoạch công tác người học theo năm học;
       Quy định về an ninh, an toàn xã hội trong trường;
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Các nguồn thông tin liên quan đến tiêu chí này có thể được lưu trữ trong phòng công tác chính trị, học sinh-sinh viên, văn phòng của các đoàn thể (Đoàn thanh niên, Hội sinh viên…), phòng y tế
      
       của trường (nếu có), các phòng/bộ phận hỗ trợ người học như ký túc xá, các câu lạc bộ.
       Nhà trường có các dịch vụ liên quan gì để phục vụ/hỗ trợ người học?
       Có dịch vụ chăm sóc sức khỏe không? Miễn phí hay mất tiền?
       Người học được khám sức khoẻ định kỳ không?
       Nhà trường có phòng y tế không? Có bác sỹ và y tá trong trường không? Số lượng?
       Các phong trào và các hoạt động xã hội trong trường có được tổ chức cho người học hàng năm không? Bao lâu một lần?
       Ký túc xá có đáp ứng nhu cầu nội trú của người học không? Đáp ứng bao nhiêu %?
       Cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ trong ký túc xá có đáp ứng nhu cầu của người học không?
       Mức độ các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của học viên như thế nào?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các điều kiện của các cơ sở vật chất, các quy định và việc triển khai thực hiện các chính sách xã hội có đảm bảo các chế độ, chính sách xã hội, và các nhu
      
       cầu liên quan đến sức khỏe, sinh hoạt vật chất và tinh thần, an ninh an toàn của người học;
       Phân tích đánh giá các thông tin liên quan trong Hồ sơ minh chứng do nhà trường cung cấp để có các thông tin trả lời các câu hỏi được nêu ở phần trên;
       Tham quan các câu lạc bộ của trường (nếu có), sân thể thao, phòng Y tế và ký túc xá của trường.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo và chuyên viên phòng công tác chính trị học sinh-sinh viên; ban quản lý ký túc xá, cán bộ phòng y tế, đại diện người học và cựu sinh viên.