Tiêu chuẩn 5 : Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)

Tiêu chí 5.1 : Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch.

Từ khóa: Kế hoạch, tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển, quy hoạch, bổ nhiệm, đáp ứng, phù hợp, quy trình, tiêu chí, rõ ràng, minh bạch.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Quy định của nhà trường hoặc sách hướng dẫn về quản lý nhân sự;
       Quy định của nhà trường hoặc sách hướng dẫn về tuyển dụng và quản lý nhân sự;
       Website của trường;
       Tự đánh giá của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên;
       Các tài liệu có liên quan đến quản lý nhân sự ở cấp độ trường/khoa/bộ môn như kế hoạch phát triển đội ngũ ở các năm trước, năm hiện tại và những năm sau;
       Danh sách các khóa học, bồi dưỡng, hội thảo mà cán bộ trường tham gia trong thời gian qua;
       Các minh chứng khác liên quan đến phát triển đội ngũ giảng viên và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trương .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường hàng năm đều có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên nhân viên không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ nhà trường đã có quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác định được nhà trường có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có các minh chứng về kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ không?
      Nếu có, kế hoạch đó có cho thấy rõ các quy trình đào tạo, phát triển năng lực và chuyên môn không?
      Có minh chứng cho thấy kế hoạch này đang được thực hiện, các minh chứng cho thấy các nhân sự đang được đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch này không?
      Có minh chứng nào cho thấy nhà trường có định kỳ đánh giá, xem xét lại kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ của mình không?
      Xem xét các tài liệu/minh chứng kể ở trên và kế hoạch phát triển nhân sự của nhà trường
      Phỏng vấn: Giảng viên và nhân viên để xác định tính xác thực của các minh chứng tìm được theo yêu cầu của Tiêu chí
      Nếu như chưa có đủ các minh chứng bằng tài liệu, cần có kế hoạch để phỏng vấn thêm: cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học để xác định mức độ đạt được của nhà trường về tiêu chí này.

Tiêu chí 5.2 : Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại học.

Từ khóa: Cán bộ, giảng viên, nhân viên, đảm bảo quyền dân chủ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Tài liệu về cơ cấu tổ chức của nhà trường: Hội đồng trường, hội đồng khoa học…;
       Các quy định về quyền dân chủ trong trường đại học;
       Các biên bản hội nghị công nhân viên chức hàng năm;
       Các biên bản cuộc họp đánh giá cán bộ viên chức, giảng viên;
       Các biên bản họp Đảng ủy;
       Các đơn từ tố cáo, khiếu nại;
       Báo cáo của thanh tra nhân dân giải quyết các đơn từ tố cáo, khiếu nại;
       Các minh chứng khác liên quan đến đảm bảo quyền dân chủ trong nhà trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác định được nhà trường có các quy định và các hoạt động để đảm bảo về quyền dân chủ cho các thành viên trong trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Có minh chứng cho thấy các tổ chức của nhà trường hoạt động tuân thủ theo nguyên tắc dân chủ? Hoạt động có hiệu quả?
       Nhà trường có hội đồng trường? Có các hội đồng tư vấn khoa học? Thanh tra nhân dân?
       Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức này được thực hiện đúng quy định? Bao lâu thì các tổ chức này họp một lần? Có các biên bản của các cuộc họp này?
       Phỏng vấn: Các cán bộ quản lý cấp trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên và người học về việc:
       Nhà trường có các quy định và hoạt động đảm bảo quyền dân chủ không?
       Họ có tin rằng các cơ chế hiện nay trong trường là đảm bảo quyền dân chủ của họ hay không?

