Tiêu chuẩn 7 : Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (7 tiêu chí)
Tiêu chí 7.1 : Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.

Từ khóa: Xây dựng, triển khai, kế hoạch khoa học công nghệ, phù hợp, sứ mạng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Văn bản chiến lược phát triển khoa học công nghệ trung hạn và dài hạn của trường;
       Văn bản kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của trường;
       Hệ thống văn bản quy định: quy trình xây dựng và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường; quy định các tiêu chuẩn xét duyệt/nghiệm thu các đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học của
      
       các cấp của trường và khoa;
       Bảng phân bổ kinh phí dành cho hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của trường;
       Biên bản xét duyệt các đề tài/dự án khoa học công nghệ của trường và các khoa hàng năm;
       Danh mục các đề tài/dự án khoa học công nghệ được duyệt hàng năm của trường và các khoa;
       Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ hàng năm và các báo cáo đánh giá các cấp hàng năm về việc lập kế hoạch khoa học công nghệ và sự phát triển về quy mô và hiệu quả hoạt động khoa học
      
       công nghệ của trường;
       Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn để năng cao năng lực lập kế hoạch khoa học công nghệ và năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong trường; Văn bản về các quy định và
      
       các hoạt động triển khai việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học trong trường.
       Các minh chứng liên quan khác :…………………………………

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Quy trình xây dựng kế hoạch cho các hoạt động khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của trường được thực hiện như thế nào?
       Lực lượng chính tham gia vào quy trình này là những ai?
       Vai trò của các phòng/khoa và các cá nhân trong việc xét duyệt các đề tài/dự án khoa học công nghệ hàng năm của trường như thế nào?
       Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học đăng ký hàng năm của trường là bao nhiêu? Tầm cỡ của các đề tài/dự án đăng ký?
       Tỷ lệ đề tài/dự án khoa học công nghệ được phê duyệt hàng năm trên số lượng đăng ký và bảo vệ?
       Số lượng các hội thảo khoa học được thực hiện trong khuôn khổ các đề tà/dự án nghiên cứu khoa học hàng năm là bao nhiêu?
       Tỷ lệ các đề tài/dự án nghiệm thu đúng hạn đăng ký hàng năm là bao nhiêu?
       Các đề tài, dự án khoa học công nghệ đã và đang thực hiện có phản ánh đúng tầm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng viên của trường không?
       Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học có phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của nhà trường hay không? Nếu không, vì sao sự đầu còn thấp? Vì sao nhà trường không có các đề tài/dự án
      
       khoa học công nghệ tầm cỡ lớn phù hợp sứ mạng của trường?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Yêu cầu cốt lõi của tiêu chí này là các kế hoạch khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của trường có phản ánh đúng sứ mạng của trường không? Có khai thác hết tiềm năng của cán bộ và
      
       giảng viên của trường không?
       Các kế hoạch khoa học công nghệ có được triển khai thực hiện không?
       Nhà trường có các đánh giá giữa kỳ để điều chỉnh kế hoạch khoa học công nghệ không? Hoặc điều chỉnh việc đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ?
       Các khoa và các giảng viên có gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo không?
       Phỏng vấn: Lãnh đạo trường phụ trách khoa học công nghệ, lãnh đạo và chuyên viên phòng nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm các khoa, các trung tâm nghiên cứu, đại diện giảng viên và nghiên cứu viên
      
       của trường.