Tiêu chuẩn 1 : Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học
Tiêu chí 1.2 : Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện

Từ khóa: Mục tiêu, phù hợp, định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh, triển khai.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      So sánh mục tiêu của trường với mục tiêu đã quy định trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học 2012;
       Kế hoạch chiến lược và các dự án của trường;
       Kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm của trường;
       Kế hoạch của khoa/trường thành viên;
       Việc công bố chương trình học/chương trình đào tạo;
       Các minh chứng liên quan khác: các biên bản hội nghị rà soát, đánh giá, điều chỉnh mục tiêu…; các bản tổng kết, đánh giá triển khai và các tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp giữa mục tiêu của trường và mục tiêu đào tạo của cấp học và trình độ đào tạo được quy định trong Luật Giáo dục không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích sự phù hợp giữa mục tiêu và sứ mạng của trường không?
       Mục tiêu của trường có được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh không?
       Mục tiêu có được phổ biến và được triển khai thực hiện không?
       Mục tiêu có được các thành viên trong trường hiểu và chấp nhận rộng rãi không?
       Mục tiêu có được các đối tượng có liên quan ngoài trường biết đến không?
       Báo cáo tự đánh giá có ghi đầy đủ các minh chứng không? Có đưa các minh chứng vào phụ lục không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét tính phù hợp của mục tiêu với sứ mạng của trường theo văn bản trường cung cấp;
       Xem xét trường có định kỳ rà soát, bổ sung và triển khai thực hiên mục tiêu không?
       Phỏng vấn: Các lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên về 02 điều gợi ý ở trên.