Tiêu chuẩn 9 : Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
Tiêu chí 9.2 : Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo.

Từ khóa: Đủ, phòng học, giảng đường, phòng thực hành/thí nghiệm; đáp ứng, từng ngành đào tạo.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Số lượng các phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm theo từng ngành đào tạo;
       Bình quân số mét vuông diện tích phòng học, giảng đường và phòng thí nghiệm/thực hành trên đầu người học;
       Báo cáo hàng năm đánh giá về mức độ đáp ứng về số lượng phòng học, giảng đường lớn, phòng thí nghiệm, thực hành cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
       Các bản thiết kế xây dựng các phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;
       Sổ theo dõi tần xuất sử dụng các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm
       Các báo cáo đánh giá hàng năm về nhu cầu và hiệu quả sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm của các khoa/trung tâm trong trường;
       Văn bản quy hoạch về cơ sở phòng ốc của trường.
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Số lượng và diện tích phòng ốc (phòng nhỏ, giảng đương, phòng thí nghiệm …) của nhà trường có đáp ứng được nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các khoa/trung tâm trong trường hay không?
       Nhà trường có phải tổ chức giảng dạy 3 ca không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là mặt bằng và số lượng phòng ốc dáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
       Sử dụng các câu hỏi gợi ý trên để đánh giá và kiểm tra các thông tin do trường cung cấp;
       Thăm quan các phòng học và giảng đường của một số khoa/trường.
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất của trường, đại diện các giảng viên, nghiên cứu viên và người học các khoá khác nhau của các khoa/trung tâm của trường.