Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý
Tiêu chí 2.3 : Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng

Từ khóa: Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, phân định rõ ràng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các quy chế và quy định của trường;
       Hợp đồng lao động cá nhân;
       Các tài liệu có liên quan đến tổ chức và các thay đổi về tổ chức trường;
       Các kế hoạch chiến lược, biên bản họp của hội đồng trường và các hội đồng khác với các trưởng khoa/giáo viên;
       Các kế hoạch ngắn hạn (học kỳ, năm học), trung hạn (một, hai năm) và dài hạn (từ năm năm trở lên);
       Sự phân định nhiệm vụ/ủy quyền giữa các thành viên trong hội đồng trường và giữa các giảng viên với nhau;
       Các tài liệu có liên quan đến trách nhiệm của các trưởng khoa/giảng viên trong việc thực hiện các công việc của trường;
       Các quy định hoặc sách hướng dẫn về quản lý trong trường;
       Các quy định của trường về quản lý nhân sự;
       Website của trường;
       Các minh chứng liên quan khác: về phân định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn giữa các thành viên, giữa các tổ chức trong trường (ví dụ biên bản phân công thực hiện một chương trình, kế hoạch, hoạt động nào đó của trường)
       Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích đánh giá việc phân định/xác định chức năng, trách nhiệm/ủy quyền và quyền hạn đối của từng bộ phận, từng chức danh, từng hoạt động của trường không?
       Các phân định này có bị chồng chéo khi áp dụng đối với tất cả các khoa, phòng/bộ phận trong trường không?
       Có minh chứng nào cho thấy trường có triển khai các hoạt động đánh giá, tự đánh giá của cán bộ, giảng viên và nhân viên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao không?

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Xem các bản báo cáo thành tích;
       Xem báo cáo tự đánh giá (nếu có);
       Xem xét có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giữa các phòng/bộ phận không?
       Có các kiện cáo/than phiền về chức năng thiếu rõ ràng không? Tại sao?
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về tổ chức, bộ máy trong trường; mọi người có hiểu được là ai, bộ phận nào làm nhiệm vụ gì không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem các bản báo cáo thành tích;
       Xem báo cáo tự đánh giá (nếu có);
       Xem xét có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giữa các phòng/bộ phận không?
       Có các kiện cáo/than phiền về chức năng thiếu rõ ràng không? Tại sao?
       Phỏng vấn: Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học về tổ chức, bộ máy trong trường; mọi người có hiểu được là ai, bộ phận nào làm nhiệm vụ gì không?