Tiêu chí 5.3 : Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

Từ khóa: Chính sách, biện pháp, tạo điều kiện, tham gia, chuyên môn, nghiệp vụ, trong và ngoài nước.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chính sách của nhà trường về phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ;
       Các quy định của nhà trường/khoa/bộ môn về kinh phí cũng như các chính sách, quy định tạo điều kiện cho giảng viên tìm kiếm các tài trợ cho việc phát triển năng lực chuyên môn của mình;
       Danh sách cán bộ và giảng viên tham gia các hội thảo/tập huấn khoa học trong và ngoài nước;
       Các quyết định nhân sự liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;
       Các minh chứng khác liên quan đến chính sách và biện pháp dành cho hoạt động chuyên môn của các cán bộ trường .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ các chính sách, biên pháp nhà trường đã triển khai nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu được các kết quả triển khai chính sách, biên pháp của nhà trường khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Có minh chứng nào cho thấy nhà trường khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước không?
      Có minh chứng nào cho thấy trường có các hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài thông qua các hoạt động chuyên môn của đội ngũ không (ví dụ: biên bản các cuộc họp, tham gia các hội thảo…);
      Xem xét khối lượng công việc của cán bộ quản lý và giảng viên: có đủ các cơ hội để có thể phát triển năng lực chuyên môn/kỹ năng nghê nghiệp không?
      Phỏng vấn: Các cán bộ quản lý cấp trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và nhân viên với các câu hỏi sau:
      Nhà trường có chương trình phát triển chuyên môn cho cán bộ quản lý và giảng viên không? Hiệu quả của các chương trình này?
      Cán bộ quản lý và giảng viên có cơ hội tham gia các hội thảo trong và ngoài nước không?
      Cán bộ quản lý và giảng viên có cơ hội lựa chọn các hội thảo trong và ngoài nước nào để tham gia không?
      Nhà trường có chính sách/chế độ để giảng viên có thời gian dành cho nghiên cứu không?

Tiêu chí 5.4 : Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ khóa: Cán bộ quản lý, phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý, hoàn thành nhiệm vụ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các tài liệu về nhân sự, bao gồm:
       Lý lịch khoa học của cán bộ quản lý, trong đó có các thông tin về kinh nghiệm quản lý;
       Các đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý;
       Tự đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý;
       Các phản hồi của giảng viên và nhân viên việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý;
       Các quyết định xử lý kỷ luật (nếu có)
       Các phản ảnh, đơn từ tố cáo, khiếu nại;
       Các minh chứng khác liên quan …………………………….

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được đội ngũ cán bộ quản lý của trường có có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả được đội ngũ cán bộ quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ được giao không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Các minh chứng về các cán bộ quản lý có chuyên môn, có phẩm chất đạo đức và hoàn thành nhiêm vụ được giao trong báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác đáng không?
       Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên và nhân viên với các câu hỏi sau:
       Cán bộ quản lý của trường có đủ phẩm chất, đạo đức để thực hiện tốt vai trò của mình với tư cách là đại diện cho trường về mặt đối nội và đối ngoại không? Có trường hợp nào đáng chê
      
       trách không?
       Cán bộ quản lý của trường có thực hiện đúng các quy trình và chính sách của trường trong việc điều hành công việc của mình không?
       Cán bộ quản lý của trường có thường xuyên tìm hiểu và giải quyết/đáp ứng được các nhu cầu cần thiết của các đơn vị chuyên môn (nghiên cứu, giảng dạy) trong trường không?
       Cán bộ quản lý của trường có được đảm bảo quyền dân chủ trong nhà trường không?

Tiêu chí 5.5 : Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên.

