Tiêu chuẩn 7 : Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí)
Tiêu chí 7.6 : Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trường.

Từ khóa: Gắn kết, đào tạo, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, phát triển các nguồn lực.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này====================
       Văn bản của trường quy định về việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và yêu cầu đối với các đề tài/dự án khoa học công nghệ các cấp; quy định về tiêu chuẩn xét chọn các đề tài/dự án;
       Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được phê duyệt hàng năm? Tỷ lệ gắn kết với các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của trường?
       Danh mục người học tham gia nghiên cứu khoa học hàng năm tại các khoa/trung tâm nghiên cứu và tổng toàn trường;
       Danh mục các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ hàng năm của trường có liên kết với các cơ quan, viện, trường khác trong nước và quốc tế;
       Danh mục các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ cán bộ và giảng viên của trường tham gia cùng với các trường, viện khác trong nước và quốc tế;
       Danh mục và tỷ lệ các luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ hàng năm được triển khai hoặc gắn kết với các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của trường;
       Danh mục và tổng giá trị quy ra tiền các thiết bị khoa học công nghệ, các phòng thí nghiệm, các thiết bị phục vụ giảng dạy do các đề tài, dự án nghiên cứu trong đơn vị mang lại từ các hoạt khoa
      
       học công nghệ trong vòng 5 năm vừa qua;
       Danh sách học viên cán bộ, giảng viên được đào tạo trong và ngoài nước thông qua việc tham gia các đề tài, dự án khoa học công nghệ.
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có ban hành quy định hoặc tiêu chuẩn bắt buộc đối với các đề tài/dự án với tổng kinh phí bao nhiêu phải có đóng góp tham gia đào tạo sau đại học không? Nếu có, tỷ lệ chiếm bao nhiêu
      
       hàng năm trên tổng các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học của trường?
       Số lượng học viên, cán bộ và giảng viên của trường được đào tạo thông qua các đề tài/dự án khoa học công nghệ là bao nhiêu tính trong vòng 5 năm gần đây nhất.
       Nhà trường có quy định hoặc chính sách gì để khuyến khích việc mở rông và liên kết thực hiện các đề tài/dự án khoa học công nghệ cùng với các đối tác trong và ngoài nước không?
       Tổng số các đề tài/dự án liên kết cùng các đối tác trong nước là bao nhiêu? Cùng đối tác ngoài nước là bao nhiêu? Tỷ lệ trên tổng các đề tài/dự án hàng năm là bao nhiêu?
       Tổng số và tỷ lệ các công trình đã công bố, các kết quả/sản phẩm của các đề tài/dự án trong 5 năm qua được xuất bản thành sách tham khảo,tài liệu giảng dạy/nghiên cứu là bao nhiêu?
       Nhà trường đã có những quy định và chính sách gì để khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia cùng làm đề tài nghiên cứu khoa học với các giảng viên/nghiên cứu viên của
      
       trường?
       Nhà trường hoặc các khoa có quy định học viên cao học và nghiên cứu sinh phải tham gia trong các đề tài nghiên cứu khoa học của bộ môn/khoa hoặc của trường không?
       Tỷ lệ học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia trong các đề tài nghiên cứu khoa học cùng với các giảng viên của trường là bao nhiêu?
       Các thành phẩm/kết quả từ hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ mang lại để tăng tiềm lực vật chất và hiện đại hoá cho hoạt động khoa học công nghệ của trường bao gồm những gì?
      
       (thiết bị máy móc, các phần mềm, các quy trình sản xuất/dịch vụ, đào tạo, quản lý ... được chuẩn hoá, tối ưu hoá ...)

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các đề tài/dự án khoa học công nghệ đã khai thác được các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực của người học để phát triển các nguồn lực của trường chưa?
       Phân tích các thông tin trong báo có tự đánh giá và các nguồn thông tin trong phỏng vấn để xác định nhà trường làm được bao nhiêu so với các yêu cầu gợi ý trong các câu hỏi bên trên.
       Phỏng vấn: Các đối tác trong các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học, lãnh đạo trường phụ trách nghiên cứu khoa học, lãnh đạo trường phụ trách kế hoạch -
      
       tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo phòng tài vụ, lãnh đạo các khoa/trung tâm, đại diện giảng viên/nghiên cứu viên, đại diện học viên cao học, nghiên cứu sinh
      
       và cựu nghiên cứu sinh, cựu học viên cao học.