Tiêu chuẩn 10 : Tài chính và quản lý tài chính (3 tiêu chí)

Tiêu chí 10.1 : Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học.

Từ khóa: Giải pháp, kế hoạch, tự chủ, tạo, nguồn hợp pháp, đáp ứng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động khác.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các văn bản quy định của nhà trường về chiến lược tăng các nguồn thu sự nghiệp của trường;
       Các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường để khai thác các nguồn thu sự nghiệp;
       Quy định nội bộ về việc sử dụng các nguồn thu sự nghiệp;
       Kế hoạch dự toán phân bổ và sử dụng các nguồn thu cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường;
       Văn bản duyệt phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm cho các hoạt động và các đơn vị trong trường;
       Bảng cân đối thu chi hàng năm kinh phí ngân sách và các nguồn thu sự nghiệp cho các hoạt động của trường;
       Các số liệu thống kê tỷ lệ sử dụng các nguồn thu sự nghiệp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác;
       Các báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động và các định huớng cho các năm sau của trường.
       Các minh chứng liên quan khác: ………………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có các quy định khuyến khích các đơn vị và cá nhân trong trường chủ động và sáng tạo khai thác các nguồn thu sự nghiệp hợp pháp cho trường không?
       Nhà trường có các quy định về tỷ lệ thu trong nguồn thu sự nghiệp phân bổ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác trong trường không?
       Những biện pháp nhà trường đã thực hiện có hiệu quả tăng được nguồn thu để đầu tư cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường là gì?
       Tỷ lệ kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp đầu tư cho hoạt động đào tạo là bao nhiêu so với kinh phí ngân sách? bao nhiêu cho nghiên cứu khoa học? và bao nhiêu cho các hoạt động khác?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này tổng thu từ các nguồn thu sự nghiệp đã được đầu tư thích hợp đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường;
       Phân tích báo cáo tự đánh giá và tìm kiếm thêm các thông tin để trả lời được các câu hỏi gợi ý trên làm cơ sở để xác định việc nhà trường đạt yêu cầu của tiêu chí.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của trường, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ,
      
       Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các đơn vị trong trường.

Tiêu chí 10.2 : Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường đại học được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch và theo quy định.

Từ khóa: Lập kế hoạch, quản lý, chuẩn hóa, công khai, minh bạch, theo quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Biên bản các hội nghị thảo luận xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của các đơn vị trong trường;
       Văn bản kế hoạch tài chính hàng năm của trường;
       Các văn bản về kế hoạch tài chính cho các mục tiêu trong quy hoạch phát triển của trường;
       Báo cáo đánh giá tính khả thi của các kế hoạch (nguồn đầu tư, thời gian thực hiện, sự đáp ứng so với quy hoạch của trường);
       Báo cáo tổng kết công tác tài chính hàng năm của trường;
       Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý tài chính của trường;
       Báo cáo quyết toán tài chính và biên bản thẩm định hàng năm;
       Báo cáo kết quả kiểm toán hàng năm;
       Báo cáo đánh giá về hiệu quả của việc phân bổ và quản lý tài chính;
       Kết quả khảo sát/phỏng vấn cán bộ, giảng viên về và tính hợp lý và các vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch, phân bổ tài chính, quản lý tài chính trong trường (nếu có);
       Báo cáo tổng kết trong các hội nghị tài chính hàng năm và hội nghị công nhân viên chức hàng năm của trường.
       Các minh chứng liên quan khác: …….…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có ban hành các quy định và quy trình lập kế hoạch tài chính hàng năm không?
       Nếu có, các đơn vị trong trường có tuân thủ theo quy định và quy trình lập kế hoạch tài chính không?
       Các quy định và quy trình đó có được công khai hoá không?
       Có các hội nghị tài chính hàng năm của trường không?
       Công tác tài chính có được báo cáo trong các hội nghị công nhân viên chức toàn trường hàng năm không?
       Nếu không có Quy định ban hành, quy trình và công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính ở trường được thực hiện như thế nào?
       Các kế hoạch tài chính sau khi được các cấp thông qua có được công bố công khai trong các đơn vị trong trường không?
       Nhà trường có định kỳ đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch tài chính không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là sự chuẩn hoá của công tác kế hoạch tài chính.
       Dựa vào các câu hỏi gợi ý ở trên, xác định các thông tin phù hợp trả lời được các câu hỏi đó để xác định nhà trường có đạt các yêu cầu của tiêu chí không?
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của trường, đại diên các đoàn thể (Đảng uỷ,
      
       Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các đơn vị trong trường.

Tiêu chí 10.3 : Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học

Từ khóa: Phân bố, sử dụng, hợp lý, minh bạch, hiệu quả.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản quy định về các nguyên tắc phân bổ kinh phí cho các đơn vị/bộ phận trong trong trường;
       Văn bản quy định về các nguyên tắc sử dụng các nguồn kinh phí đã được phân bổ;
       Bảng dự toán kinh phí năm của các đơn vị trong trường và tổng hợp dự toán của toàn trường;
       Văn bản chính thức phân bổ kinh phí của trường hàng năm;
       Bảng cân đối thu chi các nguồn thu hàng năm;
       Quyết toán năm;
       Các báo cáo về việc sử dụng kinh phí hàng năm của các đơn vị/bộ phận trong trường;
       Báo cáo thẩm định tài chính của các đơn vị trong trường;
       Báo cáo kiểm toán hàng năm;
       Các số liệu thống kê về tỷ lệ kinh phí dành cho các mảng hoạt động khác nhau (đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế, khác) trong trường;
       Các báo cáo tổng kết đánh giá việc sử dụng kinh phí trong các hoạt động của trường;
       Những thay đổi hoặc điều chỉnh sau các đánh giá về việc phân bổ và sử dụng kinh phí.
       Các minh chứng liên quan khác :………………………………….

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Nhà trường có quy định về việc phân bổ tài chính hành năm không? Nếu không, dựa trên cơ sở nào để nào trường phân bổ tài chính cho các hoạt động và cho các đơn vị trong trường?
       Nhà trường có quy định về việc sử dụng các nguồn kinh phí không?
       Khi phân bổ và sử dụng kinh phí có tuân thủ theo các quy định đó không?
       Các quy định đó có được điều chỉnh không? Nếu có, cơ sở để điều chỉnh? và bao lâu được điều chỉnh lại?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là tài chính được phân bổ sử dụng hiệu quả;
       Dựa vào các câu hỏi trên, thẩm định các thông tin của trường cung cấp và thu thập thêm các thông tin trong các cuộc phỏng vấn. Các câu hỏi đó có thể được sử dụng trong phỏng vấn.
       Phỏng vấn: Đại diện lãnh đạo nhà trường phụ trách kế hoạch – tài chính, lãnh đạo và chuyên viên phòng tài vụ, lãnh đạo các phòng/khoa và trung tâm của trường, đại diện các đoàn thể (Đảng uỷ,
      
       Công đoàn, Đoàn thanh niên) và Thanh tra, đại diện cán bộ, giảng viên và nhân viên của các đơn vị trong trường./.