Từ khóa: Giảng viên, đủ số lượng, thực hiện, mục tiêu, tỉ lệ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Chiến lược phát triển giáo dục của trường;
       Danh sách toàn bộ giảng viên của trường;
       Tỉ lệ giảng viên/người học của từng ngành đào tạo;
       Các tài liệu lưu hành nội bộ của các khoa/bộ môn về tỉ lệ giảng viên/người học;
       Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học từng năm triển khai tại trường;
       Trang Website của trường;
       Số lượng chương trình đào tạo/số lượng giảng viên (có theo đúng quy định của nhà trường không? Nếu không, cho biết lý do.
       Các tài liệu quản lý nhân sự, trong đó gồm:
       Tỉ lệ vắng mặt/bệnh/bỏ việc (số lượng, mức độ thường xuyên, thời gian và chế độ…);
       Danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng theo các môn học;
       Số lượng giảng viên/từng môn học;
       Các minh chứng khác liên quan đến từng bước giảm tỷ lệ người học/giảng viên của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy nhà trường có đủ giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy tỷ lệ giảng viên/người học từng bước đạt chuẩn không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có minh chứng nào cho thấy quy trình/chính sách/quy định giám sát cơ cấu và mức độ thực hiện của đội ngũ giảng viên không?
       Tỉ lệ giảng viên/người học?
       Tỉ lệ nghiên cứu/giảng dạy của giảng viên?
       Nghiên cứu và xem xét toàn bộ các tài liệu/minh chứng đã đề cập trên
       Xem xét tỉ lệ giảng viên/người học, nghiên cứu/giảng dạy của giảng viên
       Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên, người học và cựu sinh viên với các câu hỏi sau:
       Số lượng trung bình của người học trong một lớp học? Số lượng này có làm cho việc giảng dạy và học tập trở nên kém hiệu quả không?
       Số lượng giảng viên/từng chương trình đào tạo có đủ không? Có tuân thủ các quy định của nhà trường không? Có đúng như nhà trường đã công bố với người học không?
       Nhà trường có các chức danh dành cho giảng viên không (trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính…)? Có các quy định và chính sách dành cho từng chức danh không?
       Có ngành đào tạo nào gặp khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ cho giảng viên không? Nếu có, làm thế nào để khắc phục khó khăn này?

Tiêu chí 5.6 : Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: Giảng viên, trình độ chuẩn, cơ cấu, ngoại ngữ, tin học.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được đội ngũ giảng viên của trường đảm bảo trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định trường có đội ngũ giảng viên đảm bảo cơ cấu và giảng dạy theo đúng chuyên môn không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có đủ minh chứng về trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ giảng viên nhà trường đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học không?

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định được đội ngũ giảng viên của trường đảm bảo trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có khẳng định trường có đội ngũ giảng viên đảm bảo cơ cấu và giảng dạy theo đúng chuyên môn không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có đủ minh chứng về trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ giảng viên nhà trường đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Có đủ minh chứng về trình độ chuyên môn và cơ cấu của đội ngũ giảng viên không?
       Có minh chứng nào cho thấy giảng viên có các bằng cấp ngoại ngữ không (ví dụ: TOEFL hoặc IELTS đối với tiếng Anh)?
       Có minh chứng nào cho thấy giảng viên có các bằng cấp tin học không (ví dụ: trình độ A, B, C tin học)?
       Phỏng vấn: Chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên, người học và cựu sinh viên tập trung vào các vấn đề sau:
       Đánh giá của người học về trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên;
       Trình độ ngoại ngữ của giảng viên trong trường và dựa trên cơ sở nào để người học kết luận như vậy?
       Trình độ tin học của giảng viên trong trường và dựa trên cơ sở nào để người học kết luận như vậy?
       Vấn đề cập nhật kiến thức chuyên môn của giảng viên.

Tiêu chí 5.7 : Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.

