Tiêu chuẩn 8 : Hoạt động hợp tác quốc tế (3 tiêu chí)

Tiêu chí 8.1 : Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Từ khóa: Thực hiện theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản quy định và hướng dẫn của nhà trường về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế;
       Văn bản của nhà trường phân hạn rõ trách nhiệm và quyền hạn của các phòng/khoa và các đơn vị trong trường trong công tác quản lý hoạt động quan hệ quốc tế;
       Các biên bản họp thảo luận các chính sách, chủ trương, chiến lược về phát triển hoạt động hợp tác quốc tế;
       Báo cáo tổng kết và đánh giá hàng năm về hoạt động hợp tác quốc tế của trường;
       Danh mục các đối tác quốc tế có ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác với nhà trường;
       Danh sách cán bộ giảng viên, nguời học được cử đi học/công tác nước ngoài và trở về công tác, hoặc không trở về, hoặc về quá hạn;
       Danh sách các chuyên gia nước ngoài do nhà trường làm thủ tục visa vào làm việc với trường;
       Biên bản các buổi làm việc với các cơ quan chức năng các cấp về việc đảm bảo an ninh văn hoá liên quan đến các đối tác nước ngoài tại nhà trường (nếu có).
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có ban hành các quy định hoặc hướng dẫn thực hiện công tác quan hệ quốc tế trong trường theo quy định chung của Nhà nước không?
       Nhà trường có phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về các quy định chung và các tài liệu hướng dẫn về công tác hợp tác quốc tế không? Các hình thức phổ biến
      
       nhà trường đã thực hiện?
       Trong 5 năm gần đây nhất có vụ việc gì vi phạm quy định về công tác hợp tác quốc tế không?
       Ngoài phòng hợp tác quốc tế, các phòng và các khoa/trung tâm trong trường giữ vai trò gì trong việc các hoạt động hợp tác quốc tế?
       Các hoạt động hợp tác quốc tế của trường có được thực hiện theo đúng phân cấp chức năng và quyền hạn không?
       Nhà trường có đánh giá và điều chỉnh lại các quy định liên quan về hoạt động quốc tế để phù hợp tình hình phát triển mới không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là nhà trưòng không vi phạm quy định của Nhà nước trong hoạt động hợp tác quốc tế;
       Dựa theo các câu hỏi nêu trên, thẩm định các thông tin phù hợp trong báo cáo tự đánh giá và thông tin thu thập qua phỏng vấn để xác định việc nhà trường không vi phạm các quy định về hợp tác
      
       quốc tế.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo các khoa/ trung tâm nghiên cứu, và một số đại diện giảng viên và nghiên
      
       cứu viên của các khoa/trung tâm trong trường.

Tiêu chí 8.2 : Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học.

Từ khóa: Hiệu quả, hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, người học, tham quan khảo sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản ký kết liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài;
       Các kết quả đạt được thông qua các hoạt động triển khai các văn bản hợp tác quốc tế trên trong lĩnh vực đào tạo;
       Danh mục các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam và tại khuôn viên của đối tác;
       Danh mục các chương trình trao đổi học bổng và danh sách cán bộ giảng viên và người học của trường sang học tập/làm việc/nghiên cứu tại cơ sở của đối tác nước ngoài trong vòng 5 năm gần đây
      
       nhất;
       Danh sách các giảng viên/người học nước ngoài sang làm việc/học tập/nghiên cứu tại trường trong vòng 5 năm gần đây nhất;
       Thống kê về số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các đợt tham quan khảo sát nước ngoài;
       Danh sách các chương trình hợp tác đào tạo với đối tác nước ngoài có nhận được sự tài trợ hoặc hỗ trợ cơ sở vật chất ;
       Thống kê số sinh viên được gửi đi học nước ngoài hàng năm;
       Thống kê số sinh viên nước ngoài đến học tại trường hàng năm;
       Các báo cáo thu hoạch sau các đợt khảo sát học tập nước ngoài;
       Các báo cáo đánh giá về những triển khai áp dụng hoặc các tác động tích cực đối với việc quản lý đào tạo và triển khai các hoạt động đào tạo (thay đổi trong chương trình đào tạo, phương pháp
      
