Tiêu chuẩn 9 : Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
Tiêu chí 9.1 : Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả.

Từ khóa: Đầy đủ, sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng yêu cầu, thư viện điện tử; phục vụ, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy định về việc sử dụng và thời gian phục vụ của thư viện;
       Tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử và tra cứu các tài liệu điện tử;
       Sách, các tạp chí và tài liệu tham khảo được quản lý bằng phần mềm quản lý thư viện;
       Danh mục các loại sách, tạp chí và tài liệu tham khảo phục vụ các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;
       Thống kê số lượng và tỷ lệ trên giảng viên, người học của các loại tài liệu tham khảo và sách báo theo từng chuyên ngành đào tạo;
       Văn bản cam kết với các trường đại học trong khu vực cho phép khai thác hệ thống thư viện điện tử của các trường đại học trong khu vực/trên thế giới;
       Thống kê số lượng các tạp chí khoa học trên thế giới trường được cung cấp hàng năm hoặc được khai thác trực tuyến;
       Thống kê hàng năm về lượng độc giả của thư viện (là giảng viên, cán bộ, người học, chuyên ngành đào tạo nào?
       Thống kê số lượng sách, tạp chí, báo … được mượn, sử dụng hàng năm theo từng chuyên ngành đào tạo;
       Số lượng sách, tài liệu được cập nhật hàng năm;
       Báo cáo khảo sát hằng năm về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả;
       Các minh chứng liên quan khác:……………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Thư viện có hệ thống tự động thống kê số lượt độc giả truy cập và sử dụng các tài liệu điện tử của thư viện không?
       Thư viện có quản lý tự động việc mượn và trả sách, tài liệu của thư viện không? Có thể truy cập để biết được số lượng sách, tài liệu người học và cán bộ giảng viên mượn hàng năm không? Loại
      
       sách nào hay được mượn nhất?
       Thư viện có hệ thống cho độc giả đăng ký chờ đợi để mượn sách không?
       Thư viện có văn bản quy định số lượng đầu sách được mượn cho từng đối tượng người học, cán bộ, giảng viên/nghiên cứu viên không? Thời gian được mượn bao lâu?
       Nhà trường có quy trình và quy định về việc cập nhật và tăng số lượng đầu sách và mua thêm các sách, tài liệu mới không?
       Nhà trường có chiến lược để liên kết/hợp tác quốc tế để khai thác các tài liệu điện tử của các thư viện của các đối tác nước ngời không?
       Thư viện có các đợt khảo sát thu thập ý kiến của độc giả về nhu cầu sách báo tài liệu của họ và chất lượng phục vụ của thư viện không? Nếu có, có những cải tiến gì sau các đợt khảo sát đánh giá
      
       hàng năm
       Nhà trường đã có những nỗ lực gì để nâng cao năng lực phục vụ của thư viện?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là mức độ việc đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của thư viện;
       Xác định các thông tin do nhà trường cung cấp trong báo cáo tự đánh giá có trả lời được các câu hỏi gợi ý trên không? Nếu không xác định thông qua các câu hỏi phỏng vấn các đối tượng trong
      
       trường;
       Tham quan khảo sát: thư viện và các phòng tư liệu của trường,kiểm tra hệ thống nối mạng quản lý kho sách và tài liệu trong thư viện, kiểm tra hệ thống tài liệu điện tử của trường và việc nối
      
       mạng với các đối tác nước ngoài (nếu đã có quan hệ).
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo trường phụ trách cơ sở vật chất, lãnh đạo và nhân viên thư viện, đại diện độc giả của thư viện là các cán bộ, giảng viên và người học.