Từ khóa: Giảng viên, cân bằng, kinh nghiệm, trẻ hóa.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chính sách về quản lý và phát triển nhân sự của nhà trường, kinh phí;
       Kế hoạch về kinh phí dành cho phát triển đội ngũ giảng viên;
       Các kế hoạch và chương trình tuyển dụng giảng viên;
       Hồ sơ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ giảng viên của trường, trong đó có toàn bộ các thông tin về kinh nghiệm công tác và độ tuổi;
       Các hồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của trường;
       Các báo cáo tự đánh giá của đội ngũ và các phụ lục đính kèm (nhận xét của cán bộ quản lý/hướng dẫn, các bằng khen/giấy khen, các hình thức kỷ luật…);
       Các minh chứng khác liên quan đến sự cân bằng giữa đôi ngũ giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn và chưa có kinh nghiệm chuyên môn .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo minh chứng có sự cân bằng về kinh nghiệm và trẻ hóa của đội ngũ giảng viên của nhà trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Có minh chứng cho thấy trường có các chính sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên không?
       Có minh chứng cho thấy trường có các chính sách tuyển dụng hoặc giữ lại các giảng viên trẻ có năng lực và đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ không?
       Số lượng giảng viên trẻ của trường trên toàn bộ số lượng giảng viên là bao nhiêu? Số lượng giảng viên trẻ trong từng đơn vị của trường?
       Giảng viên trẻ của nhà trường có đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy không?
       Nhà trường có các chính sách về việc hướng dẫn/giúp đỡ các giảng viên trẻ không? Có kinh phí dành cho việc bồi dưỡng cán bộ trẻ không?
       Phỏng vấn: Các giảng viên trẻ và lâu năm để tìm hiểu các thông tin về các quy định đội ngũ của nhà trường. Có thể hỏi các câu hỏi sau:
       Nhà trường có chương trình nào dành riêng cho giảng viên trẻ không?
       Nhà trường có chính sách, quy định nào để đảm bảo rằng giảng viên trẻ được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn theo yêu cầu của nhà trường?
       Đội ngũ giảng viên trẻ có bằng cấp và năng lực theo yêu cầu của trường không? Nếu không, nhà trường có chính sách và kinh phí để hỗ trợ họ học tiếp để lấy bằng cấp theo quy định và theo
      
       yêu cầu của nhà trường không?

Tiêu chí 5.8 : Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: Kỹ thuật viên, nhân viên, số lượng, năng lực, bồi dưỡng, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chính sách về quản lý và phát triển nhân sự của trường, kinh phí;
       Kế hoạch về kinh phí: kinh phí dành cho phát triển đội ngũ, trong đó có đội ngũ kỹ thuật viên;
       Hồ sồ và lý lịch của toàn bộ đội ngũ nhân viên kỹ thuật của trường;
       Các hồ sơ nhân sự và các chính sách đào tạo cũng như bồi dưỡng đội ngũ nhân viên kỹ thuật của trường;
       Các minh chứng khác liên quan đến đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên trường .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo bằng chứng về đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên trường có đủ số lượng, năng lực chuyên môn và được bồi dưỡng định kỳ để phục
      
       vụ có hiệu quả các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có mô tả kèm theo bằng chứng về mức độ phục vụ hiệu quả của đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên nhà trường?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Tìm kiếm toàn bộ các tài liệu/minh chứng về đội ngũ và bằng cấp chuyên môn của các kỹ thuật viên, nhân viên của trường;
       Tìm kiếm các văn bản tổng kết, đánh giá chất lượng và hiệu quả của công tác của các kỹ thuật viên và nhân viên trường;
       Xem xét các trường hợp vắng mặt và nghỉ việc của đội ngũ kỹ thuật viên (mức độ thường xuyên, việc thuyên chuyển…).
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về trình độ của đội ngũ kỹ thuật viên, về mức độ phục vụ (có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học không). Có
      
       thể sử dụng các câu hỏi sau:
       Số lượng kỹ thuật viên của Trường/khoa/bộ môn là bao nhiêu? Số lượng kỹ thuật viên như thế là có đủ không?
       Đội ngũ kỹ thuật viên của Trường/khoa/bộ môn có đủ năng lực chuyên môn không?
       Đội ngũ kỹ thuật viên của trường/khoa/bộ môn có được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ không?
       Nhà trường tổ chức các khóa bồi dưỡng này hay gửi ra bên ngoài?
       Đội ngũ kỹ thuật viên của trường/khoa/bộ môn có luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học cần ? Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ kỹ thuật viên? Họ có
      
       phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường không?