Tiêu chuẩn 5 : Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (8 tiêu chí)
Tiêu chí 5.2 : Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại học.

Từ khóa: Cán bộ, giảng viên, nhân viên, đảm bảo quyền dân chủ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Tài liệu về cơ cấu tổ chức của nhà trường: Hội đồng trường, hội đồng khoa học…;
       Các quy định về quyền dân chủ trong trường đại học;
       Các biên bản hội nghị công nhân viên chức hàng năm;
       Các biên bản cuộc họp đánh giá cán bộ viên chức, giảng viên;
       Các biên bản họp Đảng ủy;
       Các đơn từ tố cáo, khiếu nại;
       Báo cáo của thanh tra nhân dân giải quyết các đơn từ tố cáo, khiếu nại;
       Các minh chứng khác liên quan đến đảm bảo quyền dân chủ trong nhà trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có xác định được nhà trường có các quy định và các hoạt động để đảm bảo về quyền dân chủ cho các thành viên trong trường không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Có minh chứng cho thấy các tổ chức của nhà trường hoạt động tuân thủ theo nguyên tắc dân chủ? Hoạt động có hiệu quả?
       Nhà trường có hội đồng trường? Có các hội đồng tư vấn khoa học? Thanh tra nhân dân?
       Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức này được thực hiện đúng quy định? Bao lâu thì các tổ chức này họp một lần? Có các biên bản của các cuộc họp này?
       Phỏng vấn: Các cán bộ quản lý cấp trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, nhân viên và người học về việc:
       Nhà trường có các quy định và hoạt động đảm bảo quyền dân chủ không?
       Họ có tin rằng các cơ chế hiện nay trong trường là đảm bảo quyền dân chủ của họ hay không?