       giảng dạy, học, kiểm tra đánh giá, phương pháp quản lý đào tạo) sau các đợt tham quan khảo sát nước ngoài của cán bộ giảng viên của trường hoặc của các chuyên gia sang làm việc với trường;
       Thống kê số lượng trang thiết bị, tài liệu, sách, các phần mềm thu được thông qua các chương trình liên kết hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài;
       Báo cáo tổng kết hàng năm về các kết quả thu được từ các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật, học bổng, tham quan khảo sát với các đối tác nước ngoài.
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có các quy định động viên khuyến khích phát triển các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài không?
       Nhà trường đã ký kết được bao nhiêu văn bản hợp tác, liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài?
       Các văn bản ký kết có được triển khai không? Nếu không, vì sao không được triển khai? Nhà trường đã có các giải pháp gì để thúc đẩy việc triển khai các liên kết đó?
       Những thay đổi tích cực trong trường về trình độ học vấn, năng lực quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, cải tiến và cập nhật chương trình đào tạo, hiện đại hoá các thiết bị giảng
      
       dạy và quản lý nhờ các hợp tác liên kết đào tạo với nước ngoài là những gì?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là những thay đổi tích cực về nguồn lực của trường thông qua liên kết quốc tế về đào tạo và học thuật;
       Các câu hỏi gợi ý trên là cơ sở để thẩm định sự phù hợp của các thông tin trong báo cáo tự đánh giá và đồng thời là các câu hỏi có thể sử dụng khi phỏng vấn.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng đào tạo, lãnh đạo các khoa/trung tâm nghiên cứu, đại
      
       diện giảng viên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong trường, đại diện người học và các tổ chức đoàn thể của trường.

Tiêu chí 8.3 : Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.

Từ khóa: Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, hiệu quả, dự án, đề án, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo, công bố công trình.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản tài liệu về các hội thảo, hội nghị, seminar đồng tổ chức với các đối tác nước ngoài, hoặc có các đối tác nước ngoài tham dự.
       Thống kê số lượng các hội nghị/hội thảo khoa học hoặc seminar có sự tham gia của đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;
       Danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ có phối hợp với đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất.
       Danh sách các giảng viên/nghiên cứu viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học/dự án/đề án với đối tác nước ngoài ở trong nước hoặc tại cơ sở của đối tác ở nước ngoài trong 5 năm gần đây
      
       nhất;
       Danh mục các công trình công bố trong nước và tại nước ngoài từ các liên kết nghiên cứu khoa học /dự án/đề án với đối tác nước ngoài trong 5 năm gần đây nhất;
       Báo cáo hàng năm tổng kết và đánh giá kết quả liên kết quốc tế trong hoạt động khoa học công nghệ của trường;
       Thống kê các đề tài/dự án/đề án hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ đoạt các giải thưởng trong 5 năm gần đây nhất;
       Các hợp đồng chuyển giao công nghệ từ các sản phẩm của các đề tài/dự án liên kết quốc tế;
       Các nguồn thu được từ các liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án khoa học công nghệ;
       Các minh chứng liên quan khác :……………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có các quy định khuyến khích các liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án khoa học công nghệ không?
       Nhà trường có kế hoạch và phân bổ ngân sách hàng năm cho các hội nghị hội thảo liên kết tổ chức với các đối tác nước ngoài không?
       Số lượng các đề tài/dự án khoa học công nghệ đã được triển khai và nghiệm thu trong 5 năm gần đây nhất là bao nhiêu?
       Nhà trường có cơ sở dữ liệu để quản lý các đề tài/dự án và các sản phẩm/kết quả nghiên cứu liên kết với đối tác nước ngoài không?
       Nhà trường có đánh giá rút kinh nghiệm về các liên kết nghiên cứu khoa học với đối tác nước ngoài không và những kinh nghiệm đúc rút lại là gì?
       Những thay đổi về các nguồn lực của trường nhờ các hoạt động liên kết quốc tế thực hiện các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học là những gì?
       Nhà trường có kế hoạch chiến lược đầu tư khai thác các khả năng liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là những thay đổi tích cực về các nguồn lực của trường thông qua liên kết quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo các khoa/trung tâm
      
       nghiên cứu, và một số đại diện giảng viên và nghiên cứu viên của các khoa/trung tâm trong trường.